Zarządzanie personelem - Planowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie personelem - Planowanie - omówienie - strona 1 Zarządzanie personelem - Planowanie - omówienie - strona 2 Zarządzanie personelem - Planowanie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

XII. Planowanie zasobów ludzkich - podmioty i narzędzia
12.1. Cele i podmioty planowania W Literaturze przedmiotu spotyka się różne określenia i definicje, które często są stosowane zamiennie. Takie określenia jak: planowanie zasobów ludzkich i planowanie personelu należy traktować jako bardziej ogólne - szeroki, gdyż przedmiotem planowania są w tym przypadku wszystkie elementy struktury zadaniowej zarządzania personelem poczynając od ustalenia celów polityki i strategii personalnej poprzez określenie przyszłych potrzeb w zakresie liczby i struktury zatrudnienia, źródeł i sposobów pozyskania personelu jego pożądanych kompetencji, ale także ustalenia potrzeb szkoleniowych i sposobów ich zaspokojenia, a kończąc na ustaleniu sposobów redukcji nadmiaru zatrudnienia. To co może Można jednak dostrzec różnicę pomiędzy tymi pojęciami. Wynika ona z przyjętej filozofii zarządzania personelem, jeżeli jest to „PM” to będziemy mówili planowaniu personelu, natomiast w przypadku „ZZL” o planowaniu zasobów ludzkich. Inaczej jest z pojęciem planowanie zatrudnienia przedmiot planowania jest w tym przypadku wyraźnie ograniczony do ustalenia pożądanej wielkości i struktury zatrudnienia tj. liczby potrzebnych pracowników o określonych kompetencjach. Oczywiście w każdym z powyższych przypadków rezultat planowania tj. zbiór informacji planistycznych musi dotyczyć przyszłości.
Brak powyższego rozróżnienia jest widoczny w definicji:
„Planowanie zatrudnienia jest procesem informacyjno decyzyjnym polegającym na pozyskiwaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i zestawianiu w odpowiednich układach informacji o działalności przedsiębiorstwa i jego zasobach ludzkich oraz uzgadnianiu danych planistycznych z kierownikami różnych szczebli ” ( to jest cytat, ale z nieznanego źródła) W tej ogólnej definicji słowo „ zatrudnienia” powinno być zastąpione słowem „personelu” lub „zasobów ludzkich” ewentualnie „kadr”. Odwrotna jest sytuacja w tłumaczonej na język polski bardzo konkretnej definicji M. Armstronga:
„Planowanie zasobów ludzkich polega na określaniu, jakich pracowników potrzebuje organizacja, aby móc osiągnąć swoje strategiczne cele” [M. Armstrong ZZL s. 277].
Proces planowania zatrudnienia ma na celu określanie potrzeb oraz wskazanie sposobów zaspokojenia tych potrzeb w wymiarze ilościowym tj. Ile osób powinniśmy zatrudnić ? oraz w wymiarze jakościowym tj. Jakie warunki kompetencyjne powinny spełniać te osoby? Planowanie zasobów ludzkich jest realizowane w wymiarze strategicznym (horyzont min. 3 lata) w wymiarze taktycznym ( 1 rok) i operacyjnym ( plany kwartalne i/ lub miesięczne).
W wymiarze strategicznym planowanie prowadzi do określenia strategii odcinkowych takich jak:


(…)

… grupy stanowisk: ...
Formy zatrudnienia to: … Alternatywne sposoby zaspokojenia zapotrzebowania na pracę to ….
Aleksy Pocztowski Zarządzanie zasobami ludzkimi, s. .54
Jacenta Łucewicz, Organizacyjne zachowania człowieka, AE Wrocław 1999, s. 64 Krupski R., (pod redakcją), (2005) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. S.29
Brilman J., (2002), Nowoczesne…
… zatrudnienia. Wyróżnić można kilka form elastycznego zatrudniania pracowników. Zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy,
Terminowe umowy o pracę (na czas określony, na czas wykonywania danej pracy, na okres próbny),
Praca sezonowa,
Wypożyczanie pracowników od innego pracodawcy,
Praca przerywana.
Realizatorem poszczególnych zadań przedsiębiorstwa mogą nie być zatrudnieni w nim pracownicy, ale osoby współpracujące. Współpraca jest możliwa na podstawie umowy prawa cywilnego:
Kontrakt menadżerski,
Subkontrakt (umowa o dzieło, umowa zlecenia),
Samozatrudnianie Praca nakładcza.
Do elastycznych form organizacji pracy, przy pełnym wymiarze czasu pracy, można zaliczyć:
Ruchomy czas pracy,
Skondensowany tydzień pracy,
Zmienne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, praca zmianowa,
Systemy pracy w skali…
… dorywcza.
Peryferia III - to podgrupa, w skład której wchodzą osoby z zewnątrz angażowane na szczególnych zasadach do wykonania pewnych prac dotyczących podstawowej działalności firmy. Chodzi tu o wytwarzanie wyrobów w ramach pracy nakładczej i podzlecania niektórych prac w ramach telepracy (prace księgowe, projektowe, serwisowe, obsługi informatycznej itp.) oraz umów agencyjnych i akwizycyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz