Obowiązki pracownika - Odpowiedzialność dyscyplinarna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracownika - Odpowiedzialność dyscyplinarna - strona 1 Obowiązki pracownika - Odpowiedzialność dyscyplinarna - strona 2 Obowiązki pracownika - Odpowiedzialność dyscyplinarna - strona 3

Fragment notatki:

37.Obowiązki pracownika (kursywa - informacje szczegółowe, można potraktować jako dodatkowe) W pragmatykach urzędniczych brakuje systemowych regulacji w zakresie obowiązków pracownika. Jedynie ustawa o służbie cywilnej zawiera w tej materii regulację kompleksową, odnoszącą się do całego korpusu służby cywilnej. Obowiązki pracowników zatrudnionych w administracji publicznej wyznaczają również przepisy KP. Przepisy KP zobowiązują pracownika administracji publicznej przede wszystkim do świadczenia pracy (art.. 22 k.p.), przestrzegania BHP (art. 207), przestrzegania regulaminu pracy (art. 100 par.2 p.2), czy chociażby do dbałości o dobro pracodawcy . Obowiązkiem pracownika jest przede wszystkim jednak podporządkowanie się poleceniom pracodawcy (pisemne potwierdzenie przez przełożonego wykonania polecenia sprzecznego z prawem zobowiązuje pracownika do jego wykonania - pracownik może odmówić wykonania polecenia, gdy w jego wyniku popełnione zostanie wykroczenie lub przestępstwo).
Istotnym obowiązkiem jest powinność przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy . Czas pracy urzędników państwowych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni.
Prawo urzędnicze wprowadza system równoważonego czasu pracy. W wypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją do urzędników państwowych mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę (nie można tego stosować w odniesieniu do kobiet w ciąży).
Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnik państwowy oraz pracownik samorządowy mianowany, a także członek korpusu służby cywilnej, z wyjątkiem kobiet w ciąży i kobiet opiekujących się dziećmi do lat 8, mogą być zatrudnieni poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta. - za taką pracę przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny.
W pragmatykach urzędniczych ponadto uregulowane są obowiązki tj. przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa, powstrzymywanie się od zajęć, które pozostawałyby w sprzecznośći z obowiązkami pracownika albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Ponadto pragmatyki urzędowe nakładają obowiązek godnego zachowania się w pracy oraz poza nią, zwłaszcza z punktu widzenia oczekiwań społecznych, uwarunkowanych normami moralnymi i etycznymi, przede wszystkim o zasięgu lokalnym i środowiskowym. (powinność ta odnosi się również do czasu wolnego pracownika), obowiązek rzetelnego (czyli z najlepszą wiedzą i wolą), bezstronnego (czyli niekierowania się przy wykonywaniu zadania interesem własnym, swoimi poglądami politycznymi itp.), sprawnego i terminowego wykonywania powierzonych zadań.

(…)

… państwa oraz prawa człowieka i obywatela
- racjonalnie gospodarować środkami publicznymi
- rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania
- dochować tajemnicy ustawowo chronionej
- rozwijać wiedzę zawodową
- godnie zachowywać się w służbie oraz poza nią
Ponadto:
- wykonywać polecenia służbowe przełożonych
- nie kierować się interesem jednostkowym lub grupowym przy wykonywaniu…
… interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli, przestrzeganie prawa, wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie, informowanie organów, instytucji i os.fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania, zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo, zachowanie uprzejmości i życzliwości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz