Traktat z Maastricht

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Traktat z Maastricht - strona 1 Traktat z Maastricht - strona 2 Traktat z Maastricht - strona 3

Fragment notatki:

Traktat z Maastricht Wraz z procesem dochodzenia do rynku wewnętrz­nego, uwidoczniała się coraz bardziej potrzeba usta­nowienia unii gospodarczej i wprowadzenia wspólnego pieniądza, warunkującego właściwe funkcjonowanie tego rynku. W styczniu 1988 r. francuski premier Bal­ladur przedstawił propozycję stworzenia Unii Gospo­darczej i Walutowej , a w lutym tego samego roku Hans Dietrich Genscher , minister spraw zagranicznych Nie­miec, wystąpił z koncepcją utworzenia europejskiego obszaru walutowego i Europejskiego Banku Centralne­go . Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Hano­werze w czerwcu 1988 r. powołano specjalny komitet, pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa , ówczesnego przewodniczącego Komisji Wspólnot Europejskich, do zbadania tych projektów i przedstawienia odpowied­nich wniosków . Raport Komisji (znany później jako raport Delorsa ) został przyjęty na szczycie w Madrycie w czerwcu 1989 r. Zawierał on rekomendację trzystop­niowego wprowadzenia Unii Gospodarczej i Waluto­wej. Pierwszy etap rozpoczął się, zgodnie z propozycją zawartą w raporcie, 1 lipca 1990 r. Równolegle we Wspólnotach Europejskich toczyła się dyskusja na temat stworzenia unii politycznej. Uwidocz­niły się tu kontrowersje co do ewentualnych, ponadpań­stwowych kompetencji przyszłej unii. Tym niemniej, na szczycie w Strasburgu w grudniu 1989 r. przyjęto jako cel strategiczny utworzenie Unii Europejskiej . Postulo­wana w raporcie Delorsa konferencja międzyrządowa w sprawie Unii Gospodarczej i Walutowej rozpoczęła się 14 i 15 grudnia 1990 roku w Rzymie . Negocjacje na ten temat, a także w kwestii możliwego zbliżenia się do unii politycznej, trwały ponad dwa lata i zakończyły się podpisaniem 7 lutego 1992 r. w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej . Na mocy tego traktatu , Unia Europejska jest zbudowa­na na trzech tzw. filarach : - Pierwszy z nich, uważany za wspólnotowy, bazu­jący na zmodyfikowanym Traktacie o EWG (nazywanym obecnie Traktatem o WE) , objął m.in. gospodarkę, han­del, politykę społeczną, ochronę środowiska, kulturę itd. W ramach pierwszego filaru wprowadzono też instytucję „obywatelstwa europejskiego”. Nazwa „Europejska Wspólnota Gospodarcza” została w Traktacie zmieniona na ”Wspólnota Europejska ”. Powołano ciało doradcze - Komitet Regionów , stworzono podstawy prawne do utworzenia Europejskiego Instytutu Monetarnego, a także instytucji ogólnoeuropejskiego rzecznika praw obywatel­skich. Przewidziano trzy etapy dochodzenia do Unii Go­spodarczej i Walutowej - UGiW (Economic and Moneta­ry Union - EMU), a w Protokóle do traktatu z Maastricht zapisano tzw. kryteria konwergencji, spełnienie których miało warunkować przejście poszczególnych krajów do trzeciego, najwyższego etapu EMU. Ten trzeci etap roz­począł się 1 stycznia 1999 r., a w procesie dochodzenia do wspólnej europejskiej waluty - euro - uczestniczyło dwanaście państw członkowskich UE (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlan­dia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy).

(…)


Traktat z Maastricht
Wraz z procesem dochodzenia do rynku wewnętrz­nego, uwidoczniała się coraz bardziej potrzeba usta­nowienia unii gospodarczej i wprowadzenia wspólnego pieniądza, warunkującego właściwe funkcjonowanie tego rynku. W styczniu 1988 r. francuski premier Bal­ladur przedstawił propozycję stworzenia Unii Gospo­darczej i Walutowej, a w lutym tego samego roku Hans Dietrich Genscher…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz