Szczególne obowiązki pracownika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szczególne obowiązki pracownika - strona 1 Szczególne obowiązki pracownika - strona 2

Fragment notatki:

Szczególne obowiązki pracownika : Urzędnik państwowy, a więc tylko ta kategoria osób podległych ustawie z1982 roku(inne podlegają w tym zakresie kodeksowi pracy) jest obowiązany chronić interesy państwa oraz prawa i słuszne interesy obywateli. Obowiązany jest w szczególności :
1)przestrzegać konstytucji RP i innych przepisów prawa
2)strzec autorytety RP oraz dążyć do pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa
3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi 4) wykonywać polecenia dotyczące pracy
5) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania
6) dochowywać tajemnicy państwowej i służbowej
7) rozwijać własną wiedze zawodową
8) godnie zachowywać się w pracy i poza nią
Urzędnik państwowy jest obowiązany także:
9) złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym przy nawiązaniu stosunku pracy oraz na żądanie kierownika urzędu
10) poddać się okresowym ocenom kwalifikacyjnym (dotyczy wyłącznie urzędnika mianowanego)
11) wstrzymać się od podejmowania dodatkowego zatrudnienia, chyba że uzyska uprzednią zgodę kierownika urzędu, w którym jest zatrudniony
12) wstrzymać się od wykonywania zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami alby mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność
13)wstrzymać się od uczestniczenia w strajkach lub akcjach zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu albo w działalności sprzecznej z obowiązkami urzędnika państwowego
B)Do podstawowych obowiązków każdego pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa ora z indywidualnych interesów obywateli.
1) przestrzeganie konstytucji RP i innych przepisów prawa 2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Pracownik samorządowy jest także zobowiązany do: 8) starannego i sumiennego wykonywania poleceń, 9) poddania się obowiązkowej okresowej ocenie (ten obowiązek dotyczy pracownika na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym),
10) wstrzymania się od wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy

(…)

… dotyczy pracownika na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym - z włączeniem sekretarza oraz doradców i asystentów), C ) Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany w szczególności : 1) przestrzegać Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) chronić interesy państwa oraz prawa człowieka i obywatela;
3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi;
4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania;
5) dochowywać tajemnicy ustawowo chronionej;
6) rozwijać wiedzę zawodową;
7) godnie zachowywać w służbie oraz poza nią.
Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany także:
8) wykonywać polecenia służbowe przełożonych,
9) powstrzymać się od manifestowania poglądów politycznych, uczestniczenia w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu, 10) nie podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej,
11) nie podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ( ten obowiązek obciąża wyłącznie urzędnika służby cywilnej i pracowników służby cywilnej zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej)
12) poddać się ocenie okresowej (chodzi o urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służ by cywilnej, zatrudnionego na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony). 13) złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym ( ten obowiązek dotyczy osób objętych ustawą z 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz