Odpowiedzialność materialna pracowników

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność materialna pracowników  - strona 1 Odpowiedzialność materialna pracowników  - strona 2

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚC MATERIALNA PRACOWNIKÓW 1.odpowiedzialność materialną ponoszą pracownicy za szkody wyrządzone przy wykonywaniu pracy
2. art.114 -„ pracownikowi, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę , ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszych” (pracownik nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych określane jest jako przesłanka bezprawności.
3.wystąpić musi szkoda i adekwatny związek przyczynowy między zachowaniem pracownika a szkodą. Na podstawie art.361§2 kc szkoda obejmuje straty, które poniósł poszkodowany i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono to art.115 ogranicza pojęcie szkody do straty rzeczywistej, nie obejmuje ona więc spodziewanych korzyści. Pracownik ponosi odpowiedzialność za „ normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda”.
4. art.117 - pracownik nie ponosi odpowiedzialności w takim zakresie, w jakim pracodawca lub ponosi odpowiedzialności w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do powstania albo zwiększenia szkody
5. w razie zaś wyrządzenia szkody przez kilku pracowników, każdy z nich odpowiada za część szkody stosownie do stopnia przyczynienia się do niej i stopnia winy - art.118. Jeżeli nie da się ustalić stopnia winy i przyczynienia się do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych. (niedopuszczalna jest odpowiedzialność solidarna w razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników)
6. przesłanki odpowiedzialności materialnej :
-szkoda majątkowa
-bezprawność zachowania
-wina pracownika
-związek przyczynowy między zawinionym i bezprawnym zachowaniem a szkodą 7.wysokość odszkodowania ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody- art.119- wysokość odszkodowania 8. art.120- wyrządzenie szkody osobie trzeciej-„ w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia jest wyłącznie pracodawca”
9.zgodnie z art.121§1 jeżeli naprawienie szkody powstaje na podstawie ugody między pracodawcą a pracownikiem wysokość odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych .,§2 obniżyć wysokość odszkodowania może sad pracy
10.w razie niewykonania ugody przez pracownika podlega ona wykonaniu przez przepisy kpc, po nadaniu jej klauzuli wykonalności-

(…)

… lub podobne przedmioty oraz odzież ochronna i robocza lub sprzęt ochrony osobistej, odpowiada on za szkodę powstałą w pełnej wysokości.( §2-pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę w imieniu innym niż powyżej powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się).Od tej odpowiedzialności pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz