Odpowiedzialnosc materialna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialnosc materialna - omówienie  - strona 1 Odpowiedzialnosc materialna - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Ogólna odpowiedzialność materialna pracownika . Pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności zależy od spełnienia czterech przesłanek: powstania szkody , bezprawności zachowania pracownika , istnienia związku przyczynowego między bezprawnością zachowania pracownika a wyrządzoną szkodą oraz winy pracownika (umyślnej lub nieumyślnej), która oznacza subiektywną ocenę psychicznego nastawienia pracownika do szkody - przypisać ją można wyłącznie osobie, która ma zdolność do rozpoznawania swoich czynów i ich oceny. Ciężar dowodu , zgodnie z art. 116 k.p., spoczywa na pracodawcy .
Ogólnie przez pojęcie szkody należy rozumieć uszczerbek w majątku pracodawcy przejawiający się w różnicy między aktualnym stanem majątkowym pracodawcy a tym, jaki by posiadał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie, które spowodowało ten uszczerbek .
Jeżeli szkoda została wyrządzona nieumyślnie, to odszkodowanie ustala się w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę, przy czym wysokość nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 115 i 119 k.p.). Natomiast w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody pracownik jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122 k.p.). Obejmuje zatem ona zarówno stratę, jak i utracone korzyści.
Zmniejszenie wysokości odszkodowania może nastąpić, jeśli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody między pracodawcą i pracownikiem (art. 121 k.p.).
Szkoda musi zostać wyrządzona wskutek „niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych” (art. 114 k.p.).
Wyróżnia się następujące okoliczności wyłączające bezprawność zachowania pracownika :
wyłączenie odpowiedzialności w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do powstania albo zwiększenia szkody (art. 117 § 1 k.p.) - przyczynienie się do powstania szkody i jej zwiększenie może mieć miejsce wyłącznie na etapie jej wyrządzania, a w późniejszym okresie może nastąpić tylko jej zwiększenie;
wyłączenie odpowiedzialności jeśli szkoda powstała w związku z działaniem pracownika w granicach dopuszczalnego ryzyka , co stanowi wyraz zwolnienia pracownika z ryzyka prowadzenia działalności przez pracodawcę (art. 117 § 2 k.p.);
ponadto pracownikowi przysługuje prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy w razie, gdy:
warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom (art. 210 § 1 k.p.),
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz