Opracowanie pytań na egzamin ze stosunków międzynarodowych.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań na egzamin ze stosunków międzynarodowych. - strona 1 Opracowanie pytań na egzamin ze stosunków międzynarodowych. - strona 2 Opracowanie pytań na egzamin ze stosunków międzynarodowych. - strona 3

Fragment notatki:

Bilans płatniczy-Syntetyczne usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych bądź płatności między rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie zazwyczaj w określonym roku. Która z form bilansu płatniczego zachodzi wynika z przyjętego układu danych statystycznych. W przypadku bilansu płatniczego na bazie transakcji ekonomicznych - podstawą jego sporządzania są dane urzędów celnych o produktach przechodzących przez granicę. W przypadku bilansu płatniczego na bazie płatności podstawą jego sporządzenia są dane bankowe o płatnościach z tytułu eksportu oraz importu a także zawartych umów kredytowych.
Kurs walutowy-cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, należy podkreślić że występuje na nim: podaż, popyt, i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.
obniżenie kursu walutowego w stosunku do walut obcych powoduje spadek cen wyrobów i usług w eksporcie na rynku zagranicznym w obcych walutach, co powinno prowadzić do zwiększenia nabywania dóbr i usług pochodzących z kraju obniżającego wartość swojej waluty.
Dewaluacja bądź aprecjacja - na rynku krajowym powoduje wzrost cen towarów importowanych i zmniejszenie nabywania tych dóbr importowanych.
Dewaluacja - może doprowadzić do wzrostu wartości eksportu i spadku wartości importu, wtedy saldo przy dewaluacji rośnie.
podwyższenie ceny kursu waluty krajowej (rewaluacja, aprecjacja) powoduje wzrost cen w eksporcie wyrażonych na rynkach zagranicznych w walutach obcych co powinno skłonić klientów do niechęci do nabywanie dóbr z krajów rewaluujących swoją walutę. Jednocześnie powoduje ona spadek cen usług i dóbr importowanych na rynku w zrewaluowanej walucie.
RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH (REŻIM KURSOWY)
Ze względu na stopień zmienności lub na kryterium płynności lub na stopień uzależnienia kuru walutowego od władz monetarnych wyróżnia się następujące systemy walutowe:
system kursów arbitralnych system kursów stałych
system kursów zmiennych
RODZAJE REŻIMÓW KURSOWYCH
kurs sztywny - poziom jest w określonym okresie lub bezterminowo niezmienny z możliwością zmiany w okresach wzrastającej nierównowagi. Ma charakter urzędowy co ogranicza działanie rynku na jego poziom, mówi się o kursie sztywnym z pasmem
kurs stały - ustalony na pewnym stałym poziomie którego władza monetarna zobowiązuje się i jest gotowa bronić. Występuje jako forma kursu administracyjnego lub jako forma związana przez stałą relacje z walutą zagraniczną (karencja) - system currency board


(…)

… państwowych
- resortowe - umowy, które obejmują właściwości jednego ministra i nie zostały zaliczone do umów państwowych i rządowych
6) kryterium prawne (umowy międzynarodowe mają różne nazwy):
traktat lub konwencje - te, które mają większe znaczenie, zawierane w uroczysty sposób
konkordaty - zawierane przez Stolicę Apostolską
Karta Narodów Zjednoczonych
pakt, deklaracja, umowa, karta, porozumienie, protokół…
… Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations) ONZ - uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.
ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.
Idea powołania…
… oraz odpowiedzialności za towar. W 1936 roku Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu przedstawiła pierwsze wydanie formuł Incoterms. W latach 1953, 1967,1976, 1980, 1990 publikowano kolejne wydania formuł handlowych. Od 1 stycznia 2000 roku do dyspozycji eksporterów i importerów oddano formuły Incoterms 2000, opublikowane pod nr 560 przez Międzynarodową Izbę Handlową. Różnice pomiędzy kolejnymi wydaniami formuł…
… procentowej w kraju,
klęski naturalne np. nieurodzaj wywołany suszą lub podwoziami,
Strukturalne zmiany w popycie zagranicznym na produkty eksportowane przez dany kraj,
Przyczyny polityczne.
Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization (WTO)), organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie. WTO stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), została powołana w 1994 w Marakeszu (Maroko), w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT.
Światowa Organizacja Handlu rozpoczęła działalność w roku 1995, a jej siedzibą jest Genewa. Polska była jednym z państw założycielskich - stosowne porozumienie ratyfikowała w roku 1995. Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel…
… wahań
SYSTEM CURRENCY BOARD (system izby walutowej)
polega na ścisłym związaniu emisji krajowego pieniądza z rezerwami walutowymi
polega na ustaleniu stałego (często ustawowo) kursu waluty krajowej wobec wybranej waluty międzynarodowej
Zastosowanie tego systemu ma sens tylko wtedy gdy mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną np. stan bezpieczeństwa po odzyskaniu niepodległości, wojnie, rewolucji…
… samą walutę i tą samą sumę. Waluta nabyta tylko częściowo powiększa rezerwy walutowe banku, który przeprowadza operacje bo po pewnym czasie zostanie odsprzedana. Ale w odpowiednich warunkach może hamować operacje spekulacyjne. Kraje powszechnie stosują transakcje SWAP w celu poprawy rezerw walutowych. SWAPy mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie jak i na rynkach poza giełdowych. Kurs jest ustalony…
… konsultacyjne i współpracę krajów członkowskich oraz jako forum wymiany doświadczeń między krajami w radzeniu sobie z problemami natury gospodarczej, m.in. plan Balcerowicza był napisany przez ekspertów MFW
* kontrolną - polegającą na nadzorowaniu przez MFW uzgodnionych programów dostosowawczych i weryfikacji celów, na jakie przeznaczane są środki kredytowe.
Krytyka MFW Antyglobaliści/alterglobaliści…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz