Ochrona własności intelektualnej - Dobro niematerialne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 5859
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej - Dobro niematerialne - strona 1 Ochrona własności intelektualnej - Dobro niematerialne - strona 2 Ochrona własności intelektualnej - Dobro niematerialne - strona 3

Fragment notatki:

Prawo własności intelektualnej to notatka zawierająca pytania i odpowiedzi z dziedziny prawa własności intelektualnej. Notatka ma 14 stron, na których znajduje się 30 pytań z zaprezentowanymi odpowiedziami. W ten sposób zaprezentowana została podstawowa wiedza z zakresu prawa własności intelektualnej, na które składa się prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Notatka opisuje takie zagadnienia jak: przedmiot własności intelektualnej, dobra niematerialne, międzynarodowa, krajowa i regionalna ochrona własności intelektualnej, przedmiot prawa autorskiego, rodzaje praw autorskich, prawa zależne, podmiot prawa autorskiego, dozwolony użytek praw chronionych, prawa pokrewne,plagiat, ochrona baz danych, oraz wiele innych pojęć z zakresu prawa autorskiego. W zakresie prawa własności przemysłowej pojawiają się zagadnienia: prawa twórcy wynalazku, zadania urzędu patentowego, ochrona patentowa, nieuczciwa konkurencja i wiele innych. Notatka ochrona własności intelektualnej to kompleksowy zbiór informacji pozwalający szybko zapoznać się z tematem prawa autorskiego i własności przemysłowej. Użyteczne zarówno do nauki jak i do usystematyzowania i sprawdzenia swojej wiedzy.

Co jest przedmiotem własności intelektualnej? Prawo własności intelektualnej jest nieco mylące, bo kojarzy się z własnością w rozumieniu k.c., której przedmiotem jest wyłącznie rzecz. Tymczasem chodzi o prawo na dobrach niematerialnych w postaci twórczości literackiej, artystycznej, wynalazki, / myśli utrwalone w formie pisma, rysunku, obrazu, zapisu muzyki lub w innej formie/ zwanych dobrem materialnym. Istnieje też podobieństwo między własnością rzeczy a utworem literackim, które podobnie jak własność przysługuje konkretnej osobie, która jest jego twórcą albowiem oba rodzaje praw: własność i jej prawa na dobrach niematerialnych mają charakter bezpośredni, bezwzględny i są skuteczne wobec każdego. Oznacza to, ze nikomu nie wolno naruszać cudzych praw zaliczanych do prawa własności intelektualnej.Własność intelektualna podlega prawnej ochronie, realizowana jest w interesie publicznym i prywatnym. Ochrona wł. in. większa jest w krajach o wysokim rozwoju gospodarczym ponieważ więcej jest w tych krajach wynalazców a w interesie państwa leży ochrona tych praw np: rozwój techniki wymusił ochronę domen internetowych.
Co to są dobra niematerialne? Dobra niematerialne - to majątkowe lub niemajątkowe dobra nie będące rzeczami. W nauce prawa pod tym pojęciem rozumie się dobro o charakterze intelektualnym, jak utwory literackie, plastyczne, muzyczne, wynalazki itp., które istnieją niezależnie od rzeczy / np. książki, obrazy/, pozwalających na ich poznanie. Do dóbr niematerialnych zalicza się dobra osobiste /ich otwarty katalog zawiera art. 23 k.c./ , znaki towarowe, wzory użytkowe, wynalazki, projekty racjonalizatorskie, oznaczenia geograficzne pochodzenia towarów i topograficzne układy scalone.
Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
Na czym polega cywilnoprawna, karnoprawna i administracyjno-prawna ochrona wł intelek? Możemy mówić, że ze względu na zasięg terytorialny ochrony o ochronie krajowej, regionalnej, międzynarodowej, a jeżeli chodzi o metody ochrony o ochronie karno-prawnej,

(…)

… twórcy o ile ustawa nie stanowi inaczej, domniemywa się że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzu utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w związku z rozpowszechnianiem utworu. Współtwórcom przysługuje wspólnie prawo autorskie.
niemajątkowe- odnosi się do autorstwa przedmiotów praw autorskich autorskie prawa osobiste są to prawa niemajątkowe…
…. W zakresie autorskich praw osobistych twórcy przysługuje:
- prawo do autorstwa utworu;
- prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lun pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
- prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Autorskie prawa osobiste przysługują zawsze twórcy, są nieprzenoszalne i bezterminowe.
autorskie pr…
…. Co jest przedmiotem regulacji w ustawie z 2000 r. - Prawo własności przemysłowej? Ustawa oparta jest na umowach międzynarodowych i została zharmonizowana z prawem wspólnotowym. Normuje je: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, 2) zasady na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców, 3) zadania i organizację Urzędu Patentowego RP. Co to jest wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, topografia układu scalonego? Wynalazek - nowe rozwiązanie techniczne, najczęściej poprzedzone przez pomysł. Według prawa patentowego wynalazek to, poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej, unikalne rozwiązanie techniczne, dotychczas nieopatentowane.
Wzorem…
… Gospodarczym lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  3)  producent jest osobą prawną założoną zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz