Obowiązki Urzędnika Publicznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3759
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki Urzędnika Publicznego - strona 1 Obowiązki Urzędnika Publicznego - strona 2 Obowiązki Urzędnika Publicznego - strona 3

Fragment notatki:
...Podstawowe zobowiązania urzędników samorządowych, wynikają nie tylko z istoty czynności prawnych będących podstawą dla stosunków prawnych, ale z przepisów prawa. Pierwszorzędne znaczenia dla określenia funkcji pracowniczych mają regulacje prawne, gdyż w umowach o pracę ich strony niezmiernie rzadko decydują się na rozszerzenie treści tych czynności poza minimalne wymogi ustawowe (art. 26 KP – „Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy”). Z pewnością czynności kreujące stosunek pracy odgrywa decydującą rolę dla jego powstania i uzgodnienia rodzaju pracy. Określenie stanowiska pracy jest bowiem podstawą odniesienia dla formułowania nie tylko nie tylko ogólnego obowiązku pracownika, lecz również dla wielu zobowiązań bardziej szczegółowych (np. stosowanie się do poleceń pracodawcy)...
Ustawa antykorupcyjna przewiduje ponadto, ze w stosunku do osób pełniących kierownicze funkcje w jedni ostach samorządu terytorialnego istnieje w ciągu roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, zakaz zatrudnienia lub wykonywania innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli osoby te brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy...


...Wyróżniamy:
1. obowiązki ogólne;
2. obowiązki wykonywania poleceń służbowych;
3. obowiązki związane z zachowaniem bezstronności...


...Kodeks pracy posługuje się tu parametrem rodzaju pracy. Jest to obowiązkowy element treści umowy o pracę. W odniesieniu do stosunków pracy z nominacji określenie przedmiotu zobowiązania pracownika ulega poszerzeniu. Pracodawca może przenosić urzędnika na różne stanowiska pracy w ramach urzędu, a także do innego urzędu, także w innej miejscowości...

Spis treści
Pojęcie „obowiązku” i „urzędnik”
Rozdział I. Obowiązki urzędnika samorządowego
Rozdział II. Obowiązki członka korpusu cywilnego
Rozdział III. Obowiązki urzędnika państwowego
Bibliografia
Warunki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, oczekiwania i wymagania społeczne, ciągłe doskonalenie struktur oraz metod działania, zmusza do poszukiwania optymalnego wzoru urzędnika oraz w istotny sposób wpływa na jego sytuację społeczną, zawodową i organizacyjną. Rola pełniona przez urzędnika jest istotna z punktu widzenia przestrzegania praw obywatelskich jak i kształtowania stosunków między urzędem a obywatelem. Osoba pełniąca takie stanowisko musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, które wsparte osobistymi cechami podwyższają jego prestiż indywidualny. Urzędnik musi być osobą otwartą na współpracę ze środowiskiem społecznym. Istotna jest również znajomość kultury administrowania, etyki zawodowej i szeroko rozumianej kultury organizacyjnej, zorientowanie w kwestiach społecznych, ekonomicznych i politycznych, co umożliwia lepsze zrozumienie społecznych potrzeb i oczekiwań. Zadaniem urzędników jest przede wszystkim kierowanie sprawami publicznymi w sposób zgodny z przepisami prawnymi, a także aby stanowiło ono etyczne realizowanie funkcji publicznych. Wykonywanie zawodu w sposób profesjonalny spoczywa na każdym pracowniku administracji publicznej. Zgodnie z naszym tematem referatu „ Obowiązki urzędnika publicznego” należy wyjaśnić pojęcie `urzędnik' oraz `obowiązek'.
Obowiązek to : „konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu moralnego lub prawnego; to, co ktoś musi zrobić powodowany taką koniecznością”
Urzędnik natomiast to osoba

(…)

… trzyosobowych. Do postępowania przed komisja stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje komisji są podejmowane w terminie 30dni od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody na podjecie zatrudnienie i są ostateczne. VI. Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.
Kolejny obowiązek z grupy tzw. Antykorupcyjnych dotyczy złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Obowiązkiem tym objęci SA…
… SŁUŻBY CYWILNEJ
Przybliżenie problematyki obowiązków członków korpusu służby cywilnej wymaga uwzględnienia kilku istotnych okoliczności:
praca w urzędach administracji polega przede wszystkim na realizowaniu zadań państwa wynikających z Konstytucji RP i innych ustaw.
w katalogu obowiązków kadry administracyjnej w mniejszym zakresie mamy do czynienia z obowiązkami wynikającymi z czynności prawnych, w większym zaś z tymi, które wynikają bezpośrednio z regulacji prawnych.
członkowie korpusu służby cywilnej zachowują status pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy, a zatem mają do nich zastosowanie nie tylko przepisy ustawy służby cywilnej, ale także pozostałe regulacje prawa pracy.
Dyrektor generalny urzędu jest obowiązany zapewnić członkowi korpusu służby cywilnej właściwe warunki do wykonywania obowiązków określonych w ustawie. Ponadto, wszystkie stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej podlegają opisowi i wartościowaniu według zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów.
Szeroki kontekst normatywny, w jakim funkcjonują członkowie korpusu służby cywilnej, skłania do poczynienia pewnych systematyzacji obowiązków pracowniczych. Zatem wyróżniamy:
obowiązki ogólne;
obowiązki wykonywania…
…., która reguluje zasady ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
Rozwijanie wiedzy zawodowej (realizowane poprzez pracę własną, samodoskonalenie członków korpusu służby cywilnej, aktywne uczestnictwo w szkoleniach takich jak: centralnych, powszechnych, specjalistycznych, realizowanych w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego),
Godne zachowywanie się w służbie i poza nią (powaga i autorytet państwa…
…; to, co ktoś musi zrobić powodowany taką koniecznością” Urzędnik natomiast to osoba pracująca lub pełniąca funkcję w administracji publicznej. W prawie polskim urzędnik może mieć formę urzędnika samorządowego, państwowego lub urzędnika służby cywilnej.
„Urzędnikiem może być osoba, która: jest obywatelem polskim, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ukończyła 18 rok życia…
…) funkcja wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.
Podobnie funkcji członka zarządu powiatu i województwa nie wolno łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem…
…, został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawa zasadnicza jako przewidujący zbyt daleko idące konsekwencje dla powyższego uchybienia.
W sposób szczególny unormowano obowiązek złożenia oświadczenia w ustawach o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie wojewódzkim. Tak wiec wójt (burmistrz, prezydent miasta) i jego zastępcy, członkowie zarządu powiatu lub województwa, sekretarz…
… wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego). Zakazy te nie dotyczą zajmowania stanowisk w podmiotach komunalnych, na które wymienione wyżej osoby zostały zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego ( osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz