Odpowiedzialność posiłkowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność posiłkowa - omówienie  - strona 1 Odpowiedzialność posiłkowa - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność posiłkowa
Jej istnienie uzasadniają następujące okoliczności:
szerszy niż w powszechnym prawie karnym zakres, w jakim sprawcy czynów skarbowych działają za kogoś innego (czy w interesie kogoś innego),
naturalny w tej dziedzinie karnistyki priorytet środków represji ekono­micznej (majątkowej),
większe niż w powszechnym prawie karnym niebezpieczeństwo nie-wyegzekwowania tych środków, zwłaszcza grzywien. )
Funkcją instytucji odpowiedzialności posiłkowej jest zabezpiecze­nie realnego wykonania zwłaszcza grzywny, czyli zabezpieczenie finan­sowego interesu państwa. Natomiast istota tej instytucji sprowadza się do „przerzucenia" odpowiedzialności za wykonanie kary majątkowej ze sprawcy czynu na inny podmiot, pozostający ze sprawcą w określonych relacjach.
Odpowiedzialność posiłkowa uregulowana w Kodeksie karnym skarbo­wym w przepisach art. 24 i 25 dotyczy jedynie przestępstw skarbowych, nie odnosi się natomiast do wykroczeń skarbowych.
Odpowiedzialność posiłkowa może zostać nałożona nie tylko na osoby fizyczne (choć na nie również), ale także na osoby prawne i jednost­ki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
Przesłanki nałożenia odpowiedzialności posiłkowej są następujące:
korzyść majątkowa, którą podmiot odpowiedzialny posiłkowo odniósł lub mógł odnieść z przestępstwa skarbowego,
działanie sprawcy tego przestępstwa w zastępstwie podmiotu odpo­wiedzialnego posiłkowo przy prowadzeniu jego spraw (sprawca dzia­ła jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub w jakimkolwiek innym charakterze).
Przy spełnieniu tych warunków za karę grzywny wymierzoną sprawcy przestępstwa skarbowego czyni się w całości lub w części odpowiedzial­nym posiłkowo podmiot pozostający w określonych wyżej relacjach ze sprawcą przestępstwa skarbowego.
Odpowiedzialność posiłkowa ma obecnie charakter obligatoryjny
Odpowiedzialność posiłkowa nie jest odpowiedzialnością z tytułu sprawstwa czynu, lecz odpowiedzialnością z powodu czynu innej osoby (sprawcy), zatem odpowiedzialna posiłkowo nie może być osoba, która sama ponosi odpowiedzialność karną skarbową za przestępstwo skarbowe
Nałożenie odpowiedzialności posiłkowej pozwala odpowiednio podnieść wysokość stawki grzywny, ponieważ uwzględnia się wówczas sytuację majątkową nie tylko samego sprawcy, ale i odpowiedzialnego posiłkowo.
Nie może to natomiast wpływać na liczbę orzeczonych stawek dziennych grzywny, gdyż podstawą jest tu ocena dokonywana wobec czynu i jego sprawcy, a nie fakt, że ktoś trzeci będzie za realne wykonanie grzywny od­powiadał posiłkowo
Odpowiedzialność posiłkowa ma tylko jedną cechę, taką jak odpowiedzial­ność karna. Jest nią jej osobisty charakter jako osobistej odpowiedzialności majątkowej. Dlatego nie obciąża ona spadku po odpowiedzialnym posił­kowo, czyli wygasa ze śmiercią odpowiedzialnego posiłkowo (jeśli był, on osobą fizyczną), natomiast nie wygasa w razie śmierci sprawcy skazanego po uprawomocnieniu się orzeczenia oraz jeżeli kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów nie wykonano z powodu nieobecności skazanego w kraju.

(…)

… oni solidarnie, chyba że ze względu na okoliczno­ści sprawy sąd określi zakres odpowiedzialności każdego z nich stosownie do osiągniętej korzyści majątkowej.
Odpowiedzialności posiłkowej niestosuje się wobec państwowych jed­nostek budżetowych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych
Przez długi czas instytucja odpowiedzialności posiłkowej wypełniała brak odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, obecnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz