Opisanie produktu, wykorzystanie go przez konsumenta

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opisanie produktu, wykorzystanie go przez konsumenta - strona 1 Opisanie produktu, wykorzystanie go przez konsumenta - strona 2

Fragment notatki:

Opisanie produktu wraz z okre ś leniem przewidywanego sposobu wykorzystania produktu przez konsumenta Jednym z pierwszych zada ń jakie powinien zrealizowa ć zesp ół ds. HACCP jest opracowanie pe ł nego opisu produktu lub posi ł k ó w i da ń , kt ó re maj ą by ć wytwarzane zgodnie z zasadami systemu HACCP. Opis ten powinien wyszczeg ó lnia ć : sk ł ad surowcowy sk ł ad chemiczny rodzaje stosowanych technologii kryteria mikrobiologiczne i fizykochemiczne charakterystyk ę produktu gotowego z punktu widzeni a cech organoleptycznych i opa ­ kowania warunki przechowywania metody dystrybucji . W przypadku prowadzenia us ł ug na zewn ą trz np. cateringu tj. produkcji posi ł k ó w dla innych plac ó wek, uwzgl ę dni ć r ó wnie ż nale ż y warunki okre ś lone w umowie. Do opisu wykorzystywane powinny by ć tak ż e raporty z bada ń oraz wyniki prowadzonych analiz i oznacze ń . Na szczeg ó ln ą uwag ę zas ł uguje fakt zwi ą zany z metodami dystrybucji i przechowywania. Rozwa ż y ć tak ż e nale ż y, dla jakiej grupy konsument ó w przeznaczony jest dany produkt, ze zwr ó ceniem szczeg ó lnej uwagi na najbardziej wra ż liwe grupy konsument ó w jak np. niemowl ę ta i ma ł e dzieci, chorzy wymagaj ą cy diety leczniczej, diabetycy itp. Przy opisie nie jest konieczne, aby podawa ć szczeg ół ow ą receptur ę . Du żą uwag ę nale ż y zwr ó ci ć natomiast na surowce (stosowanie okresu karencji przed zbiorem, sk ł ad chemiczny, to jest czy surowiec mo ż e by ć potencjalnym ź r ó d ł em substancji szkodliwych dla zdrowia itp.). Przy groma­dzeniu informacji o produkcie nale ż y tak ż e zanalizowa ć dane epidemiologiczne, handlowe, tech­niczne oraz obowi ą zuj ą ce normy krajowe . 4. Opracowanie schematu procesu technologicznego Kolejnym zadaniem zespo ł u ds. HACCP jest opracowanie schematu technologicznego, dla linii na kt ó rej jest wdra ż any system. Schemat procesu technologicznego powinien by ć przygotowany w postaci diagramu i obejmowa ć wszystkie fazy procesu produkcji pocz ą wszy od przyjmowania surowc ó w, poprzez kolejne etapy procesu technologicznego, sk ł adowanie, a ko ń czy ć si ę na dystrybu­cji i obs ł udze klienta. Na ka ż dym z etap ó w niezb ę dne jest ustalenie podstawowych parametr ó w takich jak np. tempe­ratura obr ó bki termicznej (np. gotowanie, ch ł odzenie) i czas trwania tych proces ó w. Przy opracowywaniu schematu, dla uzyskania jego czytelno ś ci i przejrzysto ś ci korzystnym jest pos ł ugiwanie si ę mi ę dzynarodowymi symbolami ISO, a ka ż dy etap procesu nale ż y oznaczy ć kolejnym numerem. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz