Ochrona własności intelektualnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 3654
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnych - strona 1 Ochrona własności intelektualnych - strona 2 Ochrona własności intelektualnych - strona 3

Fragment notatki:


Ochrona własności intelektualnych
1. Prawo to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym.
2. Nazwa akt prawny jest odnoszony do indywidualnych aktów prawnych, jak i do tzw. -normatywnych(generalnych) aktów prawnych. Normatywnymi (generalnymi) aktami prawnymi nazywane są akty (konstytucyjne ustawy, rozporządzenia) wydane przez kompetentne organy prawodawcze mocy których ustanawiane są przepisy prawa. 3.Budowa Normy Prawnej A) Hipoteza- opis okoliczności w których adresatowi jest coś nakazane bądż dozwolone.
b) dyspozycja określa wymagany sposób zachowania się adresata
c) sankcja określa dolegliwości dla adresta który nie zachował się zgodnie z dyspozycją. Rodzaje sankcji: -represyjna- dla przestępcy za czyn zabroniony egzekucji- przymusowe wykonanie czynności np. wydanie rzeczy, - nieważności-
4. Duże znaczenie szczególnie dla prawa cywilnego ma podział norm prawych na bezwzględnie i względnie obowiązujące. Te pierwsze nie pozostawiają stronom swobody w zakresie ustalenia treści stosunku prawnego. Nie mogą być zmieniane wyłącznie lub ograniczone odmienną wola stron. Z kolei normy względnie obowiązujące zawierają dyspozycję działania tylko w tedy gdy strony nie uregulowały swoich stosunków w odmienny sposób niż wynika to z dyspozycji normy. 5. Źródła prawa - Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r.,, ustawy szczególne, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, skodyfikowane aktyn prawne np. KC, akty prawa miejscowego.
6. Rozporządzenie - ma zawsze charakter aktu wykonawczego. Może być wydane tylko wówczas gdy ustawa upoważnia do regulacji danej materii w drodze rozporządzenia.
7. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do jego wydania zakres prawa oraz wytyczne dotyczące tego aktu normatywnego. Może mieć ono charakter obligatoryjny lub fakultatywny.
7 . Na porządek prawny Unii Europejskiej składają się: prawo pierwotne-traktaty, * prawo wtórne- uzupełniane orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości który został powołany w celu kontrolowania przestrzegania oraz dokonywania wykładni prawa wspólnotowego.
8. Zgodnie z art. 249 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej do aktów wspólnotowego prawa wtórnego należy zaliczyć rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. a) Rozporządzenie jest aktem wiążącym w całości i jest bezpośrednio stosowane w każdym państwie członkowskim. Oznacza to, że akty te stają się częścią krajowych systemów prawnych bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności transpozycyjnych i wywierają skutki bezpośrednie w stosunku do jednostek. Rozporządzenia mają taką samą moc obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich i są zintegrowane z systemami prawnymi państw członkowskich. Ich obowiązywanie zależy jedynie od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(…)

…, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.
Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.
5.Za wynalazki nie uważa się w szczególności:
odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
wytworów, których niemożliwość wykorzystania…
… nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze rzeczpospolitej polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.
Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.
15. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz