Przedmiot przestępstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4942
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot przestępstwa - strona 1 Przedmiot przestępstwa - strona 2 Przedmiot przestępstwa - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDMIOT PRZESTĘPSTWA
Tworząc przedmiot przestępstwa ustawodawca bierze pod uwagę dobra jakie chce chronić, chce wykluczyć zamachy na te dobra.
Jeśli dobro jest chronione przez prawo to jest to dobro prawne. Dobro prawnie chronione jest przedmiotem przestępstwa. Przestępstwo stanowi zamach na nie i dlatego patrząc od strony przestępstwa nazywamy je przedmiotem zamachu, a patrząc od strony prawa karnego nazywamy je przedmiotem ochrony. Podział przedmiotu ochrony:
ogólny przedmiot ochrony - jest to abstrakcyjnie ujęte dobro, którego ochrona jest zadaniem całego prawa karnego, np. porządek społeczny
rodzajowy przedmiot ochrony prawnej - to dobro prawnie chronione nie przez jeden przepis ale przez grupę przepisów z reguły zamieszczonych w jednym rozdziale KK. Chodzi tu o przestępstwa, które godzą w dobra pokrewne. indywidualny przedmiot ochrony prawnej - jest to dobro chronione w pojedynczym przepisie KK
Występują takie typy przestępstw, gdzie mamy przedmiot ochrony główny i uboczny (oboczny), czyli występuje kilka przedmiotów ochrony i to ustawodawca decyduje, który jest głównym, a który ubocznym, np.art.280- rozbój- wartościami chronionymi są mienie i życie, ale dlatego, że przepis umieszczony jest w rozdziale o przestępstwach przeciwko mieniu, to przyjmuje się, że główną wartością jest tu mienie.
Przedmiot czynu ( przedmiot czynności wykonawczej) to co innego niż przedmiot ochrony, bo jest to twór materialny, na który nakierowane jest działanie sprawcy, np. przestępstwo kradzieży roweru- przedmiotem czynu jest tu rower, a przedmiotem ochrony mienie. Przedmiot czynności wykonawczej nie musi występować we wszystkich typach przestępstw, podczas, gdy przedmiot ochrony występuje w każdym typie przestępstw.
Występuje tez coś takiego jak przestępstwa nieprzechodnie- charakteryzują się znamieniem czasownikowym w formie zwrotnej, np.
- kto sam się uwalnia; występuje tu podmiot, a nie przedmiot przestępstwa. W przestępstwach nieprzechodnich nie występuje, więc przedmiot czynu.
STRONA PODMIOTOWA PRZESTĘPSTWA
Strona podmiotowa przestępstwa - są to zewnętrzne okoliczności popełnienia przestępstwa. Czyn
Każde przestępstwo jest czynem - nullum crimmen sine actione. W Polsce mamy do czynienia z prawem karnym czynu a nie prawem karnym sprawcy. Definicja czynu jest problematyczna:
Pierwsza definicja

(…)

… ze skutkiem. Powstały odmiany subiektywne teorii adekwatności:
- przyczyny przeciętne powodujące skutek
- przyczyny nieprzeciętne, ale sprawca mógł przewidzieć skutek
3. teoria relewancji = znaczności związku przyczynowego (lata 20. XX w.- Edmund Metzger) ustalenie związku przyczynowego musi mieć 2 etapy:
- ustalenie czy istnieje powiązanie konieczne między danym warunkiem a skutkiem (test sine qua non
… ze sprawstwem czy nie jest oceną normatywną, są różne kryteria tej oceny.
Jak się ustala obiektywne przypisanie?
● ustalenie związku realnego na drodze testu sine qua non, odwołanie się do warunku prawidłowego = właściwego (a nie koniecznego), tzn. nie odwoływać się do przeciętnego doświadczenia, ale do wiedzy miarodajnego specjalisty
● ustalenie związku adekwatnego, tzn. ustalić czy skutek…
… warunku koniecznego to test sine qua non. Polega on na cofnięciu się przed skutek i zbadaniu czy skutek powstałby, gdybyśmy wyjęli badany warunek- jeśli skutek nastąpiłby mimo braku tego warunku tzn., że ten warunek nie był conditio sine qua non (warunkiem nieodzownym), jeśli zaś skutek nie powstałby przy braku tego warunku, tzn. że jest to właśnie warunek konieczny. Suma warunków koniecznych…
…, u nas do połowy XIX w.
zakwestionowano prawą stronę równania- teoria „negatywnych znamion przestępstwa”( powstała w nauce niemieckiej). Znamiona dzielą się na:
pozytywne, np. „kto zabija”
negatywne, czyli brak znamion wyłączających bezprawność (np. w art. 148 są negatywne znamiona, ale domyślne- „nie działając w obronie koniecznej, w stanie wyższej konieczności)
Czyn, aby był uznany za przestępstwo…
… wypełniające znamiona czynu zabronionego nadal jest czynem zabronionym, ale nie jest przestępstwem. Innymi słowy uchyla on karną bezprawność czynu. Kontratyp określony w przepisach prawa karnego nie musi uchylać bezprawności czynu w innych gałęziach prawa. Podstawowe rodzaje
działanie w ramach uprawnienia
obrona konieczna
stan wyższej konieczności
Inne rodzaje eksperyment
dopuszczalne ryzyko sportowe (np…
… przez zaniechanie to obiektywny brak czynności przeciwstawnej.
- zaniechanie może być przyczynowe, bo zaniechanie to brak aktywności w określonym kierunku, a nie „nic nie robienie”; wszystko jest w ruchu i zaniechanie też jest ruchem- tylko w innym kierunku
- przyczynowe są tylko te zaniechania, które zostały spostrzeżone.
BEZPRAWNOŚĆ
W prawie karnym czyn bezprawny jest obwarowany sankcją karną - jest wtedy czynem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz