Opracowane definicje i zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane definicje i zagadnienia - strona 1 Opracowane definicje i zagadnienia - strona 2 Opracowane definicje i zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

1.KRZYWA TRANSFORMACJI Jest wyrazem ilości wyprodukowanych dóbr, gdy zasoby zostaną wykorzystane. Jeżeli wszystkie zasoby zostaną skierowane na wytwarzanie dóbr jednego gatunku, to nie będzie zasobów na drugi. Granica możliwości finansowych społeczeństwa-gdy zasoby zostaną wykorzystane; prezentuje ją krzywa transformacji. Jeżeli będziemy przechodzić z R na S nastąpi konieczność alokacji- przemieszczenia zasobów. Z każdym wyborem zwiększany jest koszt alternatywny (korzyści utracone wynikające z podjęcia decyzji). Dla precyzji w ekonomii prowadzi się analizę kosztów. 2.PODSTAWOWE WARUNKI MODELU KONKURENCJI DOSKONAŁEJ a) każda jednostka gospodarcza jest tak mała w stosunku do rynku, że nie wywiera dostrzegalnego wpływu na ceny dóbr jakie kupuje/sprzedaje b) wszelkie czynniki są wolne od jakichkolwiek instytucjonalnych ograniczeń c) wszyscy uczestnicy rynku posiadają pełne rozeznanie o rynku i nie ponoszą żadnych kosztów, by tę wiedzę zdobyć. a+b= charakter stosunkowy, c= charakter techniczny 3. REPRODUKCJA-POJĘCIE I RODZAJE To ciągłe odtwarzanie środków produkcji w celu jej stałego kontynuowania. Historycznie ukształtowały się dwa podstawowe rodzaje reprodukcji: prosta i rozszerzona. Dla gospodarki rynkowej typową jest reprodukcja rozszerzona. Reprodukcja prosta polega na tym, że rozmiary produkcji i jej struktura w kolejnych okresach gospodarowania nie zmieniają się. Przy tej reprodukcji zużyte środki produkcji odtwarzane są w dotychczasowych rozmiarach, na zmienionym poziomie pozostaje zatrudniona w procesie produkcji siła robocza, jej kwalifikacje i nawyki produkcyjne. Reprodukcja rozszerzona to proces produkcji, w którym dokonuje się nie tylko proste odtworzenie zużytych środków produkcji i siły roboczej, ale ma miejsce także zwiększenie ich zastosowanie. Efektem tego procesu jest wzrost rozmiarów produkcji, gospodarka rozwija się dynamicznie, dokonuje się unowocześnienie aparatu wytwórczego i poprawa struktury gospodarki. O tym, jaki typ reprodukcji dominuje w gospodarce narodowej decyduje zdolność gospodarki do akumulacji. Jest ona procesem gromadzenia kapitału, czyli procesem zwiększania ilości środków produkcji i siły roboczej zatrudnionej w gospodarce narodowej. Wynika z tego, że przy reprodukcji prostej akumulacja w ogóle nie występuje.

(…)

… ELASTYCZNOŚĆ POPYTU reakcja popytu na procentową zmianę popytu na dobro (usługę) x, a procentową zmianę ceny dobra (usługi) y. Mieszana elastyczność popytu istnieje ponieważ dane dobro (usługa) uzależnione jest również od cen innych dóbr (usług). Miernikiem tej reakcji jest współczynnik mieszanej (krzyżowej) elastyczności popytu, który ma postać:
gdzie:
Edx(py) - mieszana elastyczność popytu,
- procentowa zmiana popytu na dobro (usługę) x,
- procentowa zmiana ceny dobra (usługi) y.
Mieszana (krzyżowa) elastyczność popytu jest relacją między procentową zmianą popytu na dobro (usługę) x a procentową zmianą ceny dobra (usługi) y. Mówi nam ona, o ile procent zmieni się popyt dobra (usługi) x, jeżeli ceny dobra (usługi) y zmienią się o 1%.
Współczynnik mieszanej elastyczności popytu
mieszana elastyczność…
… się je do sprawdzenia stanu przedsiębiorstwa, pomagają one kierownictwu firmy). b) wskaźniki makroekonomiczne ( służą do opisania stanu gospodarki na podstawie danych makroekonomicznych- np. PKB, PNB. 17.KRZYWA OBOJĘTNOŚCI To zbiór takich kombinacji dóbr i usług, które sprawiają konsumentowi jednakowe zadowolenie, czyli dostarczają mu takiej samej użyteczności całkowitej. Krzywa obojętności (poziomica użyteczności) określa wszystkie kombinacje dóbr i usług (koszyki rynkowe lub koszyki konsumpcyjne), które przynoszą taką samą satysfakcję konsumentowi, a więc dostarczają takiej samej użyteczności całkowitej. Oznacza to, że dana krzywa obojętności charakteryzuje się stałym poziomem zadowolenia. Przy założeniu danej użyteczności, koszyki mogą różnić się jedynie zmiennymi udziałami ilości wchodzących do niego dóbr. Krzywa obojętności posiada nachylenie negatywne, które zmniejsza się w miarę zwiększania konsumpcji dobra, którego ilość znajduje się na osi odciętych (0X). Krzywa obojętności pokazuje koszyki zawierające różne ilości dwóch dóbr. Każdy punkt na tej krzywej przedstawia kombinację tych dóbr przynoszącą równą satysfakcję konsumentowi. Przesuwanie się po krzywej obojętności oznacza zastępowanie (substytucję…
… mogą być pominięte bez uszczerbku na jakość analizy. 16. WSKAŹNIKI EKONOMICZNE Są to wskaźniki ekonomiczne opisujące relacje między określonymi wielkościami ekonomicznymi i pozwalające na analizę sytuacji ekonomicznej oraz na przewidywanie przyszłych zmian. Dzielą się na: a) wskaźniki finansowe ( są współczynnikami tworzonymi na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa; stosuje…
…, gdy utarg jest większy od sumy kosztów; =0 zysk normalny, fair , gdy utarg pokrywa koszty działalności; <0 zysk ujemny, gdy koszty działalności przewyższają utarg firmy (=strata). Zysk zerowy oznacza, że w ujęciu księgowym jest na pewno >0; jest to sytuacja korzystna dla przedsiębiorcy. Zysk normalny pokrywa sumę kosztów alternatywnych przedsiębiorstwa, musi być rekompensatą za ukryte koszty. 24. POJĘCIE…
… bądź zupełnie pokrywające się funkcje. Mają podobne zastosowanie i podobne właściwości ( np. masło i margaryna). W związku z tym, że dają podobne korzyści, wzajemnie się zastępują. Gdy rośnie popyt na dobro A to popyt na dobro B maleje. 27. TREMS OF TRADE To relatywne ceny dóbr eksportowanych do importowanych w danym państwie, określane warunkami wymiany międzynarodowej. TOT może być cenowy…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz