Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy - strona 1 Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy - strona 2

Fragment notatki:

Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy W związku z ustaniem stosunku pracy na pracodawcy ciążą pewne obowiązki: Obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy - w okresie co najmniej 2-tygodniowego wypowiedzenia pracownikowi przysługują: 2 dni robocze - w okresie 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia . 3 dni robocze - w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia . Obowiązek wydania świadectwa pracy . Świadectwo pracy jest to dokument, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Tryb wydania świadectwa pracy: Może być wydany jedynie do rąk pracownika . Niezwłocznie po rozwiązaniu lub ustaniu stosunku pracy - samo wypowiedzenie nie rodzi tego obowiązku, dopiero jego skutek - nie trzeba osobno wzywać pracownika po odbiór świadectwa. Wydanie świadectwa nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się z pracodawcą. Jeżeli pracodawca bezpośrednio po od razu zawiązuje nową umowę z tym samym pracownikiem to ma obowiązek wydania świadectwa pracy tylko na jego żądanie . Treść świadectwa pracy: Informacje dotyczące : Okres i rodzaj wykonywanej pracy oraz zajmowane stanowisko . Tryb rozwiązania i okoliczności ustania stosunku pracy - jeżeli sąd stwierdzi, że pracodawca wadliwe rozwiązał stosunek pracy z winy pracownika to należy wskazać, że rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem przez pracodawcę . Inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego: Wymiar czasu pracy . Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego . Wynagrodzenie za czas choroby w roku ustania stosunku pracy. Skrócenie okresu wypowiedzenia . Wzmianka o zajęciu wynagrodzenia za pracę w ramach postępowania egzekucyjnego . Na żądanie pracownika :
Informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia.
Informacje o uzyskanych kwalifikacjach.
Informację o uzyskaniu odszkodowania lub przywróceniu do pracy w wypadku wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Roszczenia związane z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa Niewłaściwie wydane świadectwo pracy można sprostować: Pracownik może: W ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa . Wystąpienie z wnioskiem do pracodawcy - wniosek może być złożony w dowolnej formie . W przypadku kiedy jest sporządzone niezgodnie z prawem lub nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Pracodawca może: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz