Etapy integracji europejskiej - Wspólny rynek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy integracji europejskiej - Wspólny rynek - strona 1 Etapy integracji europejskiej - Wspólny rynek - strona 2 Etapy integracji europejskiej - Wspólny rynek - strona 3

Fragment notatki:

Etapy integracji europejskiej Przebieg procesu integracji europejskiej można zamknąć w kilku etapach:
1. strefa wolnego handlu
2. unia celna 3. wspólny rynek
4. unia gospodarcza
5. pełna (choć z pewnymi modyfikacjami) integracja gospodarcza
Niektóre etapy procesu integracyjnego połączono w całość (np. utworzenie strefy wolnego handlu i unii celnej), inne - wzbogacono (np. unię gospodarczą poszerzono o unię walutową). Generalnie, Europa zmierza w kierunku ścisłej integracji gospodarczej, w połączeniu z przynajmniej częściową integracją polityczną (w sferze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony oraz w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych).
I etap: Wspólny rynek (Common Market) Wspólny rynek powstał na mocy Traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), podpisanego w Rzymie 25 marca 1957 r. przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Traktat ten wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.
Artykuł 7 Traktatu o EWG stanowi, że wspólny rynek zostanie stworzony stopniowo, w okresie przejściowym trwającym 12 lat, podzielonym na 3 etapy każdy długości 4 lat. Ograniczenia ilościowe w handlu między państwami członkowskimi zostały zasadniczo zniesione w 1961 r. Proces redukcji ceł w obrocie wewnętrznym i dochodzenia do wspólnej taryfy zewnętrznej rozpoczął się 1 stycznia 1959 r. i trwał do 1 lipca 1968 r. Wówczas sześć państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej utworzyło unię celną.
Wspólna polityka handlowa wobec krajów trzecich zaczęła być realizowana po upływie 12-letniego okresu przejściowego, a więc od 1 stycznia 1970 r. Obejmuje ona m.in. ustalanie wspólnej taryfy celnej, zawieranie umów celnych i handlowych, ujednolicenie narzędzi polityki eksportowej i środków ochronnych. Organem uprawnionym do realizacji wspólnej polityki handlowej, z upoważnienia Rady, jest Komisja Europejska. Komisja negocjuje - w imieniu państw członkowskich - wszelkie traktaty i porozumienia handlowe, w tym również w ramach Układu Ogólnego o Cłach i Handlu (GATT), obecnie - Światowej Organizacji Handlu (WTO).
W Artykule 3 Traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przewidziano m.in., poza utworzeniem unii celnej: zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie osób, usług i kapitału; prowadzenie wspólnej polityki rolnej; wspólną politykę transportową; ochronę wolnej konkurencji; zbliżenie regulacji prawnych w państwach członkowskich w stopniu umożliwiającym właściwe funkcjonowanie wspólnego rynku; ustanowienie Europejskiego Funduszu Socjalnego (European Social Fund), którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i stymulowanie wzrostu standardu życiowego w państwach członkowskich oraz utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank) - podstawowego instrumentu finansowego Wspólnoty, który poprzez mobilizację zewnętrznych środków finansowych ułatwia jej rozwój gospodarczy.


(…)

…) i fizycznym (kontrole graniczne) nadal istniały, a nawet uległy wzmocnieniu w niektórych, szczególnie "wrażliwych" dziedzinach. W tej sytuacji Komisja WE, z inicjatywy jej ówczesnego przewodniczącego Jacquesa Delorsa, przedstawiła w 1985 r. tzw. Białą Księgę zawierającą program utworzenia rynku wewnętrznego. Przyjęcie tego programu połączono ze zmianą Traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich, co nastąpiło przez podpisanie 17 lutego 1986 r. w Luksemburgu Jednolitego Aktu Europejskiego (Single European Act). Wszedł on w życie 1 lipca 1987 r.
Najważniejsze postanowienie Jednolitego Aktu Europejskiego dotyczy utworzenia, do końca 1992 r., jednolitego (wewnętrznego) rynku. Zgodnie z Białą Księgą Komisji Wspólnot Europejskich, program budowy tego rynku zakładał przyjęcie i wdrożenie 282 aktów prawnych…
… Walutowego. Na podstawie raportów Komisji i Europejskiego Instytutu Walutowego Rada Unii miała sprawdzić przed końcem 1996 r. które z krajów spełniają kryteria konwergencji i ewentualnie zadecydować o przejściu do trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej, przy czym dla podjęcia tej decyzji takich krajów musiało być co najmniej siedem. Trzeci (końcowy) etap miał się rozpocząć najwcześniej 1 stycznia…
… rządy. Traktat z Maastricht nie przewiduje zasadniczo prowadzenia wspólnej polityki gospodarczej przez państwa członkowskie EMU, jednak dalszy rozwój europejskiej integracji będzie zapewne zmierzać w tym kierunku. Już obecnie, na mocy Traktatu Amsterdamskiego parafowanego na szczycie w Amsterdamie 17 czerwca 1997 r., a podpisanego 2 października tegoż roku (wszedł w życie 1 maja 1999 r.), państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz