Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej - omówienie - strona 1 Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej - omówienie - strona 2 Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty
Europejskiej na rynkach krajów trzecich na
przykładzie TBR
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
TBR jest instrumentem nowym, choć idea
sięga połowy lat siedemdziesiątych XX wieku,
a do jej rozwoju przyczyniło się
ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych w
zakresie polityki handlowej.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
TBR ma zapewniać egzekwowanie praw WE wynikających z
międzynarodowych porozumień handlowych w sytuacji, gdy
państwa spoza WE ustanawiają bądź utrzymują bariery
handlowe.
Głównym celem TBR jest likwidacja barier
lub negatywnych skutków w handlu.
Umocowanie prawne polityki handlowej Wspólnoty
Europejskiej stanowią artykuły 131-134 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
znowelizowanego przez Traktat o Unii Europejskiej z
Maastricht, Traktat Amsterdamski i Traktat Nicejski.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie w
sprawie przeszkód w handlu (TBR)
w grudniu 1994 r., a weszło ono
w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
Council Regulation (EC) No 3286/94 of 22 December 1994 laying down Community
procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the
exercise of the Community’s rights under international trade rules, in particular
those established under the auspices of the World Trade Organization, OJ L 349,
31.12.1994.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Bariery - praktyki handlowe przyjęte lub utrzymywane przez
państwo trzecie, w stosunku do których zasady handlu
międzynarodowego (głównie przepisy ustanowione przez
WTO) ustanawiają prawo do wszczęcia postępowania.
Negatywne skutki w handlu - skutki wyrządzone lub zagrażające
przedsiębiorstwom ze WE na rynkach trzecich, które mają
wpływ na sytuację gospodarczą WE lub jej regionu, lub też na
konkretny sektor działalności gospodarczej.
1
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Dublowanie kompetencji WTO???
TBR jest stosowane wobec skarg odnoszących się do handlu
towarami, świadczenia usług transgranicznych (z wyjątkiem
przemieszczania się ludności) oraz handlowych aspektów praw
własności intelektualnej.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
TBR przewiduje możliwość reagowania na niedozwolone
praktyki w handlu, których następstwem może być bądź
jest:
Za przemysł Wspólnoty uważa się:
konsumentów lub użytkowników towaru (usługi), będącego przedmiotem
przeszkody w handlu;

producentów towarów (usług), których produkcja stanowi znaczną część całkowitej
produkcji WE tych towarów (usług), z wyjątkiem części producentów powiązanych
z eksporterami lub importerami lub będących importerami dobra stanowiącego
przedmiot bariery w handlu,

producentów towarów (usług) zlokalizowanych w określonym regionie WE, jeśli ich
całkowita produkcja stanowi znaczną część produkcji danego dobra (usługi) w
krajach członkowskich pod warunkiem, że następstwa bariery w handlu są
odczuwalne są w regionie WE, o którym mowa.
materialna szkoda odczuwana przez przemysł WE (w tym
przypadku zmierza się do jej usunięcia)
2.
producentów towarów (usług) identycznych, podobnych lub bezpośrednio
konkurujących z towarami (usługami) będącymi przedmiotem przeszkody w
handlu,

1.

powstanie negatywnych następstw dla wspólnotowych
eksporterów na rynkach krajów trzecich (w tym przypadku celem
jest usunięcie negatywnych skutków w handlu spowodowanych owymi
przeszkodami).
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Skargę mogą zgłaszać przedsiębiorstwa wspólnotowe lub ich
grupa pod warunkiem, że są one bezpośrednio
zainteresowane produkcją towarów (usług) będących
przedmiotem bariery w handlu.
TBR jest jedynym instrumentem polityki handlowej,
który daje pojedynczej firmie prawo do złożenia
skargi.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Z uwagi na potrzeby eksporterów uruchomiono specjalną
internetową bazę danych
http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm.,
w której można znaleźć informacje o barierach w handlu,
warunkach handlowych panujących na zagranicznych rynkach,
wysokościach stawek celnych dopuszczalnych przez WTO oraz
przewodnik po dokumentach i formalnościach związanych z
handlem międzynarodowym.
Poza tym uruchomiono również specjalny „rejestr skarg”, dzięki
któremu wspólnotowi przedsiębiorcy lub ich stowarzyszenia mogą
informować Komisję Europejską o przeszkodach, na jakie napotkali
na rynkach krajów trzecich.
2
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Eliminacji barier w handlu dokonuje się poprzez:
1.
podjęcie negocjacji z krajem trzecim oskarżonym o
stosowanie przeszkód
w handlu,
2.
skierowanie sprawy do rozpatrzenia zgodnie z
procedurą rozstrzygania sporów WTO.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Strategia dostępu do rynku (Market Access
Strategy) jest związana z realizacją
wielostronnych i dwustronnych umów
handlowych oraz z otwarciem rynków krajów
trzecich.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Art.12 ust 3 Rozporządzenia w sprawie przeszkód w handlu :
środki odwetowe mogą przybrać np.:
• postać zawieszenia lub wycofania koncesji handlowych,
• podwyższenia stawek celnych
• wprowadzenia środków polityki handlowej, które w znaczący
sposób zmienią warunki eksportu lub importu.
Wprowadzone sankcje mają być ustanawiane w sposób
minimalizujący ich skutki dla regionów, które nie są
bezpośrednio związane z przedmiotem skargi.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
„Działalność firm unijnych zależy od rozwijających się rynków
za granicą, ponieważ napędza to wzrost gospodarczy i
zatrudnienie we WE. Musimy zadbać o to, aby
przedsiębiorstwa europejskie były w stanie uczciwie
konkurować na tych rynkach. Ta strategia skupia się na
koordynacji i zwiększeniu skuteczności działań Komisji, państw
członkowskich i przedsiębiorstw tam, gdzie jest to najbardziej
potrzebne - na naszych głównych rynkach działalności.”
Peter Mandelson, unijny komisarz ds. handlu
Nazwa przypadku
Natura problemu
Argentyna - art. Tekstylne
» 16 wobec przeszkód w handlu stosowanych przez kraje
trzecie w odniesieniu do importu towarów
» 7 dotyczyło naruszenia praw własności intelektualnej i
handlowej
» 2 dotyczyły stosowania przez kraj trzeci subsydiów
eksportowych.
licencje importowe
Brazylia - opony
zakaz eksportu, kary finansowe
Chile - mieczniki
transport towarów
Japonia - skóry
ograniczenia ilościowe, subsydia produkcji krajowej
Kolumbia - samochody
dyskryminacyjne opodatkowanie
Korea - kosmetyki
standardy
Korea - farmaceutyki
dyskryminacyjne reguły ustalania cen refundacji, dyskryminacyjne dopuszczanie towaru do obrotu
rynkowego
Urugwaj - szkocka Whisky
dyskryminacyjne opodatkowanie, nadmierne obciążenia finansowe
USA - art. tekstylne
reguły pochodzenia
USA - musztardy
koncesje handlowe
USA - Antidumping Act 1916
nadmierna ochrona rynku wewnętrznego
USA - art. rolnicze
subsydia produkcji krajowej
Brazylia - samoloty
subsydia eksportowe
Korea - przemysł stoczniowy
subsydia eksportowe
Brazylia -Cognac
określenie pochodzenia, oznaczenia geograficzne
Kanada - Bordeaux & Medoc
Przypadki dotyczące
naruszenia
własności
intelektualnej
licencje importowe
Brazylia - towary ze stali nierdzewnej
Przypadki dotyczące
stosowania
subsydiów
eksportowych
licencje importowe
Brazylia - art. tekstylne
Przypadki dotyczące
barier w imporcie
towarów
zakaz eksportu, dyskryminacyjne opodatkowanie
Brazylia - sorbitol i CMC
Od 1.01 1995 do 31.12.2008 r. na mocy TBR podjętych
zostało 25 postępowań w tym:
podwójna kontrola przedwysyłkowa, certyfikaty pochodzenia, oznakowanie, wymogi dotyczące
dokumentów celnych
Argentyna - wyroby ze skór
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
oznaczenia geograficzne
Kanada - Prosciullo di Parma
oznaczenia geograficzne
USA -nagrania muzyczne
prawa autorskie
Tajlandia - piractwo nagrań
muzycznych
piractwo nagrań
Turcja - farmaceutyki
brak ochrony danych i wyłączności informacji, dyskryminacyjne reguły ustalania cen refundacji,
dyskryminacyjne dopuszczanie towaru do obrotu rynkowego
3
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
1. TBR jest instrumentem, który spełnia swój zasadniczy
cel, jakim jest wsparcie wspólnotowych podmiotów
utrzymujących relacje handlowe z krajami trzecimi.
3. Dochodzenia podejmowane na mocy TBR nie zawsze
doprowadzały do zadowalających rezultatów, co było
przede wszystkim efektem braku współpracy ze
strony oskarżanych państw trzecich.
4. TBR daje Wspólnocie prawo do interweniowania na
rynkach krajów trzecich, co może zostać uznane za
naruszanie kompetencji ustawodawczych partnerów
handlowych.
2. TBR jest skutecznym narzędziem do pokonywania
barier dostępu do rynków trzecich oraz
eliminowania praktyk niezgodnych z przyjętymi
zasadami handlu międzynarodowego.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Do końca 2008 r. z Rozporządzenia korzystano
25 razy, z czego najwięcej postępowań
prowadzono w latach 1997-1999
(dochodzeniem objęto 14 spraw).
W pozostałych latach występowano średnio z
jednym lub dwoma wnioskami o rozpatrzenie
skargi.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
2. z samej procedury dochodzenia, która jest złożona i
wieloetapowa, a samo wypełnienie wniosku nastręcza
poważne trudności,
3. z braku pewności, czy szczegółowe informacje handlowe na
temat firmy, które zobowiązane są przekazać podmioty
wspólnotowe we wniosku o wszczęcie postępowania nie
zostaną w przyszłości przekazane np. do Dyrekcji Generalnej
ds. Konkurencji z zamiarem ich wykorzystania do rozpoczęcia
dochodzenia przeciwko nim (np. o naruszenie art. 81, 82 czy
86 TWE).
4. z biurokracji Komisji i opieszałości w kontaktach z krajami
trzecimi.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Niewielkie zainteresowanie wykorzystaniem TBR
wynika:
1. z przekonania części krajów WE (np. Niemcy), że TBR
tylko z pozoru jest instrumentem broniącym zasad
handlu światowego i przyczyniającym się tym samym
do skuteczniejszej jego liberalizacji. W praktyce
stanowi on bowiem kolejną barierę w handlu i
należy z niego korzystać ostrożnie.
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich
na przykładzie TBR
Komisja Europejska wskazuje na „korzyści płynące z bardziej
regularnych trójstronnych dyskusji pomiędzy Komisją,
przedsiębiorstwami WE oraz państwami członkowskimi” i
proponuje „stworzenie specjalistycznego forum, na którym
mogłyby się spotykać państwa członkowskie/służby
Komisji/przedsiębiorstwa, które ewentualnie mogłoby być
powiązane ze spotkaniami Komitetu Doradczego ds. dostępu do
rynku”.
Globalny Wymiar Europy: wzmocnione partnerstwo na rzecz lepszego dostępu do rynku dla europejskich
eksporterów
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committeee of the Regions Global Europe: a Stronger Partnership to Deliver Market
Access for European Exporters, COM(2007) 183 final, Brussels, 18.4.2007
4
Dziękuję za uwagę
5
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz