Pedagogika wczesnoszkolna część 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 5586
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika wczesnoszkolna część 2 - strona 1 Pedagogika wczesnoszkolna część 2 - strona 2 Pedagogika wczesnoszkolna część 2 - strona 3

Fragment notatki:...Najistotniejsze cechy osoby wspomagającej:
1) empatia ( zdolność do odczuwania świata tak , jak odczuwa go druga osoba , zdolność do komunikowania innym swojego sposobu widzenia świata )
2) ciepło , opiekuńczość
3) otwartość ( autentyzm ) – warunek do budowania zaufania między wspomagającym , a osobą wspomaganą. Umiejętność nawiązania kontaktu , umiejętność słuchania , dyskrecja.
4) pozytywny stosunek do innych ( szacunek , pełna akceptacja , tolerancja )
5) konkretność i specyficzność ( konsekwencja , systematyczność , jasność wypowiedzi , jasność oczekiwań , nie ma rozbieżności między tym co nauczyciel mówi , a tym co robi)

W procesie wspomagania ucznia nauczyciel spotyka się z 4 wymiarami funkcjonowania człowieka musi się zmierzyć w swojej pracy z każdym z nich.
a) związanymi z potrzebami człowieka - motor działania
b) świadomość jednostki - wytycza kierunki działań
c) uczenie się - nabywanie nowych wiadomości i umiejętności
d) komunikacja - sposób wyrażania siebie , sposób relacji międzyludzkich...

...1) Kompetencje poznawcze ( ujawniają się najpełniej podczas pełnienia przez nauczyciela roli
fachowca – specjalisty , wiedza przedmiotowa , profesjonalna na różne tematy , umiejętności
w zakresie nauczania , wspomagania rozwoju , otwartość na nowości w nauczaniu.)
2) Kompetencje organizatorskie ( ujawniają się najpełniej podczas pełnienia przez nauczyciela
roli kierownika – organizatora , organizacja czasu , właściwe organizowanie przestrzeni
edukacyjnej , dobór i wykorzystanie środków dydaktycznych )
3) Kompetencje inspiratorskie ( ujawniają się najpełniej podczas pełnienia przez nauczyciela
roli inspiratora, wiedza i umiejętności związane z motywowaniem dzieci do pracy ,
aktywizacja przy jednoczesnym poszanowaniu wolności dzieci , pomaganie dzieciom w
tworzeniu własnego stylu uczenia się )
4) Kompetencje integratorskie ( ujawniają się najpełniej podczas pełnienia przez nauczyciela
roli integratora , wiedza i umiejętności związane z tworzeniem twardego i zwartego zespołu
klasowego)...

...Za pomocą tarczy możemy ocenić lekcje, fakty, wydarzenia. Strzał w dziesiątkę oznacza pełną perfekcję, a strzał w poza tarczę to pudło. Na tablicy lub szarym papierze rysujemy tarczę strzelecką uwzględniając wybrane aspekty lekcji. Rozdajemy dzieciom po cztery strzały i pozwalamy na strzelanie. Wynik powyższej ewaluacji informuje,
jak uczniowie ocenili atmosferę zajęć i zastosowane pomoce. Za pomocą tarczy strzeleckiej możemy ocenić prawie wszystko.
Rybi szkielet - Na plakacie lub tablicy przygotowujemy model przypominający „rybi
szkielet”, w głowie wpisujemy dowolny problem i jego przyczyny. Dzieci za pomocą „burzy
mózgów” ustalają główne czynniki, które mogą stanowić powód takiego skutku i wpisują je w tzw. „ości duże”.
Następnie dzielimy klasę na tyle grup, ile jest „dużych ości”. Każda z grup otrzymuje jedną ość i próbuje odnaleźć przyczyny, które mają wpływ na dany czynnik główny. Przedstawiciele poszczególnych grup wpisują czynniki szczegółowe w ości małe. Z zebranej listy danych, dzieci wybierają te, które ich zdaniem są najistotniejsze, a więc mają
największy wpływ na problem. Potem wyciągają wnioski...

Wykład: 18.10.2008  Wspomaganie rozwoju uczniów w wieku wczesnoszkolnym  
Wspomaganie rozwoju prowadzi się na różne sposoby i poprzez różne działania:  
1)  Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka.  2)  Tworzenie warunków bezpiecznego wchodzenia w

(…)

…) Kompetencje posiadają wysoki poziom uniwersalności.
Istotny wpływ na kompetencje mają następujące organizacje:
 IEA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Do Spraw Oceny Osiągnięć Szkolnych
 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Pedagogika wczesnoszkolna
13
Według Euridice kompetencje składają się z 3 komponentów:
- wiedzy
- umiejętności
- postaw
Kompetencje kluczowe ( podstawowe )
1) Kompetencje…
…) Kompetencje interpersonalne , między-kulturowe , społeczne , oraz kompetencje obywatelskie
 znajomość pojęć i kategorii społecznych
 poszanowanie praw innego człowieka
 umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie
 rozwijanie tolerancji wobec odmienności , poglądów , różnic kulturowych
 zdolność do empatii , dialogu , asertywności , zdolność do wygłaszania poglądów.
7) Przedsiębiorczość…
… oceniania ( ocena adekwatna , sprawiedliwa , obiektywna ,
umiejętność oceniania opisowego )
7) Kompetencje w zakresie refleksji i ewaluacji ( monitorowanie , ocena i korekta przebiegu
procesu nauczania )
Ćwiczenia16.11.2008
Podstawa programowa
Najnowsza podstawa programowa zakłada , że wskazane są 3 godziny wychowania fizycznego.
Wychowanie fizyczne
Włączone w nauczanie zintegrowane ( 1h )
Oddzielne lekcje…
…-ruchowa
Występowanie w podstawie programowej ( pkt.)
10 – 24
26 - 35
36 - 43
44 - 46
47 - 53
54 - 56
57 - 59
Każdego dnia obowiązkowa jest polonistyczna , matematyczna , społeczno-przyrodnicza + 2 wybrane
z pozostałych. ( plastyczna , muzyczna , techniczna , lub zdrowotno-ruchowa )
Ćwiczenia:21.12.2008
AKTYWNE SŁUCHANIE
POZYTYWNE
NEGATYWNE
1. Koncentruje się na rozmówcy
1. Cechuje się brakiem kontaktu
2…
…:
- uczniowie pracują indywidualnie nad nowym problemem,
- łączą się w pary i ustalają wspólne stanowisko,
- pary łączą się w czwórki i ustalają wspólne stanowisko,
- czwórki łączą się w ósemki i ustalają wspólne stanowisko,
- ósemki łączą się w szesnastki i ustalają wspólne stanowisko,
- prezentacja wspólnie wypracowanego stanowiska.
- Każde dziecko otrzymuje kartkę z napisanym słowem, np. dobroć.
Zadaniem…
… jest też pod nazwami „fabryka pomysłów”, „giełda pomysłów”,
„jarmark pomysłów”.
Istota metody polega na podawaniu różnych skojarzeń, rozwiązań, które niesie wyobraźnia i
chwilowy błysk natchnienia. „Burzę mózgów” przeprowadza się w trzech etapach:
1. Wytwarzanie pomysłów – ważna ilość, a nie jakość, ważne myślenie nawet najbardziej
szalone i niedorzeczne.
2. Ocena, analiza zgłoszonych pomysłów – ustalone kryteria…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz