Międzynarodowe systemy polityczne - Procesy integracji europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe systemy polityczne - Procesy integracji europejskiej - strona 1

Fragment notatki:

Procesy integracji europejskiej (od Planu Schumana do projektu Traktatu Konstytucyjnego)
W opracowaniu tego tematu korzystałem z Od idei do integracji europejskiej K. Łastawskiego oraz z Encyklopedii Unii Europejskiej pod red. K. A. Wojtaszczyka. Możecie skorzystać też z materiałów na grupie, ale nie są zbyt rozbudowane. Pozdrawiam, Waldek Źródła i uwarunkowania integracji europejskiej, fazy rozwoju europejskiej integracji i współpracy idea integracji ogólnoeuropejskiej Richarda Coudenhove - Kalergi: Unia Paneuropejska
- manifest Pan - Europa (1923); Kalergi proponował zjednoczenie zespolenie działań ogółu państw europejskich, wykluczając jednak ze współdziałania Wlk. Brytanię i ZSRR,
- Kalergi powoływał się również na rzymski uniwersalizm i ogólnoświatowy dorobek idei humanistycznych,
- zjednoczona Europa miała być ośrodkiem opozycyjnym do Panameryki, Imperium Brytyjskiego, Eurazji (ZSRR) czy Azji dalekowschodniej,
- podstawą dla Paneuropy miała być współpraca francusko - niemiecka,
- Paneuropa miała być jednocześnie federacją w ramach Ligi Narodów, zmierzającą do znoszenia granic i przeciwdziałania wpływom mocarstw światowych na kontynent europejski, jej szczytowym stadium miało być utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy; wzorem dla niej miały być szwajcarskie kantony,
- zjednoczona Europa miała posiadać własny parlament (dwuizbowy: Izba Narodów i Izba Państw,
- Manifest paneuropejski (1924) proponował tworzenie bloku państw i unii celnej na obszarze między Rosją, Atlantykiem i Morzem Śródziemnym
- 1926 - pierwszy Kongres Paneuropejski (2000 delegatów, 24 państwa), na którym powołano Unię Paneuropejską pod przewodnictwem Kalergiego, z centralą w Wiedniu (odbyło się 5 Kongresów UP, ostatni w 1943 r. w NY); w 1927 honorowym przew. UP został Aristide Briand Stany Zjednoczone Europy - propozycje Aristide Brianda i Edouarda Herriota - 5 IX 1929 Briand wystąpił na forum LN z ideą utworzenia Unii Federalnej - współpraca Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec miała „przyciągać” kolejne kraje europejskie - zaczątkiem wszystkiego miały być kwestie ekonomiczne,
- 17 V 1930 Projekt europejskiej unii federalnej, Briand proponuje:
a) Konferencję europejską (stały organ, przedst. wszystkich europejskich członków LN),
b) Stały Komitet Polityczny (organ wykonawczy, wyłoniony przez KE),
c) Sekretariat. - według Projektu podstawą współpracy miał być wspólny rynek, a dopiero później federacja państw, zapewniająca wspólne bezpieczeństwo,
- Unia Federalna (Unia Europejska) miała być utworzona w ramach LN,
- część propozycji Brianda znalazła się później w Planie Schumana.


(…)

…. alternatywną organizację, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, (European Free Trade Association). Był to jedynie obszar wolnego handlu, a nie unia celna. Do EFTA weszły też w tym czasie Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwecja i Szwajcaria, a Islandia przystąpiła w 1970 r.
Ponieważ handel z Wspólnotą Narodów malał, a rósł udział handlu europejskiego, Wielka Brytania zdecydowała się przystąpić…
… na Wspólnota Europejska)
20-23 X 1954 układy paryskie - przekształcenie Unii Zachodniej w Unię Zachodnioeuropejską
Plan Beyena (1954, msz Holandii): propozycja dalszej integracji EWWiS, utworzenie unii celnej i wspólnego rynku
Komitet P. H. Spaaka od 1955 pracował nad założeniami programowymi Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratomu) 25 III 1957 traktaty rzymskie…
… Regionów, Europejski Instytut Walutowy (w przyszłości powstanie z niego Europejski Bank Centralny),
ustanowiono instytucję obywatelstwa UE.
C) Traktat amsterdamski
- podpisany przez „15' 2 X 1997 w Amsterdamie, wszedł w życie 1 V 1999,
- istotne załączniki: tabela zmiany numeracji artykułów traktatowych oraz aquis Schengen (dorobek prawny obowiązujący w obszarze Schengen, dot. szczeg. Swobodnego przepływu…
… na forum organizacji międzynarodowych,
b) 5 IX 1944 konwencja o zniesieniu ceł we wzajemnych obrotach i ustanowieniu wspólnej taryfy celnej wobec państw trzecich (powołanie trzech wspólnych organów),
c) VII 1956 utworzono Międzyparlamentarną Konsultatywną Radę Beneluksu.
- Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC)
a) powołana 16 IV 1948, z siedzibą w Paryżu, włączono do niej również 3 strefy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz