Orzeczenia WSA i odwołania od orzeczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orzeczenia WSA i odwołania od orzeczeń - strona 1 Orzeczenia WSA i odwołania od orzeczeń - strona 2

Fragment notatki:

Orzeczenia WSA. Sądy administracyjne podejmują orzeczenia rozstrzygające sprawę sądowo-administracyjną. W tym stadium dochodzi do udzielenia lub odmowy ochrony prawnej interesowi prawnemu strony skarżącej lub innemu interesowi reprezentowanemu przez stronę skarżącą. Orzeczenia sądów administracyjnych są podejmowane w różnych stadiach postępowania w zależności od tego, co jest przedmiotem ich rozstrzygnięcia, a więc będą dotyczyć:
1. toku postępowania np. postanowienie o odrzuceniu skargi
2. kwestii wpadkowych np. postanowienie o udzieleniu pomocy prawnej
3. rozstrzygnięcia strony sądowo-administracyjnej.
Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem, gdy ustawa nie przewiduje takiego rozwiązania sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia. Rodzaje wyroków :
1. wyroki w sprawach skarg na decyzję lub postanowienie:
- wyrok o uchylenie decyzji (postanowienia) w całości lub części - podstawy uchylenia decyzji (postanowienia), kiedy decyzja została wydana:
a. z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy
b. z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego
c. naruszeniem innych przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy.
- decyzja (postanowienie) jest dotknięta wadą - sąd stwierdza jej nieważność
- sąd wydaje wyrok stwierdzający niezgodność z prawem decyzji (postanowienia)
2. wyroki w sprawie skarg na inne niż decyzje (postanowienia) akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa- sąd uchyla zaskarżony akt albo stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności
3. wyroki w sprawach skarg na bezczynność organów wykonujących adm. publ. - sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa
4.wyroki w sprawie skarg na uchwałę lub zarządzenie organów JST albo związku JST oraz przepisy prawa miejscowego organów administracji rządowej - sąd stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.
5. wyroki w sprawie skarg na akty nadzoru - sąd uchyla ten akt
6. wyroki w sprawie skarg na inne nie wymienione wyżej akty lub czynności- sąd uchyla lub stwierdza bezskuteczność aktu lub czynności.
Wyrok składa się z sentencji i uzasadnienia. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku.
Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości, co do jego treści. Na postanowienie o wykładni, jak i odmowie służy zażalenie.

(…)

… i uzasadnienia. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku.
Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości, co do jego treści. Na postanowienie o wykładni, jak i odmowie służy zażalenie.
Postanowienia można podzielić na:
- kończące postępowanie np. postanowienie o odrzuceniu skargi, postanowienie o umorzeniu postępowania
- wydawane w toku postępowania np. zawieszenia postępowania…
… orzeczenia z uzasadnieniem
Tryb- wnosi się do WSA, który wydał zaskarżone orzeczenie
Od skargi kasacyjnej pobierany jest wpis.
b. zażalenie - do NSA służy od postanowień WSA w przypadkach przewidzianych w ustawie (np. postanowienie o przywrócenie terminu albo odmowie jego przywrócenia, na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie), ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:
- przekazanie sprawy innemu sądowi adm.
- wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności
- zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania
- odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku
- sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa
- oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego
- odrzucenie skargi kasacyjnej
- odrzucenie zażalenia
- ukaranie…
podatkowego, rzecznika patentowego. Nie obowiązuje on, gdy skargę sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub dr hab. nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo, gdy skargę wnosi prokurator lub rzecznik praw obywatelskich. Przymus zastępstwa obowiązuje bezwzględnie z zastrzeżeniem wyjątków.
Wymagania: można podzielić na formalne - stawiane pismom procesowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz