Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa - strona 1 Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa - strona 2 Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Spis treści 1. Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej PRZEDSIĘBIORSTWA Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa Metody oceny kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębio r stwa Badanie kondycji ekonomiczno -finansowej stanowi wyjściowy etap prac analitycznych w przedsiębiorstwie i obowiązkowe minimum podstawowego zakresu badań ekonomicznych. Kondycja ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa, czyli jego sytuacja finansowa i stan sprawności techniczno - ekonomicznej, stanowi bowiem odzwierciedlenie poziomu efektywności gospodarowania we wszystkich obszarach jego działalności .
Jednym z trzech podstawowych wskaźników oceniających efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa jest Rentowność Aktywów ( ROI ) - zwana również rentownością majątku - określa ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku .
Bardzo ważnym wskaźnikiem oceniającym opłacalność zaangażowanego kapitału w finansowaniu całości majątku jest rentowność kapitału własnego ( ROE ) . Elementem bezpośrednim tworzącym zysk jest realizacja sprzedaży. Celowym zatem byłoby porównanie ze sobą tych dwóch wielkości. Wskaźnikiem, który to umożliwia jest rentowność sprzedaży ( ROS ) . Wskaźnik ten informuje o udziale zysku w wartości sprzedaży
Równanie 1 - A Wszystkie wymienione czynniki determinujące kształtowanie się wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) można ująć posługując się tzw. modelem analizy Du Ponta (rysunek 1-1).
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest kluczem do rozpoznawania jego wiarygodności finansowej oraz ustalenia stopnia zdolności przedsiębiorstwa do regulowania swoich zobowiązań. Dlatego jej uzupełnienie stanowi analiza przepływów pieniężnych (cash flow ) .
Istotę przepływów pieniężnych w uproszczeniu ilustruje rysunek 1-2. Rachunek strumieni przepływów pieniężnych można przedstawić w postaci następującego równania:
Równanie 1 - B gdzie: CF - przepływ strumienia pieniężnego ( cash flow ) S - sprzedaż KS - koszty sprzedaży A - amortyzacja Δ KO - przyrost kapitału obrotowego N - nakłady inwestycyjne Ilustracja 1 - A Schemat obliczania zyskowności kapitału własnego przy pomocy „piramidy Du Ponta”

(…)

….
Wyszczególnienie
1992
1993
1994
1995
1996
Zatrudnienie ogółem ( w osobach )
3188
3191
3195
3128
2344
Zatrudnienie w jednostkach
sprzedaży ( w osobach )
686
673
665
618
526
Zatrudnienie w zarządzie
Przedsiębiorstwa (w osobach)
2502
2518
2530
2510
1818
Środki trwałe
( wartość netto )
145
163
349
416
10773
Koszt własny sprzedaży
1587
1923
3813
12504
52287
Koszty materialne
357
403
657
1405
6773
Koszty niematerialne…
… Przedsiębiorstwa są zamieszczone w tabeli 1.2. i zaprezentowane na ilustracji 1.2
Wyszczególnienie
1993
1994
1995
1996
1996
rok poprzedni =100 1996=100
Zatrudnienie ogółem ( w osobach )
100,1%
100,1%
97,9%
74,9%
73,5%
Zatrudnienie w jednostkach
sprzedaży ( w osobach )
98,1%
98,8%
92,9%
85,1%
76,7%
Zatrudnienie w zarządzie
Przedsiębiorstwa (w osobach)
100,6%
100,5%
99,2%
72,4%
72,7%
Środki trwałe
( wartość netto…
…, jednakże przesłanki wyceny są dużo szersze. Znajomość wartości podmiotu lub jego części jest niezbędna do:
ustalania wartości nominalnej oraz ceny emisyjnej akcji,
określenia wartości aport rzeczowego,
obliczenia wartości przedmiotu dzierżawy i leasingu,
podpisania umowy ubezpieczeniowej,
pomiaru podatku od spadku i darowizn.
O wyborze metody wyceny decyduje wiele czynników, a mianowicie:
przyczyna transferu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz