Oczyszczanie ścieków - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Oczyszczanie ścieków - omówienie - strona 1  Oczyszczanie ścieków - omówienie - strona 2  Oczyszczanie ścieków - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Oczyszczanie ścieków
Ścieki- woda, która w wyniku użycia uległa takim zmianom fizycznym, chem lub biologicznym, że nie jest już możliwe wykorzystanie do tego samego celu
Rodzaje ścieków:
Rodzaj- pochodzenia
1) Ścieki bytowe- gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej
2) Ścieki opadowe- opady atmosferyczne, śnieg, polewanie ulic
3) Ścieki przemysłowe- procesy produkcyjne
4) Ścieki komunalne- mieszanina ścieków bytowych, opadowych i niektórych produkcyjnych
Ilość i skład ścieków zależy od ludzkiej aktywności (charakter i wielkość aglomeracji, rodzaj przemysłu)
Podlega wahaniom dobowym, tygodniowym, sezonowym
Przybliżony skład typowych ścieków komunalnych: 60% subst org i 40% nieorg
Ścieki zawierają:
Ciała stałę
Rozpuszczone subs nieorg (siarczany, hclorki, węglany, kwasy, zasady itp.)
Rozpuszczone zw org (białka, węglowodany, tł)
Drobnoustroje
Rozpuszczona subs- w formie jonowej, monomerów i polimerów
Odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych- zagłada życia biologicznego, zahamowanie procesów naturalnego samooczyszczania:
Subs toksyczne (metale ciężkie, WWA, pestycydy)
Duży ładunek subs org (spadek ilości tlenu, rozkład beztl, H2S, chłodne pory roku „grzyby ściekowe”)
Temp ścieków (np. koagulacja białek żywych org)
Odczyn ścieków
Duża ilość subs nieorg (osady denne)
Tł i oleje (izolacja powierzchni wody od dostępu tlenu)
Drobnoustroje chorobotwórcze (sanitariaty, przemysł farbiarski i garbarski np. Bacillus anthracis- sierść owiec)
Wskaźniki zanieczyszczenia ścieków- pozwalają ocenić możliwość oczyszczenia ścieków:
pH (opt 6,5-8)
Temp
Ilość łatwo opadających zawiesin, które przy wolnym przepływie osadzają się na dnie zbiorników wodnych
BZT
ChZT
OWO
Ilość pierwiastków biogennych (gł azotu i fosforu, których nadmiar powoduje wzbogacenie w subs pokarmowe i eutrofizację)
Obecność subs toksycznych: metali ciężkich, pestycydów, zw ropopochodnych
Wskaźniki higieniczne (drobnoustroje chorobotwórcze np. bakterie gr coli)
BZT- biochemiczne zapotrzebowanie na tlen
Pojęcie umowne, miernik zawartości zw org podatnych na biodegradację
Określa ilość tlenu (w mg/dm3) potrzebną do utlenienia na drodze biologicznej ( z udziałem drobnoustrojów) zw org znajdujących się w analizowanej próbce (wody, ścieków)


(…)

… w osadzie czynnym:
Bakterie: Zooglea ramigera
Achromobacter
Alcaligenes
Flavobacterium
Pseudomonas
Micrococcus
Acinetobacter
Nitrosomonas
Nitrobacter
Sphaerotilus natans
Pierwotniaki:
Flagellata (wiciowce)
Rhizopoda (korzenionóżki)
Ciliata (orzęski)
Inne org:
Nematoda (nicienie)
Rotatoria (wrotki)
Skład flory osadu czynnego podlega ciągłym zmianom w zależności od składu ścieków i parametrów technicznych
Osad czynny:
Bakterie stanowią pokarm dla pierwotniaków
Konsumpcja bakterii przyczynia się do ciągłego odnawiania populacji bakterii, które są ciagle w logarytmicznej fazie wzrostu
Pierwotniaki stanowią pokarm dla wrotków
Zrównoważony układ biologiczny
Niekorzystne sytuacje:
Nadmierny r-ój bakterii nitkowatych- puchnięcie i pienienie osadu (zła jakość ścieków oczyszczonych, trudności z sedymentacją…
… do komory osadu czynnego (osad recyrkulowany), a część usuwana jako osad nadmierny- dalsza przeróbka
Metoda z unieruchomioną biomasą
Sztuczne złoża biologiczne
Warstwa kruszywa, gruzu, tworzywa sztucznego ułożona na ruszcie
Drobnoustroje rozwijają się w postaci błony biologicznej
Złoże jest od góry zraszane ściekami, a od doły napowietrzane
Drobnoustroje utleniając i mineralizują zw org podczas przepływu ścieków przez złoże
Błona biologiczna:
Bakterie (gł chemoorganotrofy)
Orzęski
W mniejszej ilości pozostałe org typowe dla osadu czynnego
Mineralizacja zw org i częściowe włączenie do biomasy
Produktu rozkładu- powrót do ścieków
Nadmierna błona- wypłukiwana ze złoża
Zraszacz zrasza ścieki:
Przyrost błony biologicznej, bo część zw org jest wbudowywana w biomasę.
Błonę biologiczną stanowią typowe org…
… pospolita, sitowie, pałka wodna, wierzba wikliniarska)
Oczyszczanie- drobnoustroje glebowe i org tworzące błonę biologiczną na łodygach roślich
Mineralizacja zw org przez drobnoustroje
Produkty- akumulacja przez rośliny no akumulacja jonów metali ciężkich
Oczyszczanie z wykorzystaniem wód stojących
1) Stawy ściekowe- można stosować do unieszkodliwiania ścieków surowych
Stawy tlenowe- płytkie, rozległę…
… wydzielania w komorze osadu czynnego stref anoksycznych (brak tlenu, obecność azotanów) i tlenowej.
Można też prowadzić proces w odrębnych reaktorach w warunkach atoksycznych i tlenowych.
W układach półciągłych wprowadza się następujące kolejno fazy napowietrzania i mieszania.
Najprostszy układ:
1 komora- usunięcie zw org i nitryfikacja (beztlenowo)
2 komora- denitryfikacja (bez napowietrzania)
Różne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz