odwodnienie wykopów budowlanych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3878
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odwodnienie wykopów budowlanych - strona 1 odwodnienie wykopów budowlanych - strona 2 odwodnienie wykopów budowlanych - strona 3

Fragment notatki:


MECHANIKA GRUNTÓW I FUNDAMENTOWANIE –  ć wiczenia, dr in . Ireneusz Dyka   Kierunek studiów: Budownictwo  Rok III, sem. VI  1     Ć WICZENIE NR 1  ID – p.6.  Semestr VI  W  semestrze  VI  w  ramach  przedmiotu  przedstawione  są  ogólne  zasady  projektowania  i  wykonawstwa fundamentów, podział fundamentów, rodzaje fundamentów bezpośrednich, fundamentów  na palach, ścianek szczelnych i szczelinowych. Zasady projektowania murów oporowych, fundamentów  na studniach. Techniki wzmacniania gruntów.  Ćwiczenia  projektowe  będą  realizowane  w  formie  ćwiczeń  2 × 45 min,  na  których  obecność  jest  obowiązkowa.  Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest poprawne wykonanie czterech projektów:   Projekt odwodnienia wykopu budowlanego.   Projekt fundamentu bezpośredniego.   Projekt ścianki szczelnej.   Projekt muru oporowego posadowionego bezpośrednio i na palach.  +  obrona  projektów,  czyli  wykazanie  się  znajomością  zagadnień  i  norm  dotyczących  tematu  pracy  projektowej oraz dodatkowo tak e treści wykładów.  Zaliczenie na podstawie ocen z projektów i kolokwium zaliczeniowego.  Ćwiczenia będą stanowić uzupełnienie materiału podawanego na wykładach.   Zakładamy,  e znane są zagadnienia związane z mechaniką gruntów i geologią in ynierską, tak e  zasady mechaniki budowli.  Będziemy korzystać z norm dotyczących gruntów budowlanych, posadowień i robót ziemnych.  Literatura:  Myślińska E.   Laboratoryjne badania gruntów.   PWN, 1992,  Pisarczyk S.    Gruntoznawstwo in ynierskie . PWN, 2001,  Sokołowska D.,  bikowski A.,  Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno- melioracyjnych. Cz ęść  I. Zasady projektowania , Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych  Melioracji w Warszawie, Warszawa 1972,  Sokołowska D.,  bikowski A.,  Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno- melioracyjnych. Cz ęść  II. Przykłady oblicze ń, Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych  Melioracji w Warszawie, Warszawa 1972,  Sokołowski J.,  bikowski A.,  Odwodnienia budowlane i osiedlowe , SGGW, 1993,  Glazer Z.          Mechanika gruntów , Wydawnictwa Geologiczne, 1985,  Wiłun Z.         Zarys geotechniki ,  WKŁ, 1987 i nowsze  Dembicki E. i inni         Fundamentowanie cz. 1 i 2.  Arkady. Warszawa 1988.    Ć wiczenia   MECHANIKA GRUNTÓW I FUNDAMENTOWANIE –  ć wiczenia, dr in . Ireneusz Dyka   Kierunek studiów: Budownictwo  Rok III, sem. VI  2     Czarnota – Bojarski R. i inni    Fundamenty budowli l ą dowych . Arkady. 1978.         Grabowski Z. i inni      

(…)

… = α(Sc + lf) = 1.77·(7.0 + 4.0) = 19.5 m.
Do obliczeń przyjmuje się średni wa ony współczynnik filtracji:
k średni =
k1h1 + k 2 h2 + ... + k n hn 80 ⋅ 4.0 + 40 ⋅ 2.5 + 120 ⋅ 13.0
=
= 101.5 m/d
h1 + h2 + ... + hn
19.5
Promień zasięgu linii depresji (wg Sichardta): R =10.2 ⋅ S o k = 10.2×5.5×10.07 = 565 m.
Jeśli R < Lo
wykop lądowy (Lo - odległość od linii brzegowej rzeki do środka wykopu)
Promień…
… zupełne
Depresja w środku wykopu: So = H + 0.5 + (1.00) = 6.0 + 0.5 + 1.0 = 7.5 m
2 – obni one zwierciadło wody w gruntach nieprzepuszczalnych;
3- obni one zwierciadło wody w gruntach spoistych rozluźnionych lub niespoistych
5 – spąg warstwy wodonośnej
Głębokość strefy czynnej Ho = 10.5 + 1.0 = 11.5 m
Do obliczeń przyjmuje się średni wa ony współczynnik filtracji:
Ćwiczenia
13
MECHANIKA GRUNTÓW…
… drena y poziomych);
-
mieszane, polegające na zastosowaniu w tym samym wykopie ró nych sposobów odwodnienia
lub ró nych typów ujęć.
Wybór systemu odwadniania następuje wskutek szczegółowej analizy następujących czynników:
-
warunki geologiczne i hydrogeologiczne (układ warstw wodonośnych i ich przepuszczalność,
poziomy wód gruntowych i warunki ich zasilania);
-
wielkość, kształt i lokalizacja wykopu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz