Normy jakości żywności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy jakości żywności - strona 1 Normy jakości żywności - strona 2 Normy jakości żywności - strona 3

Fragment notatki:

normy jakości żywności Przez pojęcie jakość towarów -rozumie się zespół ich cech fizycznych, chemicznych i funkcjonalnych, decydujących o ich wartości użytkowej, a w przypadku artykułów spożywczych są to również wartość odżywcza, zdrowotna oraz atrakcyjność sensoryczna.
Wszystkie towary, w tym również artykuły spożywcze, od lat podlegają normalizacji, której celem jest uporządkowanie procesów produkcyjnych, ułatwienie obrotu towarowego, a przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu ich jakości. Układem odniesienia dla ich jakości są odpowiednie normy, wśród których z punktu widzenia treści merytorycznej, wyróżnia się trzy podstawowe typy: - normy przedmiotowe lub jakościowe - precyzujące wymagania jakościowe dla poszczególnych produktów, z uwzględnieniem rodzaju opakowania, warunków magazynowania, transportu itp. - n ormy czynnościowe lub metodyczne - podające szczegółowe metody wykonywania oznaczeń zawartości odpowiednik składników lub cech jakościowych badanych produktów, a także sposoby pobierania próbek. - normy znaczeniowe - ustalające jednolite słownictwo, pojęcia, symbole itp. Normy przedmiotowe lub jakościowe dla produktów spożywczych zawierają następujące elementy składowe: -przedmiot normy, zastosowanie i dokumenty uzupełniające, -zasady klasyfikacji, nazwy wynikające z przyjętego podziału, -wymagania jakościowe, ogólne i szczegółowe, -terminy mocy obowiązującej lub zalecanej dla danej normy. Ponadto mogą zawierać: wyjaśnienia określeń użytych w normie, ustalenia dotyczące sposobu pakowania, znakowania i przechowywania, metody sprawdzania jakości produktu, stanowiącego przedmiot normy. W normach lub jakościowych zwykle uwzględnia się dwie klasy jakościowe surowców, półproduktów lub gotowych wyrobów, w zależności od ich cech jakościowych lub poziomu zawartości poszczególnych składników. W normach czynnościowych lub metodycznych podaje się zwykle opisy dwóch metod, z wyszczególnieniem metody do szybkich orientacyjnych oznaczeń oraz precyzyjnej metody odwoławczej, której stosowanie jest niezbędne przy wykonywaniu analiz arbitrażowych.
W 1962 roku dwie organizacje międzynarodowe, działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), tj. FAO (Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa) oraz WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)- utworzyły jedną wspólną Komisję FAO/WHO w celu opracowania Światowego Kodeksu Żywnościowego, która zajmuje się różnymi aspektami zdrowotnymi żywności oraz higieną jej produkcji.
Obecnie obowiązująca w Polsce jest Ustawa o normalizacji z 1993 roku, według której całością spraw związanych z normalizacją zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny .
Normy jakościowe obowiązujące w krajach Unii Europejskiej dzielą się na dwa rodzaje: normy poziome

(…)

… i estetyką mogą być oznakowane znakami „Q”, przyznawanymi im okresowo przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, przy czym znakiem tym są oznakowane wyroby reprezentujące najwyższy poziom w skali ogólnoświatowej.
Błędy w analizie żywności
Błędy analiz chemicznych dzielimy na: a)przypadkowe (losowe) są nie do przewidzenia. Bywają na ogół niewielkie, nie wpływają na wynik średni. Ich pojawienie tłumaczy…
… ilościowego obciążony jest pewnym błędem tzn. wykazuje różnicę między zawartością rzeczywistą otrzymanym wynikiem. Błędy podzielić można według kilku kryteriów: -błędy systematyczne-stałe powtarzające się. Takie błędy powodują, że otrzymany wynik zawsze jest dodatni lub ujemny w stosunku do zawartości rzeczywistej. Przyczyny błędu mogą być różne. Ale stosunkowo łatwiej jest te błędy stwierdzić i eliminować lub zmniejszyć. -błędy przypadkowe-bardzo trudne do wykrycia, powodujące że jeden wynik jest zawyżony, drugi zaniżony. Mogą być spowodowane zmianami warunków otoczenia, zanieczyszczeniem albo wypryśnięciem próbki. -błąd bezwzględny-określa różnicę między średnim wynikiem oznaczenia, a wartością rzeczywistą (w miligramach lub procentach). -błąd względny-określa stosunek błędu bezwzględnego do wartości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz