opracowanie 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie 2 - strona 1 opracowanie 2 - strona 2 opracowanie 2 - strona 3

Fragment notatki:


9 1) Wyjaśnij róŜnicę pomiędzy organizacją w sensie rzeczowym, atrybutowym i
Czynnościowym Znaczenie rzeczowe-organizaccja to calosc zlozona z ludzi wspoldzialajacych przy realizacji jakiegos celu Organizacja to cało ść zło Ŝ ona z ludzi wsOrganizacja Znacz enie atrybutowe-organizacja to struktura rzeczy zlozonych i procesow np. przedsiebiorstwa produckji -rganizacja to struktura rzeczy zło Ŝ onych i procesów (np. przedsi ę biorstwa, produkcji) ) Znaczenie czynno ś ciowe-organizacja to tworzenie i zmienianie struktu r rzeczy i prcocesow Organizacja (organizowanie) to tworzenie i zmienianie struktur rzeczy i procesów (np. przedsi ę biorstwa, produkcji) 2) Omów wybrane modele organizacji. slajdy 104-108
3) Wyjaśnij na czym polega efekt synergiczny i podaj co najmniej trzy przykłady tego
efektu. Synergia to efekt współdziałania, polegający na tym, Ŝe podmioty współdziałające
osiągają więcej niŜ wynosi suma efektów podmiotów działających osobno.
Synergia nazywana jest efektem organizacyjnym.
przykład liczbowy
2 + 2 = 4 - łączny efekt podmiotów działających osobno
2 + 2 4 - efekt podmiotów współdziałających
4) Na czym polega klasyfikacja, a na czym typologia organizacji. Klasyfikacja - podział zbioru na podzbiory, przy zachowaniu rozłączności i zupełności
podziału.
Typologia - przeprowadzenie podziału zbioru na podzbiory nie spełniające wymogów
stawianych klasyfikowaniu 10 1) Które kierunki w nauce zarządzania operowały analogiami organizacji, jakimi?
2) Czy analogie organizacji są przydatne w teorii i praktyce? Uzasadnij odpowiedź.
3) Podaj przykłady trzech metafor organizacji róŜnych od prezentowanych na
wykładzie. Opisz jeden z nich. slajdy 118-125 11 1) Omów rodzaje celów organizacji i podaj po trzy przykłady? cele statutowe 1) określają załoŜyciele organizacji
2) toŜsame z przedmiotem działania organizacji
3) zawarte w dokumencie załoŜycielskim organizacji (statucie)
4) sformułowane ogólnie, nie mają horyzontu czasowego ani wymiaru cele menadzerskie 1) określają zrządzający organizacją
2) uzaleŜnione od sytuacji i etapu rozwoju organizacji
3) zawarte w planach i programach działania organizacji
4) sformułowane szczegółowo, mają określony horyzont czasowy i wymiar cele egzystencjalne 1) związane z bytem organizacji
2) nigdzie nie sformalizowane
2) Jakie błędy są najczęściej popełniane przy formułowaniu celów? TYPOLOGIA CELÓW ORGANIZACYJNYCH
1) ze względu na szczebel zarządzania:
 cele całej organizacji
 cele jednostek organizacyjnych


(…)

… i rozwój turystyki międzynarodowej
 dłuŜszy czas wolny
 załamanie systemu wartości (nihilizm)
 rozwój patologii społecznych
 Megatrendy w nauce i technice
 rozwój informatyzacji
 rozwój telekomunikacji
 rozwój biotechnologii (genetyka)
 nowe materiały, nowe źródła energii, nowe technologie
 Megatrendy w ekosystemie  wzrost zanieczyszczenia (bomba ekologiczna)
 wymieranie gatunków zwierząt i roślin
 wyczerpywanie się złóŜ i zasobów przyrody (surowce, woda)
 inne zagroŜenia: dziura ozonowa, ocieplenie klimatu 5) Wyjaśnij istotę i omów przejawy procesu globalizacji. globalizacja to proces polegajacy na umiędzynarodowieniu się stosunkow politycznych, gospodarzyczch społecznych Przejawy globalizacji gospodarczej:
 umiędzynarodowienie rynków
 umiędzynarodowienie firm (rozwój korporacji…
… środowiska
 groźba bezrobocia 7) Co sprzyja, a co utrudnia globalizację w gospodarce? CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE GLOBALIZACJI W GOSPODARCE
 znoszenie ograniczeń przestrzennych, narodowych, kulturowych, prawnych dla
działalności gospodarczej w skali światowej
 zanik barier politycznych
 rozwój telekomunikacji
 rozwój informatyzacji (internet)
 rozwój mediów transportu
 rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 wzrost potęgi korporacji międzynarodowych - koncentracja kapitału
 liberalizacja:
 handlu
 przepływów kapitałowych
 transferu technologii
 transferu siły roboczej CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE GLOBALIZACJĘ W GOSPODARCE
 bariery kulturowe
 protekcjonizm państwowy
izolacjonizm państwowy
 restrykcyjna polityka imigracyjna
 działania przeciwników (antyglobalistów):
 związki zawodowe (zagroŜenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz