Obywatelstwo UE-opracowanie - Traktat o Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obywatelstwo UE-opracowanie - Traktat o Unii Europejskiej - strona 1 Obywatelstwo UE-opracowanie - Traktat o Unii Europejskiej - strona 2

Fragment notatki:

Obywatelstwo UE
Obywatelstwo UE można uzyskać wyłącznie w drodze nabycia obywatelstwa państwa członkowskiego UE. Nie może być zatem obywatelem UE osoba, która nie ma obywatelstwa państwa członkowskiego nawet, jeżeli na terytorium UE urodziła się i tam zamieszkuje.
Obywatelstwo UE ma charakter uzupełniający obywatelstwo państwa członkowskiego. Nie ma znaczenia, że dana osoba posiada jednocześnie także obywatelstwo państwa nieczłonkowskiego.
Sprawa Micheletti v. Delegacion del Gobierno en Cantabria (Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 1992 rok)
Mario Vicente Micheletti był bipatrydą, tj. posiadał podwójne obywatelstwo: argentyńskie i włoskie (a zatem posiadał obywatelstwo państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej). Zwrócił się on do władz hiszpańskich z wnioskiem o wydanie karty stałego pobytu (p. Micheletti, jako stomatolog, chciał rozpocząć praktykę w Hiszpanii) przedkładając jednocześnie swój włoski paszport. Władze hiszpańskie odmówiły; wskazały przy tym, że zgodnie z prawem krajowym bipatryda przybywający do Hiszpanii uważany jest za obywatela tylko tego z państw, którego obywatelstwo posiada, w którym ostatnio przebywał przed przyjazdem do Hiszpanii. W związku z tym, że w przypadku p. Micheletti państwem tym była Argentyna - władze hiszpańskie traktowały go tylko jak obywatela Argentyny i - tym samym - jak osobę, która nie jest obywatelem państwa członkowskiego WE. Na tej podstawie odmówiono przyznania mu karty stałego pobytu. Micheletti wskazywał, że takie rozstrzygnięcie organów hiszpańskich pozbawia go - jako obywatela państwa członkowskiego WE - pewnych uprawnień wynikających z prawa wspólnotowego a przysługujących obywatelom państw członkowskich WE (swoboda przepływu osób, swoboda przedsiębiorczości).
ETS stwierdził że regulacja hiszpańska jest niezgodna z prawem wspólnotowym w sytuacji, gdy jej zastosowanie wobec obywatela państwa członkowskiego pozbawiłoby go uprawnień przysługujących mu na gruncie prawa wspólnotowego ze względu na przynależność państwową. Oznacza to, że z punktu widzenia prawa wspólnotowego istotne jest jedynie czy dana osoba posiada obywatelstwo państwa członkowskiego. Jakkolwiek powyższe orzeczenie zostało wydane przed wejściem w życie Traktatu o Unii Europejskiej, to jednak pozostaje ono aktualne w stosunku do kwestii obywatelstwa Unii.
Utrata obywatelstwa UE związana jest wyłącznie z utratą obywatelstwa państwa członkowskiego.
Każdy obywatel UE ma pewne prawa wynikające z tego tytułu.
Prawo swobodnego poruszania się i pobytu na terytoriach państw członkowskich (prawo to może być przez państwa członkowskie ograniczone w szczególnych przypadkach).
Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do PE i do głosowania w wyborach lokalnych państwa członkowskiego.

(…)

… wolności w obcym państwie ma prawo żądać, by powiadomiono o zatrzymaniu urząd konsularny państwa, którego ta osoba jest obywatelem. Organy państwa terytorium powinny o tym uprawnieniu powiadomić zatrzymane osoby. Wydaje się, że w braku placówki konsularnej osoby zatrzymanej, będącej obywatelem UE państwo trzecie nie ma obowiązku umożliwiania tej osobie kontaktu z przedstawicielstwem innego państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz