Organizacje Międzynarodowe - wykład - zadanie GATT-

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje Międzynarodowe - wykład -  zadanie GATT- - strona 1 Organizacje Międzynarodowe - wykład -  zadanie GATT- - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Organizacje Międzynarodowe
Wykład X - GATT
Nie przewidywał żadnej struktury organizacyjnej, jednak stworzono takie organy międzynarodowe. Struktury te
tworzone były w oparciu o decyzje podejmowane przez strony umowy w trakcie Konferencji Stron. Siedzibą jest
Genewa, a językami roboczymi: francuski, angielski, hiszpański.
Powstały takie organy jak:
 Sekretariat – organ administracyjno - zarządzający Układem/Umową. Na czele Sekretariatu stoi Dyrektor
Generalny. Zatrudniał personel, który składał się ze specjalistów z dziedziny prawa, handlu i ekonomii. Pełnili
oni rolę funkcjonariuszy tej quasi – organizacji.
 Najwyższym organem była Konferencja Przedstawicieli Stron. Zbierała się raz do roku.
 Rada - organ składający się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Była organem niższej rangi
niż Konferencja Przedstawicieli Stron. Zajmowała się realizacją polityki poszczególnych stron dotyczącą
konkretnych problemów handlu światowego. Miała różny skład w zależności od problemu.
 Komitety
 Grupy robocze – powoływane do analizy problematyki akcesji nowych stron, analizą zgodności porozumień
regionalnych tworzących Unie Celne czy strefy wolnego handlu z zasadami funkcjonowania GATT-u.
Głosowania odbywały się zwykłą większością głosów, a każdej stronie przydzielony był jeden głos. Inna procedura
podejmowania decyzji była w przypadku zwolnienia jakiejś strony z obowiązku wynikającego z Układu Ogólnego
– 2/3 głosów. Zatwierdzenie porozumień regionalnych odbywa się większością 2/3 głosów.
Poprawki dotyczące statutu bądź zmian statutu wymagają jednomyślności wszystkich stron. GATT starał się
podejmować decyzje w drodze konsensusu – nie zgłaszanie sprzeciwu, bez jakiegokolwiek głosowania.
GATT był formalnie formą negocjacyjno – konsultacyjną, który miał zapewnić jednolitą linię postępowania i
wypracowanie wspólnego stanowiska bez narzucania którejkolwiek ze stron woli większości.
Poprawki do GATT – były to tylko poprawki wprowadzane w ramach Rundy Urugwajskiej. Odbywało się to
poprzez zawarcie dodatkowych porozumień, które zmieniały normy Układu.
Mechanizm rozwiązywania sporów
System panelowy przyjęty przez GATT. Spór badany był przez największych ekspertów w dziedzinie handlu
międzynarodowego. Eksperci przekładali raport stroną GATT-u. Raport ten przyjęty w drodze konsensusu był
obowiązujący dla stron sporu. Jeżeli raport był kontrowersyjny i przyjęty przez strony GATT-u nie było możliwości
zmiany tej decyzji.
Głównym zadanie GATT-u była liberalizacja handlu międzynarodowego poprzez obniżanie ceł i znoszenie innych
przeszkód handlowych oraz wyeliminowanie dyskryminacji.
 Zasada przejrzystości reguł handlu
 Odwet akceptowany
 Uznanie ceł za podstawowy instrument interwencji
 Zasada niedyskryminacji
Zasada wzajemności
 Związanie stawek celnych
Cele GATT realizowane były za pomocą rund negocjacyjnych:
1. Runda w Genewie 1947 rok. Brały w niej udział 23 kraje. Redukcja ceł o 20%
2. Runda w Annency 1949 rok. 29 uczestników. Obniżenie ceł o 1-2% globalnego obciążenia.
3. Runda w Torqay 1950-1951 rok. 32 kraje.
4. Runda w Genewie 1955-1956 rok. 33 kraje. Obniżenie ceł o 2-3%
5. Runda Dillona 1960-1961 rok. 39 uczestników. Dotyczyła 2 kwestji:
 Negocjacje mające na celu zrekompensowanie krajom trzecim wzrostu obciążeń, które wynikały z
utworzenia Unii Celnej EWG
 Ogólne rokowania taryfowe
6. Runda Kennedy’ego 1963-1969 rok , 74 kraje. Doprowadziła do obniżenia cen

(…)

… postanowienia rundy Urugwajskiej:
 powstanie światowej Organizacji Handlu
 znacząca liberalizacja handlu produktami rolniczymi.
 Redukcja barier pozataryfowych i wprowadzenie zakazu stosowania środków szarej strefy
 Objęcie regułami GATT handlu tekstyliami
 Modyfikacje kodeksu GATT
 Rozszerzenie reguł GATT na nowe dziedziny handlu MN i ochronę praw własności intelektualnej oraz
handlowych aspektów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz