Plany i ważniejsze wydarzenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plany i ważniejsze wydarzenia - wykład - strona 1 Plany i ważniejsze wydarzenia - wykład - strona 2 Plany i ważniejsze wydarzenia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

HiT IE skrót - plany i ważniejsze wydarzenia
Początki idei zjednoczeniowych w Europie
Starożytna Grecja i Rzym amfiktionie, np. a. delficka; Ateński Związek Morski, Pax Romana (rzymski porządek) lub Imperium Romanum
Średniowiecze Imperium Christianum (Res Publica Christiana); Christianitas = Europea; idea św. Augustyna “O państwie”; Karol Wielki; Koncepcja króla czeskiego Jerzego z Podiebradu
Nowożytność unia polsko - litewska; Wielki Plan króla franc. Henryka IV; projekt Williama Penna; koncepcja UE Charlesa de Saint - Pierre; federacja europejska Stanisława Leszczyńskiego; Umowa społeczna J.J. Rousseau; siłowe zjednoczenie Europy przez Napoleona; Święte Przymierze w 1815 r.; Liga Europejska ks. Adama Czartoryskiego; idee współpracy ludów i narodów - Mazzini, Zjazd Słowiański; XX w. Fr. Naumann i koncepcja Mitteleurope; Lenin o socjalistycznych Stanach Zjednoczonych Europy
okres międzywojenny Richard Coudenhove - Kalergi i manifest `Paneuropa' - Paneuropa jako federacja w ramach Ligi Narodów; wykluczał ze współdziałanie WB i ZSRR; wzorem były kantony Szwajcarii - parlament z Izby Narodów i Izby Państw; 1926 r. - zwołanie w Wiedniu Kongresu Paneuropejskiego i powołanie Unii Paneuropejskie; w szczytowym okresie skupiał wiele znanych osobistości; ok. 1932 r. C - K apelował o złagodzenie postanowień tr. wersalskiego dot. Niemiec; przesadnie oceniał zewnętrzne zagrożenia ze strony mocarstw światowych, nie doceniając wewnętrznych; Aristide Briand i idea Unii Federalnej - Stanów Zjednoczonych Europy 1929 r. - zgłoszenie koncepcji na forum Zgromadzenia LN; pocz. współpraca Niemiec, WB i Fr.; zjednoczenie przez kwestie gospodarcze - zniesienie ograniczeń celnych i wspólny rynek europ.; odrzucał ZSRR i Turcję; gł. przeszkody integracji wg B. to silny kryzys gospod., niechęć ZSRR i WB, sporne kwestie między państwami europ.; część propozycji B. znalazło się w planie Schumana; projekty federacji regionalnych
Tomasz Masaryk - idea „Europy Międzymorza”; podobnie do Masaryka J. Piłsudski; 1920 - 21 - Mała Ententa (Czechy, Jug., Rum.); 1930 r. - porozumienie w Oslo Danii, Nor., Fin., Bel., Hol. i Luks.; 1932 r. - w Austrii projekt Zwischeneurope; 1933 r. - Mussolini projekt poł. Aus., Węg. i Wł.; 1934 r. - Entent Bałkańska (Gr. Jug. Rum. i Tur.) oraz Ententa Bałtycka (Lit. Łot. i Est.)
Okres II WŚ

(…)

…, zmniejszone bezrobocie, swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału
współpraca na polu ochrony środowiska, oświaty i technologii
kieruje Rada złożona z przedst. Rady UE, KE oraz po 1 przedst. państw EFTA
kryteria kopenhaskie (wykład 9.)
stabilne instytucje demokratyczne, państwo prawa, uznanie praw człowieka i mniejszości narodowych
podst. gospodarki rynkowej
zdolność do przyjęcia acquis communitaire…
….
Pominęłam z ostatniego wykładu treści dotyczące skandalu KE i tych dotyczących problemów z Austrią
Stadia integracji ekonomicznej: Strefa Wolnego Handlu (brak ceł wewnętrznych), Unia Celna (brak ceł wew. + wspólne cła zew.), Jednolity Rynek Wew. (brak ceł wew. + wspólne cła zew. + swobodny przepływ kapitału, ludzi i usług), Unia Ekonomiczno - Monetarna (tak j. w. + harmonizacja polityki ekonomicznej…
…; 12.1990 r. - 2 Konferencje Międzyrządowe zajmujące się unią gosp. - walutową i unią polityczną (sprzeciw WB i M. Thatcher)
1991 r. - Polska podpisuje Umowę Stowarzyszeniową ze Wspólnotami (Układ Europejski); 12.1991 r. - szczyt w Maastricht
03.1992 r. - podpisanie Traktatu z Maastricht (w życie wszedł w 1993 r.)
05.1992 r. - zawarcie układu z Porto tworzącego Europejski Obszar Gospodarczy (EEA); zaczął funkcjonować w 1994 r.
1993 r. - wejście w życie jednolitego rynku wew.; rozpoczęcie negocjacji z Austrią, Finlandią, Szwecją i Norwegią
12.1993 r. - szczyt w Kopenhadze, na którym ustalono kryteria członkostwa, tzw. kryteria kopenhaskie
1994 r. Polska i Węgry składają wnioski o członkostwo; powołanie Komitetu Regionów w UE - korzystny wpływ na racjonalizację wykorzystania funduszy strukturalnych; utworzenie…
… w 05.1955 r.; UZE miała charakter organizacji pomocniczej NATO, pełniła rolę polityczno-konsultacyjną
powstanie EWG i Euratomu 25.03.1957 r. na podstawie traktatów rzymskich 1. propozycja J. Beyena utworzenia unii celnej i wspólnego rynku, 2. 06.1955 r. w Messynie konferencja msz państw EWWiS [wspólnotą gospod. najb. zainteresowane były RFN i kraje Beneluksu]; 3. 1955-56 prace zespołu ekspertów pod przewod…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz