Normy prawne dotyczące wolności i praw jednostki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy prawne dotyczące wolności i praw jednostki  - strona 1 Normy prawne dotyczące wolności i praw jednostki  - strona 2

Fragment notatki:

Zakres i charakter obowiązywania norm prawnych dotyczących wolności i prawa jedn. Problem podmiotowego, przedmiotowego, czasowego i przestrzennego zakresu obowiązywania norm prawnych rozpatruje się odrębnie dla norm prawa międzynarodowego, ponad narodowego i wewnętrznego. A) w prawie Międzynarodowym normy można podzielić na dwie kategorie:~ uniwersalną ( Międzynarodowy Pakt Prawa Człow.) obejmują normy o zakresie uniwersalnym * PODMIOTO- zawarte w nich prawa posiada każdy człon.* PRZEDMIOTOWO- służą dla ochrony każdego dobra które przyczynia się do spełnienia godności osobowej* CZASOWO- zakres czasowy ich obowiązywania nie jest ograniczony co do przyszłości, ale zgodnie z Konwencją Wiedeńską nie odnosi się do stanów które miały miejsce przed ich wprowadzeniem w życie * TERYTORIALNIE-zagwarantowane w nich prawa mają zastosowanie niezależnie od terytorium. ~ ograniczoną- normy te ze względu na ich zróżnicowanie nie można omówić łącznie. Zawarte w traktatach normy chroniące prawa określonych kategorii podmiotów mają dwojaki charakter . jedne mieszczą się w ramach powszechnej ochrony praw człow. Inne regulują wyłącznie kwestie specyficzne dla danej grupy osób i mają charakter partykularny. Rozmaicie określony jest zakres przedmiotowy, jedne z nich rozwijają i praktykują prawa norm o charakterze uniwersalnym, inne wprowadzają nowe prawa. Zakres terytorialny również jest zróżnicowany. W przypadku traktatów regionalnych ograniczony jest on do danego regionu, traktaty bilateralne- dwa państwa, ale są traktaty i konwencje obejmujące cały świat. Zakres czasowy rzadko jest ograniczony, z reguły zakłada się ich trwałość przy obowiązywaniu zasady ( lex retro non agit)B) w prawie Ponadnarodowym- akty prawa ponadnarodowego Unii Europejskiej, jeżeli zawierają normy dotyczące prawa jednostki to rozciągają z zasady podmiotowy zakres ich obowiązywania na wszystkie osoby znajdujące się na terenie obowiązywania prawa wspólnoty. Zakres terytorialny norm dotyczących jedn. Stanowionych przez Unię Europejską ograniczony jest do obszaru zajmowanego przez państwa UE. Zakres czasowy jest nieograniczony. C) w prawie wewnętrznym- w każdym państwie część praw podstawowych przysługuje tylko obywatelom a z pozostałych mogą korzystać zarówno obywatele, cudzoziemcy, bezpaństwowcy. Do praw najczęściej zastrzeżonych dla obywateli państw należą prawa apolityczne konstytucje szeregu państw lub ustawy rozwijające ich postanowienia rozszerzając obowiązywanie regulacji praw podstawowych także na osoby prawne prawa cywilnego, przy czym jedne państwa ograniczają się tylko do osób krajowych a inne tego nie stosują. O tym czy dany podmiot posiada osobowość prawną decyduje prawo cywilne poszczególnych krajów. Zakres czasowy i terytorialny praw podstawowych związany jest ściśle z zakresem aktów w którym są one zawarte tzn. z Konstytucją.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz