Operacje bankowe - formy i klasyfikacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operacje bankowe - formy i klasyfikacja  - strona 1 Operacje bankowe - formy i klasyfikacja  - strona 2 Operacje bankowe - formy i klasyfikacja  - strona 3

Fragment notatki:


Operacje bankowe.
Operacja bankowa - stosunki umowne między bankiem a klientem, w których bank oferuje usługi (usługodawca), zaś klient jest usługobiorcą. Występuje przy tym ruch pieniądza w postaci materialnej bądź w postaci zapisu księgowego. Przy dokonywaniu operacji wykorzystuje się ...
Klasyfikacja operacji bankowych według kryterium wpływu na bilans banku:
 aktywne - zmieniają stan aktywów:
- działalność kredytowa;
- dokonywanie lokat w innych bankach;
- inwestycje w papiery wartościowe;
- operacje zwiększające majątek trwały banku;
 pasywne - zmieniają stan pasywów:
- lokaty innych banków;
- depozyty;
- emisja bankowych papierów wartościowych;
 pośredniczące -nie zmieniają aktywów i pasywów:
- operacje rozliczeniowe;
- pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi.
Umowa rachunku bankowego
Otwarcie rachunku bankowego następuje przez zawarcie z bankiem umowy na piśmie.
Umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności:
• strony umowy;
• rodzaj otwieranego rachunku;
• walutę w jakiej rachunek jest prowadzony;
• czas na jaki rachunek został otwarty;
• wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
• sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku;
• terminy wypłaty lub kapitalizacji odsetek;
• terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku;
• zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych;
• tryb i warunki dokonywania zmian umowy;
• sposób i termin wypowiedzenia lub rozwiązania umowy rachunku.
Typy rachunków bankowych:
- rachunki bieżące;
- rachunki lokat terminowych;
- rachunki oszczędnościowe (wkłady oszczędnościowe).
Kierunek rozwoju oferty konta osobistego.
Konto osobiste:
- wirtualizacja;
- pakietyzacja;
- segmentacja.
Konto osobiste jako oferta kompleksowa.
Konto osobiste:
- lokaty;
- transfery;
- kredyty;
- ubezpieczenia.
Formy rozliczeń pieniężnych:
• gotówkowe:
- pieniądz;
- czek gotówkowy;
• bezgotówkowe:
- polecenie zapłaty;
- polecenie przelewu;
- czek rozrachunkowy;
- karty płatnicze.
Czek - jest to pisemna dyspozycje wystawcy czeku (trasanta) udzielona bankowi prowadzącemu jego rachunek (trasatowi), aby ten obciążył jego rachunek kwotą, na którą czek został wystawiony oraz wypłacił tę kwotę osobie wskazanej na czeku (remitentowi).


(…)

… domowych są częścią dochodów, która nie została wydatkowana na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych. Oszczędności tworzy zatem ta część dochodów, która nie została wydana na bieżącą konsumpcję.
Formy oszczędzania gospodarstw domowych:
- lokaty w bankach;
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
- akcje, obligacje, papiery skarbowe.
Depozyty gospodarstw domowych są dla banków:
 podstawowym…
… oprocentowaniu powoduje taki sam wzrost kapitału jak na - krotne, śródroczne oprocentowanie z n - krotną śródroczną kapitalizacją odsetek.
Funkcje pełnione przez oddziały bankowe:
- Przyciąganie oszczędności i środków finansowych;
- Wzmacnianie wizerunku banku;
- Pełnienie roli kanału komunikacji marketingowej;
- Umożliwienie nawiązania relacji z klientami i społecznością lokalną;
- Podnoszenie prestiżu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz