Organy władzy państwowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy władzy państwowej-opracowanie - strona 1 Organy władzy państwowej-opracowanie - strona 2 Organy władzy państwowej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Organ państwowy - zorganizowany i wyodrębniony zespół ludzi i środków utworzony i działający na podstawie przepisów prawa, wykonujący określone zadania w imieniu państwa i który dla realizacji tych zadań może korzystać ze środków władczych, w tym stosować przymus, np. minister, prezydent.
Urząd państwowy - zorganizowany zespół ludzi, przydzielony do pomocy organom administracji publicznej, powołany do merytorycznej i technicznej obsługi tych organów, np. ministerstwo, Urząd Miasta Łodzi.
W przypadku organu państwowego można mówić o jego kompetencji, czyli prawie wyznaczonym w zakresie zadań i obowiązków oraz uprawnień. Kompetencje to inaczej właściwości.
Istnieją różne podziały organów państwowych:
ze względu na ich skład:
jednoosobowe
kolegialne, np. izby parlamentu
Współcześni dominują jednoosobowe organy państwowe, organy kolegialne były modne w czasach absolutyzmu; w organach kolegialnych dochodzi do ”rozmywania się” odpowiedzialności (wada).
ze względu na zasięg ich działania:
centralne (właściwe dla całego państwa)
terenowe
ze względu na trójpodział władzy:
prawodawcze
wykonawcze
sądownicze
kontrolne
Organ administracji publicznej zawiera organ administracji państwowej i organ administracyjny.
Zasada trójpodziału władzy (Locke, Monteskiusz) - w praktyce zasada ta nie występuje w całości.
Według tej zasady władzę publiczną dzielimy na:
prawodawczą (która stanowi prawo)
wykonawczą (która wykonuje prawo)
sądowniczą (która ma rozstrzygać spory)
Dowody na to, że w rzeczywistości trójpodział władzy nie istnieje w całości:
obecnie zdecydowana większość projektów ustaw to projekty rządowe.
Skład parlamentu powiązany jest ze składem rządu.
Czysty trójpodział władzy może być niebezpieczny.
Prezydent Polski w zakresie władzy wykonawczej ma tak naprawdę niewielkie kompetencje, więcej praw przysługuje mu w dziedzinie władzy ustawodawczej.
Zasada jednolitości władzy państwowej (Rousseau) - jedna wola narodu, więc jedna władza. Zasada ta występuje w tych państwach, w których istnieje zdecydowana przewaga parlamentu lub w państwach, w których tylko parlament pochodzi z wyborów (np. w czasach PRL-u).
Różne teorie dotyczące powstania państwa:
kiedyś popularne były teorie teistyczne (państwo i władza państwowa pochodzą od Boga)
teoria patriarchalna (państwo opiera się na plemiennych więzach krwi i wywodzi się ze struktury ludowej)


(…)

… czynników; to rodzaj terytorialnego podziału państwa; to relacje między organami centralnymi a terenowymi; to stopień decentralizacji władzy, to także ustrój samorządu.
Styl rządzenia (reżim polityczny) - całokształt zasad, metod i technik, którymi rządzący posługują się wobec rządzonych.
Zasady państwa demokratycznego:
zasada suwerenności ludu - często utożsamiana z zasadą zwierzchnictwa narodów. Jest realizowana w demokracji bezpośredniej i w demokracji pośredniej (przedstawicielskiej). Warto zauważyć, że w demokracji pośredniej zdarzają się także formy demokracji bezpośredniej, np. referendum. zasady prawa wyborczego - wyrażają się w przymiotnikach (istnieją wybory 4-przymiotnikowe lub 5-przymiotnikowe)
powszechne (nie ma cenzusów o charakterze politycznym, np. nie ma cenzusu majątkowego, wykształcenia…
… nad ziemią, a jego powstanie wywodzi się z kształtowania drabiny feudalnej - np. monarchia patrymonialna w której król władzę królewską traktował jako prawa majątkowe)
teoria podboju i przemocy (kiedyś istniał lud zorganizowany w sposób niepaństwowy i został podbity; agresor żeby zarządzać tym ludem zorganizował pewien system)
teoria umowy społecznej (państwo powstało na mocy porozumienia ludzi żeby realizować określone cele)
Hobbs - według niego umowa społeczna jest całkowitym, nieodwracalnym zrzeczeniem się części przyrodzonej jej wolności
Rousseau - według niego umowa społeczna to przekazanie przez jednostkę części jej praw społeczeństw czy też władzy
Lock - według niego umowa miała utrwalić pierwotnie istniejący stan pokoju i wolności
teoria klasowa Karola Marksa [najpierw istniała wspólnota…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz