Obowiązki pracodawcy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracodawcy  - strona 1 Obowiązki pracodawcy  - strona 2

Fragment notatki:

OBOWIĄZKI PRACODAWCY 1.obowiazki stron umowy o pracę wynikają z umowy o pracę i przepisów prawa pracy
2.zasadnicza treść tego działu została zawarta w art.94 - podstawowe obowiązki pracodawcy , pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 3) 
4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, 6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 7) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy, 8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, 9a) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 3.w art.94 nie zawarto ogólnego wyznacznika obowiązków pracodawcy, odtworzyć należy go z art.22definiującego umowę o pracę-obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem a art.29 obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnianie pracownika zgodnie z umówionym rodzajem pracy, w umowie określonym miejscu jej wykonywania i za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy
4. art.94¹ -obowiązek udostępnienia przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnianiu w formie pisemnej
5. pracodawca obowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę- art.97§1,§1¹ - „ W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie”.
6.w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:
-okresu i rodzaju wykonywanej pracy
-zajmowanych stanowisk
-trybu rozwiązywania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy
-inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz