Skrypt z MSG

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 6692
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt z MSG - strona 1 Skrypt z MSG - strona 2 Skrypt z MSG - strona 3

Fragment notatki:

Skrypt przygotowujący do egzaminu z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z domieszką handlu międzynarodowego, zawiera wszystkie podstawowe pojęcia. Zrobiony na podstawie notatek z wykładu i slajdów. Notatka ma 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: bilans płatniczy, kurs walutowy, rodzaje kursów walutowych, rodzaje reżimów kursowych, system currency board, barter, clearing, umowy międzynarodowe, ikoterms, transakcje walutowe, Światowa Organizacja Handlu, WTO, Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu, GATT, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, IBRD, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW, krytyka MFW, Organizacja Narodów Zjednoczonych, zadania ONZ,.

Bilans płatniczy-Syntetyczne usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych bądź płatności między rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie zazwyczaj w określonym roku. Która z form bilansu płatniczego zachodzi wynika z przyjętego układu danych statystycznych. W przypadku bilansu płatniczego na bazie transakcji ekonomicznych - podstawą jego sporządzania są dane urzędów celnych o produktach przechodzących przez granicę. W przypadku bilansu płatniczego na bazie płatności podstawą jego sporządzenia są dane bankowe o płatnościach z tytułu eksportu oraz importu a także zawartych umów kredytowych.
Kurs walutowy-cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, należy podkreślić że występuje na nim: podaż, popyt, i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.
obniżenie kursu walutowego w stosunku do walut obcych powoduje spadek cen wyrobów i usług w eksporcie na rynku zagranicznym w obcych walutach, co powinno prowadzić do zwiększenia nabywania dóbr i usług pochodzących z kraju obniżającego wartość swojej waluty.
Dewaluacja bądź aprecjacja - na rynku krajowym powoduje wzrost cen towarów importowanych i zmniejszenie nabywania tych dóbr importowanych.
Dewaluacja - może doprowadzić do wzrostu wartości eksportu i spadku wartości importu, wtedy saldo przy dewaluacji rośnie.
podwyższenie ceny kursu waluty krajowej (rewaluacja, aprecjacja) powoduje wzrost cen w eksporcie wyrażonych na rynkach zagranicznych w walutach obcych co powinno skłonić klientów do niechęci do nabywanie dóbr z krajów rewaluujących swoją walutę. Jednocześnie powoduje ona spadek cen usług i dóbr importowanych na rynku w zrewaluowanej walucie.
RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH (REŻIM KURSOWY)
Ze względu na stopień zmienności lub na kryterium płynności lub na stopień uzależnienia kuru walutowego od władz monetarnych wyróżnia się następujące systemy walutowe:
system kursów arbitralnych system kursów stałych
system kursów zmiennych
RODZAJE REŻIMÓW KURSOWYCH
kurs sztywny - poziom jest w określonym okresie lub bezterminowo niezmienny z możliwością zmiany w okresach wzrastającej nierównowagi. Ma charakter urzędowy co ogranicza działanie rynku na jego poziom, mówi się o kursie sztywnym z pasmem
kurs stały - ustalony na pewnym stałym poziomie którego władza monetarna zobowiązuje się i jest gotowa bronić. Występuje jako forma kursu administracyjnego lub jako forma związana przez stałą relacje z walutą zagraniczną (karencja) - system currency board
kurs pełzający - o poziomie zmieniającym się w określony sposób, stały co do zasady ustalania poziomu np. dewaluowany

(…)

… państwowych
- resortowe - umowy, które obejmują właściwości jednego ministra i nie zostały zaliczone do umów państwowych i rządowych
6) kryterium prawne (umowy międzynarodowe mają różne nazwy):
traktat lub konwencje - te, które mają większe znaczenie, zawierane w uroczysty sposób
konkordaty - zawierane przez Stolicę Apostolską
Karta Narodów Zjednoczonych
pakt, deklaracja, umowa, karta, porozumienie, protokół…
… Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations) ONZ - uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.
ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.
Idea powołania…
… oraz odpowiedzialności za towar. W 1936 roku Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu przedstawiła pierwsze wydanie formuł Incoterms. W latach 1953, 1967,1976, 1980, 1990 publikowano kolejne wydania formuł handlowych. Od 1 stycznia 2000 roku do dyspozycji eksporterów i importerów oddano formuły Incoterms 2000, opublikowane pod nr 560 przez Międzynarodową Izbę Handlową. Różnice pomiędzy kolejnymi wydaniami formuł…
… w San Francisco. Podczas konferencji, 26 czerwca, podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych, akt prawny regulujący działalność ONZ.
Organizację Narodów Zjednoczonych powołano do życia 24 października 1945, kiedy postanowienia konferencji ratyfikowało pięciu przyszłych stałych członków Rady Bezpieczeństwa (Chiny, Francja, ZSRR, Wielka Brytania i USA), oraz większość pozostałych państw członkowskich…
… wahań
SYSTEM CURRENCY BOARD (system izby walutowej)
polega na ścisłym związaniu emisji krajowego pieniądza z rezerwami walutowymi
polega na ustaleniu stałego (często ustawowo) kursu waluty krajowej wobec wybranej waluty międzynarodowej
Zastosowanie tego systemu ma sens tylko wtedy gdy mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną np. stan bezpieczeństwa po odzyskaniu niepodległości, wojnie, rewolucji…
… samą walutę i tą samą sumę. Waluta nabyta tylko częściowo powiększa rezerwy walutowe banku, który przeprowadza operacje bo po pewnym czasie zostanie odsprzedana. Ale w odpowiednich warunkach może hamować operacje spekulacyjne. Kraje powszechnie stosują transakcje SWAP w celu poprawy rezerw walutowych. SWAPy mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie jak i na rynkach poza giełdowych. Kurs jest ustalony…
… konsultacyjne i współpracę krajów członkowskich oraz jako forum wymiany doświadczeń między krajami w radzeniu sobie z problemami natury gospodarczej, m.in. plan Balcerowicza był napisany przez ekspertów MFW
* kontrolną - polegającą na nadzorowaniu przez MFW uzgodnionych programów dostosowawczych i weryfikacji celów, na jakie przeznaczane są środki kredytowe.
Krytyka MFW Antyglobaliści/alterglobaliści…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz