Planowanie zatrudnienienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie zatrudnienienia - strona 1 Planowanie zatrudnienienia - strona 2 Planowanie zatrudnienienia - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie zatrudnienia
Celem planowania jest identyfikacja przyszłych wymagań organizacyjnych stojących przed funkcją personalną i podsystemem ludzkich organizacji oraz przygotowanie działań mających wyeliminować różnice między stanem obecnym i pożądanym.
Zazwyczaj planuje się :
obsadę, czyli zatrudnienie; plan zatrudnienia obrazuje zapotrzebowanie organizacji na pracowników w okresie planistycznym, w ujęciu ilościowym i jakościowym (kwalifikacje), oraz sposoby zaradzenia nierównowadze między stanem zatrudnienia prognozowanym a pożądanym;
ocenę, czyli przede wszystkim kryteria oceny umożliwiające rozwój pożądanej kultury organizacyjnej, umiejętności oraz motywacji pracowników, a także sposób przeprowadzania oceny i jej częstotliwość;
wynagradzanie personelu, czyli sposób i formę motywowania ludzi do efektywnej pracy, umożliwiającej realizację strategii organizacji;
rozwój personelu, rozumiany jako zapewnienie pożądanej jakości personelu w okresie planistycznym, ustalenie kierunków kształcenia i rozwoju umiejętności pracowników, planowanie karier pracowników w skali organizacji;
Podstawą sporządzania wszelkich planów personalnych są plany zatrudnienia w kategoriach ilościowych.
Ze względu na zasięg i okres planistyczny wyróżnia się trzy rodzaje planów:
strategiczne, o największym zasięgu, obejmują najdłuższy okres planistyczny;
taktyczne, o średnim zasięgu, dotyczące okresu średniego, są konkretyzacją strategii;
operacyjne, bieżące, o najmniejszym zasięgu, dotyczące okresu najkrótszego, stanowią zbiór konkretnych zadań do wykonania;
Planowanie personelu umożliwia realizację takich celów, jak :
zwiększenie elastyczności działania i wzrost przedsiębiorczości;
wzrost zyskowności;
Zapobiegając wystąpieniu nagłych nadmiarów czy niedoborów personelu obniża się koszty osobowe i społeczne. Planowanie umożliwia optymalizację umiejętności, kwalifikacji i wiedzy oraz maksymalne wykorzystanie ich dla potrzeb organizacji. Planowanie pozwala wyeliminować wiele kosztów związanych z fluktuacją personelu i umocnić ciągłość uczestnictwa. Plan stanowi też cenny punkt odniesienia, ułatwiający ocenę efektywności funkcji personalnej przedsiębiorstwa.
Proces planowania personelu składa się z następujących etapów:
zbieranie i analizowanie danych, przewidywanie trendów w celu opracowania prognozy podaży i popytu personelu;
ustalenie celów i priorytetów zarządzania potencjałem społecznym na podstawie celów strategicznych organizacji;
tworzenie i wdrażanie planów i programów działania w zakresie obsady, oceny, wynagrodzenia i rozwoju personelu;


(…)

… przedsiębiorstwa. Można na przykład oprzeć się na danych zawartych w prognozach sprzedaży i na tej podstawie wyciągnąć wnioski dotyczące wymaganej liczby i jakości personelu (popyt) lub na podstawie danych demograficznych wyrokować o kierunku zmian na rynku pracy (podaż). Musimy także wziąć pod uwagę trendy (wariacje) cykliczne, pojawiające się w okresie dłuższym niż rok. Mogą one być spowodowane przez takie cykliczne wydarzenia, jak wybory, zmiany w sytuacji ekonomicznej kraju, koniunktura. Oprócz wariacji cyklicznych wyróżniamy trendy sezonowe- przewidywalne zmiany zachodzące w obrębie jednego roku. Mogą to być takie wahania, jak wzrost sprzedaży przed świętami Bożego Narodzenia, mniejsza podaż pracowników sezonowych (np. studentów) w czasie trwania roku akademickiego czy szkoleniowego itd. Wreszcie musimy się liczyć z możliwością wystąpienia wariacji przypadkowych, a więc nieprzewidywalnych.
Podstawą dobrego planu personelu jest rzetelna prognoza popytu i podaży personelu. W nowoczesnym przedsiębiorstwie przypisuje się więc duże znaczenie wyborowi odpowiednich technik prognozowania. Oto niektóre z nich: Prognozowanie o bazie zerowej. Za punkt wyjścia przyjmuje się obecny stan zatrudnienia, ale co roku stan…
…, które w przyszłości będą kontynuowane. Na podstawie danych dotyczących trendów z przeszłości i korelacji między trendami i zmiennymi wyciągamy wnioski dotyczące przyszłości. Dział personalny interesować będą przede wszystkim dane dotyczące awansów, przesunięć, degradacji, rekrutacji itd.
Symulacja. Symulacja komputerowa polega na eksperymentowaniu na możliwych i prawdopodobnych sytuacjach wyobrażone poprzez modele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz