notatki z filozofii z całego semestru

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
notatki z filozofii z całego semestru - strona 1 notatki z filozofii z całego semestru - strona 2 notatki z filozofii z całego semestru - strona 3

Fragment notatki:

FILOZOFIA
Twórcą pojęcia „filozofia” jest Pitagoras (ok. 571 - 497 r. p. n. e.). Jest to połączenie dwóch słów: phileo (kocham, miłuję, lubię) i sofia (mądrość, wiedza) - filozofia (umiłowanie mądrości).
W dziejach filozofii wyróżnia się 4 podstawowe okresy:
Filozofia starożytna , która obejmuje VII -VI w. p. n. e. Na początku interesuje się przyrodą (filozofia przyrody), później filozofowie zajmują się człowiekiem. Sokrates postawił w środku zainteresowania człowieka. Najwięksi filozofowie: Demokryt, Platon, Arystoteles.
Filozofia chrześcijańska - trwa od I w. n. e. do XV w. n. e. Zajmuje się człowiekiem, jak ma żyć żeby był zbawiony po śmierci. Sobór nicejski (325 r.) - ustalone zostały zasady wiary, na czym opiera się nauka chrześcijańska.
Filozofia nowożytna - trwa od XV w. - 1830 r.
Filozofia współczesna - od 1830 r. do teraz.
Działy w filozofii:
Ontologia (teoria bytu, metafizyka) - jest to nauka o bycie jako takim, której zadaniem jest rozważanie nad naturą bytu, czyli wszystkiego tego co istnieje, zarówno w sferze materialnej jak i idealnej, chodzi o ustalenie genezy bytu i jego natury, ustalenie charakteru i struktury rzeczywistości.
Teoria poznania (gnoseologia, epistemologia) - zajmuje się procesami zdobywania wiedzy o rzeczywistości, klasycznymi zagadnieniami są kwestie struktury i istoty procesu poznania, przedmiotu i granic ludzkiego poznania, źródeł poznania. Najważniejszymi problemem jest zagadnienie prawdy i fałszu.
Etyka - jest to nauka o moralności. Zajmuje się ustaleniem tego co jest dobre a co złe, interesuje się normami moralnymi regulującymi ludzkie postępowanie, interesuje się ustaleniem co to jest norma moralna i ocena moralna.
Estetyka - jest to nauka o pięknie. Zajmuje się analizą pojęcia „piękno””, przeżyć estetycznych, stara się ustalić jak powstaję przeżycia estetyczne.
Antropologia filozoficzna (filozofia człowieka) - zajmuje się człowiekiem, wszystkimi aspektami jego życia, rozpatruje problem sensu ludzkiego życia, ideałów do których powinien dążyć. Jednym z zasadniczych zagadnień jest problem posiadania przez człowieka wolnej woli.
Logika - jest to nauka o zasadach poprawnego myślenia.
Ontologia - słowo „byt” oznacza wszystko to co istnieje, nazwa „ontologia” wywodzi się od greckiego słowa oznaczającego byt, pojawia się ona dopiero w XVII w, wcześniej na oznaczenie tego działu filozofii używane były nazwy: Filozofia pierwsza - pochodzi od Arystotelesa (384 - 322 r. p. n. e.). W dziele „Metafizyka” znajduje się szereg fragmentów, w których autor określa przedmiot i zadania tej dyscypliny. Ma to być nauka ogólna interesująca się problemami bytu jako takiego. Ma ona badać jego ostateczne przyczyny.

(…)

… jego najważniejsze dzieła: „Krytyka czystego rozumu”, „Krytyka rozumu praktycznego”, „Krytyka władzy sądzenia”. Dokonuje wówczas przewrotu kopernikańskiego w dziedzinie teorii poznania.
Teoria poznania
Teoria o dwóch pniach poznania (zmysły + rozum).
Przejście od postaw do rzeczy.
Poznanie zmysłowe (transcendentalna estetyka):
Wyobrażenia = wrażenia + czas + przestrzeń
Działalność rozsądku (transcendentalna…
… zmienności bytu istnieje od początku.
Zmienność bytu:
HERAKLIT z Efezu
(koniec VI i początek V w. p. n. e.;
ok. 544 - 484 r. p. n. e.)
Twórca teorii wariabilizmu:
Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki.
Pratworzywem jest ogień.
Przemiany ognia w górę i w dół.
Determinizm, czyli przyczynowe uwarunkowanie zjawisk.
Stałość bytu: PARMENIDES
(540 - 470 r. p. n. e.)
Odrzuca wariabilizm Heraklita i poszukuje…
… więcej niż dwóch bytów.
Pluralizm jest poglądem filozoficznym uznającym, że u podstaw rzeczywistości istnieje wiele bytów. Do tej grupy zalicza się wszystkie koncepcje onkologiczne zakładające istnienie więcej niż dwóch bytów; może być ich tylko 3 czy 4 ale również nieskończenie wiele. Typowe koncepcje pluralistyczne stworzyli m.in.: Empedokles, Leibniz.
EMPEDOKLES
(495 - 435 r. p. n. e.)
Podstawowe założenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz