Ordynacja Podatkowa - Cło

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ordynacja Podatkowa - Cło - strona 1 Ordynacja Podatkowa - Cło - strona 2 Ordynacja Podatkowa - Cło - strona 3

Fragment notatki:

28.02.2009 Opłaty
Dopłaty
Podatki w tym cło
Składki
Należności o charakterze sankcyjnym
Przymusowa pożyczka
Bezzwrotność
+
+
+
+
+
_
Cel w postaci finansowania działalności adm.publ.
+
+
+
+
_
+
Związane z czynnościami adm.publ.
+
Tak ale specyficzne czynności
_
+
_
_
Art. 2.  § 1. 
Przepisy ustawy stosuje się do:
1)podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe;
2) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych;
3)spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących do właściwości organów podatkowych.
Niepodatkowane należności budżetowe - rozumie się przez to niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych;
Cechy nieopodatkowanych należności budżetowych: nie są podankami ani opłatami
są to należności czyli musi istnieć zobowiązany stosunek prawny
chodzi o należności, które wpływają do budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego mają charakter publicznoprawny
1. Rodzaje nieopodatkowanych należności budżetowych: cła
wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
wpłaty od jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
wpłaty z zysku NBP
wpłaty dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego
2. Należności o konstrukcji zbliżonej do opłat: tzw. dopłaty
wpłaty przeznaczone na pokrywanie kosztów funkcjonowania określonych instytucji
3. Subwencje i dotacje przysługujące jednostce samorządu terytorialnego jeżeli tworzy po stronie takiej jednostki roszczenie o ich wypłatę. 4. Należności wynikające z obowiązku zwrotu wcześniej uzyskanych kwot wydatków publicznych (zwrot dotacji, subwencji) 5. Należności o charakterze sankcyjnym wpłaty kwot związanych z naruszeniem ograniczeń w swobodzie kształtowania cen
grzywny
kary pieniężne
opłaty sanacyjne
nawiązki na rzecz Skarbu Państwa
DANINY PUBLICZNE WG ORDYNACJI

(…)

… kończące postępowanie:
postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania interpretacja indywidualna
Interpretacja indywidualna zawiera: charakter pisemny (Art. 146.  § 1. W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adresu poczty elektronicznej
… prawnego lub prawa.
Urzędowe interpretacje prawa podatkowego Zasada Ignorantia iuris nocet (łac. - nieznajomość prawa szkodzi). Jedna z podstawowych zasad prawa, wywodząca się z prawa rzymskiego, pokrewna do Ignorantia legis non excusat. Zgodnie z nią, nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej. W praktyce wyraża się ona tym, że nikt nie może podnosić, iż zachował się niezgodnie z normą…
… oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne).
Wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych (art. j.w.)
Publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. (Art. 14i. § 1. Interpretacje ogólne są publikowane, bez zbędnej zwłoki, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.)
Art. 14e. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego…
… kontroli skarbowej
Art. 14i § 3. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 14k. § 1. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu…
… kształtowania cen
grzywny
kary pieniężne
opłaty sanacyjne
nawiązki na rzecz Skarbu Państwa
DANINY PUBLICZNE WG ORDYNACJI
Podatki opłaty Niepodatkowane należności Niepodatkowane należności
budżetowe publicznoprawne
Elementy definicji obowiązku podatkowego:
wynikające z ustaw podatkowych
nieskonkretyzowana powinność
świadczenia pieniężnego
w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawach podatkowych…
… przedmiotem a podmiotem zobowiązania. Podmiot: osoba na którą nałożony jest obowiązek
Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
Art.4 Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.
Art.5 Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie…
… odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz