System GATT

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System GATT - strona 1 System GATT - strona 2 System GATT - strona 3

Fragment notatki:


SYSTEM GATT
W 1947 r. podpisany został Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade). Jest to wielostronny traktat zawierający kodeks postępowania w światowej wymianie handlowej. Ponadto GATT stanowi międzynarodowe forum, na którym poszczególne kraje mogą rozwiązywać swoje problemy handlowe i negocjować obniżenie barier w handlu.
GATT funkcjonuje na zasadzie spotkań ministrów lub szefów państw objętych porozumieniem. Głównym jego celem jest znoszenie barier taryfowych (pozataryfowych i parataryfowych także, choć w mniejszym stopniu). W preambule wymienione zostały takie kwestie jak: podniesienie stopy życiowej, osiągnięcie pełnego zatrudnienia, pełne wykorzystanie zasobów światowych i wymiany dóbr. Członkowie GATT zamierzają osiągnąć te cele drogą zawierania porozumień zmierzających, na zasadzie wzajemności i wzajemnych korzyści, do istotnego zredukowania taryf celnych i innych utrudnień w wymianie handlowej, jak również do wyeliminowania dyskryminacji w handlu międzynarodowym.
Dziś GATT zrzesza ponad 120 krajów, których udział w handlu światowym wynosi w sumie około 84%.
Podstawowe korzyści płynące z uczestnictwa w systemie Porozumienia jest zasada nie dyskryminacji partnerów handlowych, która sformułowana została w postaci Klauzuli Najwyższego Uprzywilejowana obejmującej wszystkich członków GATT. Drugą fundamentalną zasadą a zarazem korzyścią jest zasada wzajemności, tj. równych korzyści i koncesji w handlu międzynarodowym. Odstępstwem od tego jest GSP, tzn. Powszechny System Preferencji, który dotyczy preferencji celnych dla krajów słabo rozwiniętych. Kolejną kwestią są interwencje w handlu. Mimo generalnych zasad: zakazu ograniczeń ilościowych oraz ochrony przemysłu krajowego tylko przez cła, a także stosowania tylko stawek celnych ujętych w taryfie celnej, istnieje możliwość stosowania innych ograniczeń w konkretnych okolicznościach. Twórcy Układu w tych wyjątkowych sytuacjach przewidzieli możliwość stosowania ograniczeń ilościowych (są one skuteczniejsze od ceł). Najważniejsze dopuszczalne odstępstwa są związane z :
- niskim poziomem rozwoju gospodarczego
- zagrożeniem równowagi bilansu płatniczego państwa
- potrzebą wynikającą ze względów bezpieczeństwa
- funkcjonowaniem programów rządowych w sektorze produkcji rolnej
- stosowaniem ograniczeń dewizowych
Ograniczenia ilościowe powinny być stosowane w sposób niedyskryminacyjny.
W sprawie liberalizacji handlu międzynarodowego odbywają się wielostronne rundy negocjacyjne. W 1947 r. w Genewie odbyła się I runda, której skutkiem było zewidencjonowanie poziomu taryf celnych. Poziom ceł w 1947 r. wynosił około 40%. Runda II z 1949 r. odbyła się w Annesy i dotyczyła możliwości wielostronnej obniżki ceł. Przyniosła ona obniżenie ceł na część towarów. Kolejne rundy (III - Torquay - 1951 r.; IV - Genewa - 1956 r.; V - Genewa - 1962r. tzw. runda Dillona) to dalszy ciąg negocjacji dotyczących głównie kolejnych obniżek ceł. W latach 1964 - 1967 odbyła się tzw. runda Kennedy'ego. Skutkiem tych rozmów był drastyczny spadek poziomu ceł. Nastąpiła redukcja stawek taryfowych na artykuły nierolnicze o 30-35%. Dwie trzecie z obniżonych ceł zmniejszono o 50%. Redukcją objęto około 64% ówczesnego eksportu światowego. Uzyskany dzięki temu wzrost wymiany towarowej był wyraźnie odczuwany w państwach wysoko rozwiniętych. W czasie rundy VII zwanej tokijską (1973 - 1976) po raz pierwszy podjęto temat barier pozataryfowych. Ostatnie rozmowy toczące się w ramach ru

(…)

… importowane z krajów rozwijających się. W praktyce jednak WE utrzymuje kontyngenty taryfowe lub ograniczenia ilościowe na wiele towarów.
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) zostało podpisane w 1959 roku przez Austrię, Danię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję oraz Wielką Brytanię. Polska podpisała umowę z EFTA 10 grudnia 1992 roku. Umowa ta przewiduje utworzenie strefy wolnego handlu na artykuły…
… światowego. Uzyskany dzięki temu wzrost wymiany towarowej był wyraźnie odczuwany w państwach wysoko rozwiniętych. W czasie rundy VII zwanej tokijską (1973 - 1976) po raz pierwszy podjęto temat barier pozataryfowych. Ostatnie rozmowy toczące się w ramach rundy "urugwajskiej" rozszerzają temat negocjacji o handel usługami, ochroną praw własności intelektualnej i handlowe aspekty inwestycji.
Konsekwencją…
… Polityki Handlowej.
W skład Porozumienia Wielostronnego o Handlu Towarami wchodzi: Układ Ogólny o Cłach i Handlu (tzw. GATT 94), Układ Ogólny o Handlu Usługami (tzw. GATS) oraz Układ o Handlowych Aspektach Praw Własności Intelektualnej.
Porozumienia, w których udział państw ma charakter fakultatywny to:
- Porozumienie o Handlu Samolotami Cywilnymi
- Porozumienie o Zakupach Rządowych
- Międzynarodowe…
…) odbyło się spotkanie kończące rokowania Rundy Urugwajskiej. Tego dnia sygnowano Umowę z Marakeszu o Ustanowieniu Światowej Organizacji Handlu (WTO - World Trade Organization). Umowę tą podpisały wszystkie kraje członkowskie GATT. Pod pojęciem Światowej Organizacji Handlu należy rozumieć tak Umowę powołującą tą organizację jak i inne porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT. WTO można uznać zatem za następcę GATT.
WTO jest organizacją zajmującą się sprawowaniem nadzoru nad wcielaniem w życie i praktycznym funkcjonowaniem wszystkich porozumień Rundy Urugwajskiej. Organizacja ta ma wpływać na zwiększenie efektywności działań krajów w zakresie regulacji i liberalizacji dziedzin wymiany objętych porozumieniami Rundy. WTO stało się także forum dla dalszych negocjacji dotyczących wielostronnej wymiany handlowej…
… Porozumienie Mleczarskie
- Porozumienie w Sprawie Mięsa Wołowego
3. UMOWY PREFERENCYJNE W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM
16 grudnia 1991 roku Polska, Czechosłowacja i Węgry podpisały ze Wspólnotami Europejskimi układy w kwestii stowarzyszenia ze Wspólnotami znane pod nazwą Układów Europejskich . Głównym celem tych układów jest wolny handel artykułami przemysłowymi, a także liberalizacja handlu artykułami rolnymi…
… na znaczeniu, a nawet prawdopodobnie rozpłynie się w ramach Unii.
BIBLIOGRAFIA
1. Glyn H. Roberts "Podstawy i rozwój Wspólnoty Europejskiej"
2. konferencja naukowa "Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi - szanse i wyzwania dla Polski"
3. Zbigniew M. Doliwa - Klepacki "Europejska Integracja Gospodarcza"
4. Zbigniew Kamecki "Propedeutyka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych"
5. J. J. Michałek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz