Struktura instytucjonalno-prawna wspólnot europejskich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura instytucjonalno-prawna wspólnot europejskich - strona 1 Struktura instytucjonalno-prawna wspólnot europejskich - strona 2 Struktura instytucjonalno-prawna wspólnot europejskich - strona 3

Fragment notatki:


STRUKTURA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH RADA EUROPEJSKA: Nie jest instytucją - jest quasi-instytucją, ale jest traktowana jako najważniejszy podmiot UE. Jest to organ polityczny. Powstała w 1974 roku. W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów (szef państwa = prezydent, szef rządu = premier). Standardowo w skład RE wchodzi jeszcze Przewodniczący Komisji Europejskiej.
Funkcja RE: wytyczanie kierunków polityki UE Miejsce spotkań: Bruksela, budynek Justus Lipsius (to imię i nazwisko flamandzkiego filozofa, filologa klasycznego i historyka)
Częstotliwość spotkań RE : cztery razy do roku (dwa razy na półrocze; szczyty zawsze w styczniu i czerwcu oraz lipcu i grudniu)
Radzie przewodniczy kraj sprawujący prezydencję.
RADA UNII EUROPEJSKIEJ: Jest to trzecia rada w Europie. To organ decyzyjny i ustawodawczy. Powstała jako wspólny organ trzech wspólnot w 1965 roku na mocy Traktatu Fuzyjnego (traktat ten dotyczył fuzji). Od 1993 r. rada ta nazywa się Radą UE (dodano nazwę „Unia Europejska” - bo 1.11.1993r. wszedł w życie traktat z Maachstrit, który ustanowił utworzenie UE). Składa się z dwóch rodzajów rad:
Rada ogólna (zwana Radą Generalną), w jej skład wchodzą Ministrowie Spraw Zagranicznych państw członkowskich
Rada Specjalistyczna (zwana Radą Branżową), w jej skład wchodzą Ministrowie innych resortów
Istnieje 9 możliwych konfiguracji Rady:
Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych
Rada d. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)
Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA)
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Rada ds. Konkurencyjności Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Rada ds. Środowiska Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury. Sekretarz Generaln y Rady UE - Pierre Boissieu , wybierany na 2,5-roczną kadencję. Podobnie jak przewodniczący UE kumuluje pod swoim zarządem pięć kolejnych prezydencji.
Funkcje RUE: Koordynacja polityki gospodarczej, zagranicznej i bezpieczeństwa (organ międzyrządowy!)
Prawodawcza (ustawodawcza)
Ma również obowiązek uchwalania budżetu, ale jako że nie jest jedynym organem legislacyjnym w UE, musi to robić razem z Parlamentem Europejskim
Zawieranie umów międzynarodowych (np. strefa wolnego handlu z Koreą, zawarta przez C. Ashton; dot. m.in.: umowy o stowarzyszenia, o akcesje)
Nominacyjne (we współpracy z PE mianuje członków: Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, członków Sądu I Instancji oraz członków obu Komitetów


(…)

…, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria - były w tamtym czasie członkami EFTA) SKUTEK: dwa poziomy relacji UE - EFTA 1. EOG [UE - Norwegia, Islandia, Lichtenstein] 2. UE - Szwajcaria
EFTA - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu [European Free Trade Association]
1977r. - utworzona strefa wolnego handlu wyrobami przemysłowymi EWG-EFTA
1984r. - EWG + EFTA spotkanie na szczeblu ministerialnym…
…, Słowenia (4), Malta (3) [razem 345 głosów]
Zasady głosowania:
Zwykła większość: 50% + 1 głos (co najmniej 14 członków Rady - krajów członkowskich - głosujących „za”)
Większość kwalifikowana: jest obliczana na podstawie podwójnej większości; co najmniej 255 głosów „za” oddanych przez co najmniej 14 członków Rady + konieczność uzyskania co najmniej 62% ludności UE
Mniejszość blokująca: 91 głosów
Większość specjalna: większość kwalifikowana, gdy Rada nie działa na wniosek Komisji; od większości kwalifikowanej różni ją to, że musi mieć co najmniej 255 głosów „za” oddanych przez co najmniej 18 członków Rady + co najmniej 62% ludności UE
Jednomyślność: wymagają ją niektóre kwestie (każdy kraj ma możliwość zawetowania aktu prawnego; jednomyślność bazuje na prawie veta)
W przypadku UE głosy wstrzymujące…
…, kierunki oraz strukturę obrotów handlowych Wspólnoty z zagranicą
WPH nie była przewidziana przez Traktaty Ustanawiające, EWWiS (Traktat Paryski) oraz EURATOM (Traktat Rzymski).
Traktat o EWG przewidywał:
wprowadzenie wpólnej polityki rolnej (WPR) i transportowej (WPT)
ustanowienie systemu zapewniającego niezakłoconą konkurencję na wspólnym rynku
przeciwdziałanie nierównowadze bilansów płatniczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz