Nadzór bankowy - skutki kryzysu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór bankowy - skutki kryzysu - strona 1 Nadzór bankowy - skutki kryzysu - strona 2 Nadzór bankowy - skutki kryzysu - strona 3

Fragment notatki:


Skutki tego kryzysu były niezmiernie
dotkliwe w szczególności dla krajów Wspólnoty Europejskiej. Według szacunków Międzynarodowego
Funduszu Walutowego straty europejskich banków związane z kryzysem na
przestrzeni lat 2007 do 2010 wyniosły blisko 1 bln EUR lub 8% Produktu Krajowego Brutto
(PKB) krajów Wspólnoty Europejskiej.
Do października 2010 r. Komisja Europejska
zaakceptowała 4,6 bln EUR322 pomocy państwowej dla instytucji finansowych, z czego więcej
niż 2 bln EUR zostało wykorzystane w latach 2008–2009.
W następstwie kryzysu władze nadzorcze pod auspicjami Bazylejskiego Komitetu
ds. Nadzoru Bankowego (Komitet Bazylejski) podjęły działania w wymiarze globalnym
i lokalnym zmierzające do opracowania regulacji ostrożnościowych, których celem ma być

Wpływ na sektor bankowy Wpływ na sektor bankowy
Komitet Bazylejski dokonał kompleksowej analizy ilościowej wpływu nowych wymagań ostrożnościowych na podstawie danych z 263 banków zebranych przez nadzorców z 23 krajów338 według stanu na koniec 2009 r. Analiza Komitetu Bazylejskiego koncentrowała się przede wszystkim na ocenie następujących kwestii:
–– zmiany w definicji funduszy własnych,
–– zwiększenie aktywów ważonych ryzykiem, wynikające ze zmian w definicji funduszy
własnych, wymogów z tytułu sekurytyzacji, księgi handlowej oraz ryzyka kredytowego
kontrahenta,
–– wskaźnik dźwigni
Zdaniem autorów największy wpływ na kształt sektora bankowego w Polsce mogą mieć
normy płynności oparte na sztywnych wagach. Mimo że normy ilościowe zostały wprowadzone
w polskim sektorze bankowym od 2007 r., ich konstrukcja uwzględniała możliwośćstosowania własnych parametrów, podlegających akceptacji przez KNF. Banki miały możliwość
wykorzystywania części zobowiązań bieżących wobec klientów, jako stabilnych źródeł
finansowania (tzw. osad). Podejście zawarte w regulacjach Bazy

Skutki tego kryzysu były niezmiernie
dotkliwe w szczególności dla krajów Wspólnoty Europejskiej. Według szacunków Międzynarodowego
Funduszu Walutowego straty europejskich banków związane z kryzysem na
przestrzeni lat 2007 do 2010 wyniosły blisko 1 bln EUR lub 8% Produktu Krajowego Brutto
(PKB) krajów Wspólnoty Europejskiej. Do października 2010 r. Komisja Europejska
zaakceptowała 4,6 bln EUR322 pomocy państwowej dla instytucji finansowych, z czego więcej
niż 2 bln EUR zostało wykorzystane w latach 2008-2009.
W następstwie kryzysu władze nadzorcze pod auspicjami Bazylejskiego Komitetu
ds. Nadzoru Bankowego (Komitet Bazylejski) podjęły działania w wymiarze globalnym
i lokalnym zmierzające do opracowania regulacji ostrożnościowych, których celem ma być
zwiększenie odporności sektora bankowego na niekorzystne warunki finansowe polegające głównie na wzmocnieniu zasad zarządzania funduszami własnymi i ryzykiem utraty płynności. Od września 2008 do grudnia 2010 Komitet Bazylejski przygotował szereg publikacji określających zmienione nowe regulacje
ostrożnościowe polegające m.in. na określeniu:. -- węższej i bardziej precyzyjnej definicji funduszy własnych, mających poprawić ich trwałość
i możliwość pokrycia strat,
-- limitów na ekspozycje wobec banków,
-- jakościowych i ilościowych norm płynności,
-- limitów niezależnych od ryzyka (współczynnik dźwigni finansowej),
-- norm antycyklicznych (np. bufor antycykliczny, bufor ochrony funduszy, rezerwy obejmujące
cały okres cyklu gospodarczego),
-- podwyższonych wymogów ilościowych i informacyjnych odnośnie ekspozycji z tytułu
sekurytyzacji i resekurytyzacji,
-- podwyższony

(…)

… i resekurytyzacji,
-- podwyższonych wymogów kapitałowych na ryzyko rynkowe (np. księga handlowa323,
ryzyko kredytowe kontrahenta).
Nowe regulacje mają aspiracje uczynienia systemu bankowego bezpieczniejszym poprzez
usunięcie wad dotychczasowego porządku regulacyjnego, które się ujawniły w trakcie
kryzysu. Omawiany pakiet regulacji nadzorczych ma dwa nadrzędne cele:
-- wzmocnienie międzynarodowych zasad kalkulacji…
… kapitałowe na określone pozycje (ryzyko
rynkowe, ryzyko kredytowe kontrahenta).
Regulacje Bazylea III będą miały wpływ zarówno na światową gospodarkę, jak i na sektor
bankowy, z tym, że wielkość wpływu różni się znacząco pomiędzy poszczególnymi krajami.
Szacuje się, że w krótkim czasie regulacje ostrożnościowe doprowadzą do obniżenia dynamiki
wzrostu PKB światowej gospodarki na skutek zwiększenia…
… skrajnych trwający przez jeden miesiąc. Współczynnik finansowania stabilnego netto ma na celu zobligowanie banków do finansowania prowadzonej działalności z wykorzystaniem bardziej stabilnych źródeł finansowania.
Przewidywany wpływ regulacji
Według analiz Komitetu Bazylejskiego, Europejskiego Banku Centralnego oraz Komisji Europejskiej, wprowadzenie surowszych standardów kapitałowych i płynnościowych…
… oraz nowych miar płynności będzie obiektem
szczególnego monitorowania na podstawie zbieranych danych statystycznych. Badanie i ocena
regulacji Bazylea III będą prowadzone zarówno na poziomie krajowym przez Komisję
Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski, jak również na poziomie Wspólnoty
Europejskiej przez EBA oraz Europejski Bank Centralny. Okres monitorowania niektórych
norm ostrożnościowych (np…
… Assessment Group) działającą
przy FSB (Financial Stability Board) i Komitecie Bazylejskim. Według tej analizy332 wzrost
współczynnika wypłacalności o 1 pkt proc. skutkować będzie podniesieniem marż kredytowych
w analizowanych gospodarkach o blisko 15 pkt bazowego (mediana), co doprowadzi
do przeciętnego spadku PKB o 0,22% po 35 kwartałach od momentu rozpoczęcia dostosowania
do nowych regulacji. Oznacza to ograniczenie rocznego tempa wzrostu PKB o 0,03 pkt
proc. Ponadto z badań MAG wynika, że wzrost współczynnika wypłacalności o 1 pkt proc.
może prowadzić do spadku efektywnego popytu na kredyt w gospodarce o 1,89%.
Z badań Komitetu Bazylejskiego333 wynika, że zwiększenie współczynnika wypłacalności
o 1 pkt proc. (nie zmieniając struktury aktywów) spowodowałoby wzrost stop
procentowych o 15 pkt bazowych…
…, gospodarka światowa jest słaba i nieprzygotowana
na ponoszenie obciążeń nałożonych przez gorset proponowanych obostrzeń regulacyjnych
obejmujących zmiany kapitałowe, płynnościowe, podatkowe i strukturalne. W przypadku ich
wprowadzenia w przewidywanym obecnie horyzoncie czasowym, nowe regulacje ostrożnościowe
nałożone na sektor bankowy przypuszczalnie wpłyną negatywnie na światowy wzrost gospodarczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz