Pracownicza odpowiedzialność materialna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pracownicza odpowiedzialność materialna - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Pracownicza odpowiedzialność materialna: To odpowiedzialność typu odszkodowawczego a więc pracodawca może żądać naprawienia szkody, tylko w drodze odszkodowania chyba że strony w ugodzie przyjmą inny sposób naprawienia szkody. Odp. materialna jest to odp. polegająca na ponoszeniu przez pracownika ujemnych skutków majątkowych z powodu wyrządzenia pracodawcy szkody wskutek zawinionego naruszenia obowiązków pracowniczych. K.P. nie rozróżnia dwóch reżimów odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej i kontraktowej. K.P. wprowadził jako podstawę odpowiedzialności niewykonanie bądź nienależne wykonanie obowiązku. Bez znaczenia jest fakt czy w grę wchodzi obowiązek i naruszenie tego obowiązku o charakterze umownym czy jest to czyn nie dozwolony. K.P. wprowadził 2 rodzaje odp. materialnej. To odpowiedzialność na zasadzie art. 114 a więc odp. ogólna - odp. na zasadzie art. 124 - odp. za mienie powierzone. Przesłanki odpowiedzialności materialnej to: a) bezprawność zachowania polegająca na niewykonaniu lub nienależnym wykonaniu obowiązku pracowniczego. W P.P. możliwe jest wyłączenie bezprawności zachowania, gdy działanie pracownika następuje w granicach dopuszczalnego ryzyka jak również w stanie wyższej konieczności
b) wina - P.P. nie definiuje pojęcia winy. Posługuje się pojęciem winy umyślnej i nieumyślnej. Wina jest ujemną oceną podmiotowej strony zachowania sprzecznego z porządkiem prawnym. W P.P. nie wprowadza się rozróżnienia stopnia winy. Rodzaj winy ma istotne znaczenie ze względu na wysokość odszkodowania. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu winy pracownika. c) szkoda - uszczerbek w majątku pracodawcy który ustala się porównując aktualny stan majątkowy z tym jaki istniał gdyby pracownik nie dopuścił się naruszenia obowiązków. W zależności od stopnia winy pracownik może odpowiadać w granicach straty rzeczywistej ( danmis emergens ) albo pełnej wysokości, czyli za utracone przez pracodawcę korzyści ( lucrum cessans ). d) związek przyczynowy - pracownik odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła. Podobnie jak w prawie cyw. K.P. przyjął założenia adekwatnej teorii zw. przyczynowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz