Systemy rządów i ich klasyfikacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 3941
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy rządów i ich klasyfikacja - strona 1 Systemy rządów i ich klasyfikacja - strona 2

Fragment notatki:


29.Systemy rządów i ich klasyfikacja SYSTEMY RZĄDÓW To zasady i normy regulujące wzajemne relacje między władzę ustawodawczą a wykonawczą. To inaczej modele ustrojowe. To konstrukcje sztuczne, wymyślone przez teoretyków na podstawie istniejących różnych ustrojów w poszczególnych państwach.
Systemy rządów:
-prezydenckich
-półprezydenkich
-pralamentarno-gabinetowych
-kanclerski
-komitetowy(dominująca pozycja parlamentu - rząd jest powoływany przez parlament i staje się komitetem wykonawczym i ponosi odpowiedzialność przed parlamentem) 30.System rządów prezydenckich cała władza spoczywa w ręku prezydenta,
nie ma premiera ani rządu,
odpowiednicy ministrów - sekretarze są jedynie pomocnikami prezydenta,
istnieje wyraźna separacja władzy wykonawczej od ustawodawczej,
prezydent nie ma inicjatywy ustawodawczej a parlament nie może zdymisjonować prezydenta ani sekretarzy,
prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez naród (nie można łączyć mandatu parlamentarnego ze stanowiskiem prezydenta lub sekretarza),
wzajemną równowagę władz zapewnia prawo prezydenta  do wetowania ustaw,
niektóre nominacje prezydenta wymagają zgody senatu podobnie jak ratyfikowanie umów międzynarodowych,
prezydent i sekretarze ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed senatem z oskarżenia Izby Reprezentantów za naruszenie konstytucji lub popełnienie przestępstwa. 31.System rządów parlamentarno-gabinetowych parlament (a przynajmniej jego izba niższa, gdy jest on dwuizbowy) jest wybierany w wyborach powszechnych
układ sił w parlamencie (lub podjęte w nim uzgodnienia gdy żadna z partii nie posiada większości) przesądza o powołaniu premiera i powołaniu rządu
rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem, który może wyrazić wotum nieufności, oznaczające ustąpienie co najmniej jednego ministra, najczęściej zaś całego gabinetu
rząd ma wpływ na rozwiązanie parlamentu (czasem jednej jego izby gdy jest dwuizbowy) przed upływem kadencji, co powoduje konieczność rozpisanie przedterminowych wyborów
między parlamentem a rządem istnieje system powiązań organizacyjnych, funkcjonalnych i personalnych (ministrowie mogą być i często są deputowanymi) co oznacza brak separacji władzy ustawodawczej i wykonawczej
głowa państwa (w postaci prezydenta lub monarchy) nie kreuje polityki wewnętrznej, ani zagranicznej, spełnia jedynie funkcje reprezentacyjne i ceremonialne, a także wobec woli większości parlamentarnej (powołuje premiera, zarządza wybory przedterminowe) 32.System półprezydencki półprezydencki (we Francji) - przejmuje pewne elementy systemu parlamentarno -gabinetowego i również niektóre cechy systemu prezydenckiego. Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych i bezpośrednich, przewodniczy obradom rządu, wywierając wpływ na treść podejmowanych decyzji. Prezydent posiada prawo: arbitrażu politycznego w drodze weta ustawodawczego, odesłania ustawy do Rady Konstytucyjnej (odpowiednik TK) zarządzania referendum, rozwiązania Zgromadzenia Narodowego,

(…)

… ale na wniosek kanclerza.Powołany w ten sposób rząd nie jest zobowiązany do ubiegania się o wotum zaufania ze strony parlamentu.
-kanclerz ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem za działalność całego rządu i poszczególnych jego członków.Nie podlegają jej ministrowie odpowiedzialni przed kanclerzem
-Bundestag może wyrazić kanclerzowi wotum nieufności
-rola prezydenta jest ograniczona
34.System rządów zgromadzenia
Oficjalnie w ustroju niektórych państw Bloku Wschodniego oraz we współczesnej Szwajcarii.
jednolitość władzy państwowej;
parlament jest organem władzy najwyższej (posiada władzę ustawodawczą i wykonawczą);
rząd powoływany jest przez parlament a nie przez głowę państwa (rząd jest komitetem wykonawczym parlamentu);
rząd odpowiada politycznie przed parlamentem, ale konflikt na linii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz