Pedagogika społeczna w pigułce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika społeczna w pigułce - strona 1

Fragment notatki:

Założenie prorodzinnego systemu opieki: - pomoc rodzinie a nie samemu dziecku
- w razie konieczności odseparowania dziecka z rodziny istotnym jest pozyskanie zastępczego środowiska rodzinnego
- polityka państwa która ma wspierać rodziców w wychowaniu młodego pokolenia do życia w społeczeństwie i rodzinie w pracy w kulturze Zmiany systemowe prorodzinnego systemu: - integracja służb publicznych oraz integracji społeczności
- odejście od centralizacji przepisów regulujących organizację pracy instytucji
- finansowanie dzieci a nie instytucji
- nowe podejście pedagogiczne zgodne z prawami rozwojowymi do problemów dzieci młodzieży i ich rodzin Pedagogika społeczna - to dział pedagogiki zajmujący się problematyką środowiskowych uwarunkowań procesu opiekuńczo wychowawczego oraz rozwoju człowieka w różnych okresach życia. Cechy ped społ jako nauki: - praktyczna - to nauka stosowana - teoria praktycznego działania. Jako nauka gromadzi i wzbogaca wiedzę na temat środowiska. Ponadto daje się wykorzystywać w działaniu
- prakseologiczna - skuteczne działanie - próbuje odpowiedzieć na pytanie jak działać skutecznie. Chodzi o rozwój człowieka korzystne zmiany w człowieku i jego środowisku
- empiryczna - oparta na badaniach empirycznych - teoria jest weryfikowana na podstawie badań a następnie uogólniana
Ped społ jest na usługach potrzeb społecznych. Bada te potrzeby pokazuje obraz środki zaradcze i projekty. Ped społ w centrum zainteresowania ma młode pokolenie a starsze przez pryzmat dziecka. Ped społ wyodrębniła się z ped ogólnej. Jest łącznikiem między naukami o rozwoju wychowaniu społeczeństwie i kulturze. Czerpie dorobek z innych nauk a najściślej współpracuje z teorią wychowania socjologią wychowania i kultury Obszary zainteresowań ped społ: - środowisko wychowania naturalnego (rodzina)
- sieroctwo naturalne społeczne i duchowe
- dysfunkcjonalność rodziny (bieda, alkohol)
- obraz dzieciństwa współczesnych dzieci
- problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży
- problematyka wartości w życiu dziecka
- rola mediów w życiu współczesnego człowieka Ped społ wg S. Kawuli - to subdyscyplina pedagogiczna która sprowadza się przede wszystkim do traktowania elementów środowiska życia jako potencjalnych bądź aktualnych podmiotów wychowania i czynników rozwoju człowieka w różnych fazach jego egzystencji. W tym sensie ped społ jest teorią i praktyką środowiska życia osób lub grup społecznych na które składają się elementy przyrodnicze, społecznie techniczne, cywilizacyjne i kulturowe. Ped społ tworzy reguły postępowania normy społeczne uznawane wartości wzory zachowań i pożądane postawy. Wychowanie w ujęciu ped społ jest wartościową pomocą ingerencją. W różnorakie relacje człowieka ze środowiskiem z innymi ludźmi grupami i instytucjami.

(…)

… do informacji
*p do znajomości swoich praw
Międzynarodowe instytucje ochrony praw dziecka - Europejska Komisja Praw Człowieka
- Europejski Trybunał Praw Człowieka
- Komitet Ochrony Praw Dziecka Wartości - to pewne wzorce pożądanych zachowań które określają jakie zachowanie uważa się za właściwe. Wszelkie propozycje wychowawcze mające na celu przezwyciężanie kryzysu wychowawczego muszą opierać się na
- wiedzy…
… syntetyzowania badań empirycznych oraz nakreślenie nowych obszarów badawczych
Prawa ucznia wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie rozporządzeń:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania jego treścią celem i stawianymi wymaganiami
- prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
- prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych…

- bycie uczciwym i prawdomównym
- dbałość o wspólne dobro ład i porządek w szkole
- udział w uroczystościach i imprezach szkolnych
Podpisana deklaracja praw dziecka ONZ: (1959r)
- równość wszystkich dzieci bez żadnego wyjątku czy różnicy
- możliwość szczególnej ochrony prawnej
- prawo do nazwiska i obywatelstwa
- możliwość korzystania z opieki społecznej
- szczególną opiekę nad dziećmi specjalnej troski…
… rodzicielskie
- akceptacja - bezwarunkowe kochanie dziecka niezależnie od jego możliwości dysfunkcji osobowości czy zachowania. Rodzice akceptujący dają dziecku bezpieczną przestrzeń do wszechstronnego rozwoju. Ustalają jedynie normy, zasady, standardy postępowania
- uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych gdzie rodzice dają dziecku odpowiedni zakres swobody ale i indywidualności
- współdziałanie…
… z poszanowaniem władzy rodzicielskiej
- artykuł 24 paragraf 2f. Podkreśla że poradnictwo rodzinne i wychowanie w zakresie planowania rodziny winno pozostawać w zgodzie z zasadami moralności
2 zastrzeżenia:
- tajność adopcji
- nierekrutowanie do wojska dzieci poniżej 15rż.
Zasady na których opiera się konwencja:
- dobro dziecka
- równość dzieci wobec prawa
- poszanowanie praw i odpowiedzialność obojga rodziców…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz