Typ i forma państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typ i forma państwa - strona 1 Typ i forma państwa - strona 2 Typ i forma państwa - strona 3

Fragment notatki:

3 . Typ i forma państwa Typy państwa Platon - timokracja(rządy odważnych), oligarchia, tyrania
Arystoteles - dobre-monarchia, arystokracja i politea; złe tyrania, oligarchia, demokracja
Św. Augustyn - państwo boże, państwo ziemskie
Karol Monteskiusz - kryterium natury rządu i zasada rządu: republikański, monarchistyczny, despotyczny (w rządzie republikańskim władza należała do narodu(demokracja) lub jego części (arystokracja), w monarchii włada jednostka na podstawie praw, w despotii jeden człowiek rządzi bez zobowiązań i prawideł, zasadą działania państwa jest strach.
Georg Jedlinek - typy: antyczno-orientalne, helleńskie, rzymskie, średniowieczne, współczesne.
* Materializm historyczny podział według formacji społeczno-ekonomicznych(ustroje):
- wspólnoty pierwotne
- niewolnicze
- feudalne
- kapitalistyczne (socjalistyczne)
* Fazy kształtowania się państwa
Faza wodzów militarnych
Faza państwa patrymonialnego
Faza państwa nowożytnego
Państwo niewolnicze
- państwo rodowe
- państwo despotyczne - dziedziczność władzy, hierarchizacja społeczeństwa, despota - władza nadana mu przez boga
- tyrania - państwa Grecji
- absolutyzm - cała władza w rekach jednego absolutnego władcy
- monarchia
- republika
Państwo będące formą wyzysku ludzi, niewolników jako narzędzi pracy.
Państwo feudalne
- monarchia patrymonialna(wczesnofeudalna) monarcha jest władcą i właścicielem państwa(oparta na możnowładcach świeckich i duchownych)
- monarchia stanowa - dualizm władzy- współudział w rządzeniu miały stany (XIIIw.) Państwo oparte na gospodarce rolnej.
3. Pańswo kapitalistyczne
państwo wczesnokapitalistyczne - mieszczaństwo chciało uczestniczyć w sprawowaniu władzy
- państwo ma jak najmniej ingerować w gospodarkę ma być „stróżem nocnym”
- Gospodarka opiera się na prywatnej własności kapitału, gdzie środki produkcji były rozproszone wśród małych właścicieli, którzy ze sobą konkurowali.
kapitalizm monopolistyczny
- łączenie małych przedsiębiorstw w duże grupy, ogromna konkurencja, która zabijała słabszych
- powstawanie spółek rodzinnych, ale nie są one wszechpotężne
- państwo podejmuje działania, które nie utrudniają działalności społeczno-gospodarczej
kapitalizm państwowo-monopolistyczny
- państwo zaczyna pełnić role regulatora, reguluje niektóre dziedziny
- państwo zaczyna współdziałać z przedsiębiorstwami
- państwo poszerza swoją działalność - ingerencja państwa w dziedziny życia ludzi


(…)

… administracji państwowej i korporacji
Państwo faszystowskie
- społeczeństwo jest całkowicie podporządkowane państwu - ogromny aparat przymusu
- kult siły, wodza, - interwencjonizm państwa za zgodą narodu
Państwo socjalistyczne
- walka klas
- równy podział środków produkcji
- zniesienie wszelkich form własności
- centralne planowanie gospodarki
- państwo ma utrwalać zdobycze rewolucji
Państwo trzeciego świata…
…, jest to odpowiedzialności za kierunek polityki, pociąga wyłącznie parlament.
Wotum nieufności - wniosek zgłaszany przez posła na forum parlamentu z żądaniem ustąpienia ministra lub rządu za kierunek prowadzonej polityki niezgodnej z oczekiwaniami wnioskodawcy. Uchwalenie tego wniosku zmusza rząd lub ministra do ustąpienia (przesilenie gabinetowe, ustąpienie całego rządu).
Konstruktywne wotum nieufności - poseł który zgłasza wniosek o wotum nieufności zgłasza nowego kanclerz, premiera
Wotum zaufania - przeciwko wotum nieufności rząd może wystąpić z takim wnioskiem w ten sposób chce otrzymać legitymację do sprawowania władzy, chce sprawdzić czy ma większość, którzy posłowie go popierają
-każdy nowo pokłony rząd musi go otrzymać, debata nad wotum zaufania zaczyna się do expose premiera( przedstawia zamierzenia rządu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz