Państwo i naród. Ustrojowe formy państwa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo i naród. Ustrojowe formy państwa. - strona 1 Państwo i naród. Ustrojowe formy państwa. - strona 2 Państwo i naród. Ustrojowe formy państwa. - strona 3

Fragment notatki:

Państwo i naród Państwo jest terytorialną i suwerenną organizacją przymusu, działającą w interesach gospodarczych, politycznych i ideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium
Terytorium państwa - obejmuje ląd ze wszystkimi wodami wewnętrznymi, przestrzeń pod powierzchnią ziemi, obszar powietrzny oraz przylegający pas wód morskich. Za terytorium w aspekcie prawnym uważa się również pokłady statków morskich i samolotów pod banderą danego państwa
Cechy państwa: terytorium, ludność, suwerenna władza
Rola państwa: obrona przed wrogiem zewnętrznym, działalność gospodarcza, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego, promowanie rozwoju i dobrobytu społeczeństwa
Kowalski: Państwo spełnia doniosła misję historyczną integrowania społeczeństwa i ochrony jego nieprzerwanego bytu.
W sensie polityczno-prawnym, w hierarchii organizacji społecznych, państwo jest organizacją najwyższą na danym terytorium i nie podlega żadnej innej organizacji z zewnątrz.
Sytuacja może ulec zmianie jeśli państwo dobrowolnie wejdzie w skład unii lub federacji
Suwerenność:
zewnętrzna - stosunki danego państwa z innymi państwami, kształtowane na zasadzie równości i wolności
wewnętrzna - państwo stanowi najwyższą zwierzchność w stosunku do osób i organizacji w nim działających, czyli kształtuje wszystkie stosunki społeczne wewnątrz państwa
Suwerenność wg Bodina:
suweren ma wyłączność kompetencji prawodawczej
suweren nie jst związany własnym prawem i może je zmieniać
suweren ma monopol na dysponowanie przymusem
Tabelka str 59 z liczbą suwerennych państwa w poszczególnych latach Praktyka międzynarodowa zna następujące zinstytucjonalizowane formy ograniczonej suwerenności:
protektoriat
mandat
powiernictwo
Wszystkie 3 formy mają wartość historyczną.
Funkcja wewnętrzna państwa: obejmuje działalność administracyjną, gospodarczą, kulturalną i wychowawczą; w wykonywaniu tej funkcji istotne są organy takie jak wymiar sprawiedliwości, wojsko i policja
Funkcja zewnętrzna państwa: organizowanie stosunków z innymi państwami oraz obrona przed agresją; służą temu dyplomacja i wojsko
Działalność państwa:
stanowienie norm (władza ustawodawcza)
wydawanie decyzji (władza wykonawcza)
orzekanie wyroków (władza sądownicza)
Aparat państwa - system organów państwowych i ich aparat pomocniczy; 2 modele
model centralistyczny - naczelne organy państwa zastrzegają sobie maksymalną liczbę spraw zależnych od ich decyzji, organy niższe są tylko czynnikiem pośredniczącym, przygotowujących informacje do podjęcia decyzji przez organy centralne


(…)

…, jedność parlamentu i rządu, organem ustawodawczym jest dwuizbowy parlament (Rada Narodowa + Rada Kantonów), organem wykonawczym jest 7-osobowa Rada Związkowa, prezydent pełni funkcję głowy państwa
Państwo unitarne - hierarchiczne podporządkowanie jednostek niższego rzędu jednostkom wyższego rzędu.
Państwo federalne - państwo składa się z mniejszych organizmów państwowych, mających pewien zakres władzy suwerennej.

…, który jest odpowiedzialny przed parlamentem, parlament odwołuje lub powołuje rząd.
Forma prezydencka - zrodziła się w USA, silna władza prezydenta, wybierany w wyborach powszechnych, powołuje rząd, który jest przed nim odpowiedzialny, kongres jest niezależny od prezydenta, prezydent ma prawo weta.
Francuska odmiana systemu prezydenckiego: stanowisko premiera, który jest wykonawcą decyzji prezydenta, polityczna…

Ustrój polityczny - sposób w jaki jest realizowane państwowe kierowanie społeczeństwem tzn. metody rządzenia, stosunek organów centralnych do organów terenowych, struktura prawno-organizacyjna
Klasyfikacja form ustrojowych wg Arystotelesa:
Monarchia, arystokracja, politeja (rządy sprawowane w interesie wszystkich obywateli)
tyrania, oligarchia, demokracja (rządy sprawowane w interesie tylko rządzących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz