Normalizacja, bezpieczeńsstwo produktów i certyfikacja- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normalizacja, bezpieczeńsstwo  produktów i certyfikacja- opracowanie - strona 1 Normalizacja, bezpieczeńsstwo  produktów i certyfikacja- opracowanie - strona 2 Normalizacja, bezpieczeńsstwo  produktów i certyfikacja- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

2.zakaz nadużywania pozycji dominującej:
narzucanie nieuczciwych cen albo bardzo odległych terminów płatności
ograniczanie produkcji zbytu lub postępu technicznego
stosowanie uciążliwych niejednolitych warunków umów
stosowanie transakcji wiązanych
stwarzanie konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia swoich praw
W przypadku tych praktyk (1 i2) można wydać decyzje zakazujące takich praktyk. Wydaje je prezes UOKiK.
Mogą być też nakładane sankcje. Nie są jednak nakładane w przypadkach małej wagi i w przypadkach, kiedy przedsiębiorca się przyzna do takich praktyk.
Kary te są nakładana na wniosek przedsiębiorcy, Związku przedsiębiorców, Rzecznika konsumentów, organizacji konsumenckiej.
II. kontrola koncentracji
Zamiar koncentracji: podlega zgłoszeniu prezesowi UOKiK, jeżeli łączny obrót przedsiębiorstwa wynosi powyżej 50 mln Euro.
Połączenia: -równorzędne -tworzenie struktur holdingowych (jeden przedsiębiorca przejmuje kontrolę nad drugim poprzez przejęcie majątku lub przejęcie kontroli nad zarządem)
Zgłoszenie zamiaru koncentracji powinno nastąpić w terminie 7 dni od zdarzenia uzasadniającego koncentrację.
Decyzje prezesa UOKiK:
zgoda, jeżeli nie umocni się bądź nie powstanie pozycja dominująca,
nałożenie obowiązków na przedsiębiorców zanim wyda zgodę, np. zbycie całości lub części majątku
wyzbycie się kontroli nad przedsiębiorstwem nie podlegającym koncentracji
Po wykonaniu obowiązków przez przedsiębiorcę prezes wydaje decyzje zezwalającą lub zakaz jeżeli umocni się lub powstanie pozycja dominująca wskutek czego zostanie ograniczona konkurencja.
III. praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
stosowanie niedozwolonych wzorców umownych, które są wpisane do rejestru niedozwolonych wzorców umownych (prowadzonego przez prezesa UOKiK),
naruszenie obowiązku udzielania rzetelnej i pełnej informacji,
nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd reklama i inne naruszające zbiorowe interesy konsumentów praktyki, (prezes UOKiK może zakazać stosowania tych praktyk).
Do prezesa UOKiK wnioskować może rzecznik praw obywatelskich, rzecznik konsumentów, organizacje konsumenckie.
Postępowanie przed prezesem UOKiK:
Wszczyna się na wniosek lub z urzędu. Postępowanie to toczy się przed samym prezesem UOKiK. Od decyzji prezesa można wnieść odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wydział Sądu Okręgowego w Warszawie) w terminie 2 tygodni od wydania decyzji.


(…)

… I CERTYFIKACJA
Problematyka ta jest regulowana w kilku aktach prawnych.
Ustawa o normalizacji z 2002 roku.
Cel: ochrona życia, zdrowia, środowiska konsumenta i bezpieczeństwa pracy
Oznaczenie znakiem zgodności z polską normą jest dobrowolne.
Warunkiem oznaczenia jest uzyskanie certyfikatu zgodności z polską normą. Może go wydać PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) lub inne jednostki certyfikujące…
… czy spełnione są normy państw członkowskich UE ( w tym również polskiej normy), a jeżeli nie ma polskiej normy stosuje się ogólne zalecenia Komisji Europejskiej, zasady praktyki zawodowej, stan wiedzy i techniki lub uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.
Nadzór nad bezpieczeństwem produktów sprawuje prezes UOKiK przy pomocy Inspekcji Handlowej. Kontrolę przeprowadzają Inspektorzy Inspekcji Handlowej. Mogą oni nakazać wyeliminowanie zagrożeń lub zakaz wprowadzania na rynek (jeżeli produktu nie ma jeszcze na rynku). Jeżeli produkt jest już na rynku może nakazać wyeliminowanie zagrożeń, natychmiastowe wycofanie produktu z rynku, nakazać ostrzeżenie konsumentów lub zniszczenie produktu.
Prezes UOKiK prowadzi rejestr produktów niebezpiecznych.
Sankcje: kara grzywny, ograniczenie…
… wolności lub pozbawienie wolności do lat 2. Sąd może orzec przepadek i zniszczenie produktów niebezpiecznych.
Ustawa o systemie oceny zgodności z VII 2002 roku
Obejmuje większość wprowadzanych na rynek produktów.
Ustawy tej nie stosuje się do wyrobów medycznych, budowlanych i rolno-spożywczych.
Cel: eliminowanie zagrożenia, które stwarzają wyroby dla zdrowia, mienia i środowiska.
Ustawie tej podlegają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz