Prawo gospodarcze-opracowane zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze-opracowane zagadnienia - strona 1 Prawo gospodarcze-opracowane zagadnienia - strona 2 Prawo gospodarcze-opracowane zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie konsumenta
Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje zakupu lub sprzedaży towaru na własne potrzeby. Zakup lub sprzedaż nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument (łac. consumens) III. Naprawienie szkody wyrzdzonej : - w ekonomii, osoba nabywająca od przedsiębiorcy towar lub usługę. Nie istnieje uniwersalna, prawna definicja konsumenta - w polskim prawie pojęcie konsumenta zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym jako "osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.
Podstawowe prawa konsumenta Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia konsumenta, co oznacza, że towary i usługi
Oferowane konsumentowi nie mógł stanowić zagrożenia dla jego zdrowia i życia.
Ochrona ekonomicznych interesów konsumenta
Naprawienie szkody wyrządzonej
Prawo do edukacji i informacji
Prawo do bycia wysłuchanym
Prawo do życia w zdrowym środowisku naturalnym
Pojęcie rękojmi, gwarancji producenckiej i gwarancji ustawowej
Gwarancja producenta
Podstawową funkcją gwarancji, jakości jest ochrona kupującego Gwarancja jest to instytucja prawna, umożliwiająca Konsumentowi złożenie reklamacji w trybie przewidzianym przez Gwaranta Gwarancja jest bezpłatnym oświadczeniem gwaranta zamieszczonym w dokumencie gwarancyjnym
Możliwe jest odpłatne przedłużenie gwarancji. Jednak nie można żądać opłaty za samą gwarancję
Dokument gwarancyjny powinien zawierać informację o niezależności uprawnień z tytułu ustawy konsumenckiej i gwarancji
Które podmioty mogą składać reklamację na podstawie rękojmi a które na podstawie gwarancji ustawowej (ustawy konsumenckiej) ?
Gwarancja ma służyć zapewnieniu właściwej jakości towaru sprzedanego
Rękojmia stanowi zatem generalną zasadę ponoszenia konsekwencji przez sprzedawcę za wadliwość sprzedanego towaru. Sprzedawca będzie odpowiedzialny za wadliwość towaru bez względu na to czy ponosi on za nią winę, czy o istnieniu wad wiedział bądź miał podstawy do ich poznania.
Tryb reklamacyjny produktu bez dołączonej gwarancji producenckiej i tryb reklamacyjny z dołączoną gwarancją (czas reklamacji, uprawnienia konsumentów z tytułu reklamacji)
BEZ GWARANCJI:
Sekwencja pierwsza - doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na towar nowy. Innymi słowy, w pierwszej kolejności kupujący może żądać nieodpłatnej naprawy  albo wymiany towaru na nowy. Wybór między naprawą a wymianą  należy do kupującego. Kupujący nie może jednak żądać naprawy ani wymiany, jeżeli sprzedawca wykaże, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

(…)

…, którzy nadal niezbyt chętnie wyrażają zgodę na udział w polubownej jurysdykcji. Obecnie w Polsce funkcję sądów polubownych pełnią stałe sądy polubowne działające przy Inspekcji Handlowej. Do bazy instytucji uczestniczących w pozasądowym, rozwiązywaniu sporów wpisani są również Arbiter Bankowy i Rzecznik Ubezpieczonych
Różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką
Zaliczka to suma pieniężna uiszczona na poczet…
… się do:
- producentów
- dystrybutorów
- sprzedawców
Dotyczy również zakresu kompetencji właściwych organów administracyjnych ds. nadzoru nad bezpieczeństwem produktów.
Organy czuwające w Polsce nad bezpieczeństwem użytkowników
UOKiK, Inspekcja Handlowa, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczyna postępowanie administracyjne po otrzymaniu informacji od Inspekcji Handlowej, która jest organem kontrolującym…
… dystrybutorów o prowadzonych przez siebie działaniach.
Producenci i dystrybutorzy powinni być również świadomi obowiązku powiadomienia Prezesa UOKiK, gdy dowiedzą się, że wprowadzili na rynek produkty niebezpieczne.
Pojęcie i rola oznakowania CE.
Oznakowanie CE zostało wprowadzone, aby mógł być zachowany swobodny przepływ towarów w ramach UE. Jest to symbol deklaracji producenta (lub jego przedstawiciela…
… przy wykonaniu swoich zobowiązań lub
którym powierza wykonywanie zobowiązań (art. 474 kc). Jeżeli klient biura podróży poniesie
szkodę na osobie w restauracji czy w hotelu, to niezależnie od odpowiedzialności restauratora
i hotelarza, biuro podróży może ponieść odpowiedzialność kontraktową z art. 474 kc,
zgodnie z którym organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za osoby
trzecie uczestniczące w wykonaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz