Notatki + referat o teorii Friedmana

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4228
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki + referat o teorii Friedmana - strona 1 Notatki + referat o teorii Friedmana - strona 2 Notatki + referat o teorii Friedmana - strona 3

Fragment notatki:

Oto wszystkie wykłady od dr Joanny Kaczor. Pani doktor z roku na rok podaje te notatki każdemu potokowi więc warto mieć je już wcześniej, szczególnie, że szybko dyktuje ;) Notatka zawiera także referat o teorii Friedmana. Notatka zawiera materiały z przedmiotu polityka pieniężna. Notatka porusza zagadnienia takie jak: pieniądz, współczesne funkcje pieniądza, prawa rządzące pieniądzem, prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu, Prawo Greshema-Kopernika, prawo powrotnego strumienia pieniądza, popyt na pieniądz, teorie popytu, teoria ilościowa popytu, Irving Fisher, podejście oparte na zasobach kasowych, teoria preferencji płynności Keynesa, motyw transakcyjny, motyw ostrożnościowy, motyw spekulacyjny. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: teoria ilościowa Miltona Friedmana, teorie postkeynsowskie, teoria zapasów Baumola, teoria wyboru portfela aktywów Tobina, teoria pieniądza ostrożnościowego Whalena i Tsianga, polityka pieniężna, Bank Centralny, Rada Polityki Pieniężnej, Kompetencje Rady Polityki Pieniężnej, zarząd banku, Funkcje Banku Centralnego, agregaty pieniężne, podaż pieniądza, Instrumenty Polityki Pieniężnej, instrumenty kontroli ogólnej, polityka refinansowania banków, kredyt redyskontowy, kredyt lombardowy, kredyt w rachunku otwartym. Notatka zawiera także informacje dotyczące zagadnień takich jak: instrumenty sterowania bezpośredniego. Notatka zawiera takze informacje dotyczące pojęć takich jak: polityka stopy procentowej, regulacje makroekonomiczne, kontrola alokacji, klasyfikacja celów polityki pieniężnej, cele strategiczne, cel pośredni, cele polityki podażowej, cele operacyjne.

Monetarystyczna teoria pieniądza M. Friedmana
Została zaprezentowana w 1956 roku i jest dalszym rozwinięciem ujęcia zasobowego oraz zawiera elementy teorii preferencji płynności. Friedman podtrzymywał tezę, o zależności cen od podaży pieniądza. Uważał, że istnieją 3 czynniki kształtujące popyt:
Majątek traktowany jako ograniczenie budżetowe
Przychód z utrzymywania zasobu pieniądza i jego koszty alternatywne-przychody z innych form lokat
Preferencję podmiotów gospodarczych
W tej teorii, każda jednostka stara się utrzymać taką strukturę portfela aktywów aby korzyści z posiadania każdego z nich były zrównoważone. Struktura portfela aktywów może się zmieniać do takiego momentu, gdy dochodowość poszczególnych aktywów wyrówna się. Według niego podmiot może zachowywać swój dochód w pieniądzu, obligacjach, udziałach i akcjach, kapitale rzeczowym oraz kapitałem ludzkim, który jednak nie ma charakteru rynkowego. Dochodowość poszczególnych aktywów można mierzyć w ujęciu nominalnym i realnym Popyt na pieniądz też rozpatruje się ujęciu nominalnym i realnym. Problem majątku i dochodu jest złożony. Friedman wyjaśnił, że dochód realny może być substytutem realnego majątku
Ponieważ według niego dochód to korzyść, którą jednostka spodziewa się uzyskać z posiadanego majątku. Utrzymywanie majątku w pieniądzu wtedy przynosi dochód gdy wkłady terminowe są oprocentowane. Utrzymywanie w tej formie majątku powoduje powstanie kosztów alternatywnych w formie utraconych dochodów z innych form lokowania.
Wśród tych dochodów należy uwzględnić:
Oprocentowanie
Dywidendy
Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości kapitału tych lokat w wyniku wahań ich kursu.
Pojęcie majątku w teorii Friedmana obejmuje również majątek ludzki czyli wartość ludzi określoną zdolnością do zarobkowania. Człowiek wykształcony stanowi większy majątek ludzki niż niewykształcony. Stopę dochod

(…)

… czyli z obrotu handlu zagranicznego, usług, przekazów, (bilans obrotów bieżących), saldo bilansu obrotów kapitałowych (bilans płatniczy) Instrumenty Polityki pieniężnej:
Bank Centralny może wpływać na kształtowanie warunków gospodarczych stosując odpowiedni zestaw instrumentów polityki pieniężnej. Instrumenty te można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:
Instrument kontroli administracyjnej zwane instrumentami…
… osób, korzystających z usług bankowych, tworzy się fundusze ochrony depozytów (w przypadku Polski- Bankowy Fundusz Gwarancyjny, każdy bank musi należeć do BFG, suma gwarancyjna 50 000 euro, wypłaca się całą kwotę), również formułuje się zasady dotyczące minimalnego zakresu informacji przekazywanych klientom
Klasyfikacja celów polityki pieniężnej
Celem gospodarczym ma zajmować się polityka pieniężna…
… refinansowych. Gwarancje kredytowe- wiążą się one z zapewnieniem spłaty określonej należności, w określonym czasie przez podmiot gospodarczy korzystający z gwarancji. Różne podmioty mogą dać te gwarancje, najczęściej banki. Mają one na celu obniżenie ryzyka kredytowego. Operacje refinansowe. Wiążą się one z udzielaniem przez Bank Centralny kredytów, które bankom komercyjnym pozwalają upłynnić aktywa…
… tych papierów po cenie wyższej w określonym dniu w przyszłości. Stopa repo to cena pozyskiwania środków. Operacje REVERSREPO to kupno papierów wartościowych z jednoczesnym ich odsprzedaniem w przyszłości. Stopa procentowa z tych operacji to dochód z ich lokowania. Operacje są operacjami krótkoterminowymi, trwającymi od jednego dnia do sześciu miesięcy, o minimalnym lub zerowym ryzyku kredytowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz