Monitoring wd

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monitoring wd - strona 1 Monitoring wd - strona 2 Monitoring wd - strona 3

Fragment notatki:


Monitoring wód Systematyczne obserwacje i pomiary hydrologiczne wykonywane są przez specjalnie powołane do tego instytucje, zwane służbą hydrologiczną. W Polsce funkcję tę pełni IMGW. Podział IMGW Sieć hydrologiczna : Sieć meteorologiczna :
W ich skład wchodzą posterunki:
wodowskazowe,
Opadowe,
wód podziemnych, Meteorologiczne,
wydajności źródeł, Fenologiczne
ewapometryczne,
morskie
Publikacje IMGW Roczniki hydrologiczne (oddzielnie dla dorzecza Odry i Wisły)
Wyniki pomiarów hydrometrycznych
Roczniki wód podziemnych
Opady atmosferyczne Kataster wodny - system informacyjny o gospodarowaniu wodami (dla Państwa prowadzony przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a dla regionów przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej). Składa się z : Dane sieci hydrograficznej Plany gospodarowania wodami w dorzeczu Stan zasobów,
Plany ochrony przeciwpowodziowej i przeciw skutkom suszy na obszarze państwa i regionów
Źródło zanieczyszczeń,
Stan biologiczny,
Obszary chronione,
Uprzędzenia wodne
Użytkowanie wód
Stan wody - wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umownie przyjęty poziom 0 (0 wodowskazu); miejsce pomiaru to posterunek wodowskazowy Głębokość - wysokość zwierciadła wody ponad dno cieku Napełnienie - wysokość zwierciadła wody ponad dno teoretyczne Dno teoretyczne - dno wyznaczone przez zwierciadło wody przy przepływie równym 0
Pomiary stanów wód są podstawową charakterystyką hydrologiczną rzeki. Stany wody mierzy się za pomocą wodowskazów. Wodowskazy i ich rodzaje Wodowskazy łatowe
Wodowskazy zdalniepiszące (telelimnigrafy)
Wodowskazy palowe
Wodowskazy pływakowe
Wodowskazy maksymalne
Wodowskazy samopiszące (limnigrafy)
Wodowskazy precyzyjne Łata prosta - podziałka na łacie jest określona co 2 cm, pomiar opisywany przez 3 cyfry Wodowskaz grupowy - w przypadku gdy zakres pomiarów na łacie jest zróżnicowany stawia się łaty oddzielne wchodzące w skład jednego wodowskazu i mające wspólny poziom odniesienia Wodowskazy schodkowe - fragmenty lat przymocowanych do schodków, usytuowanych na skarpach Łaty cyfrowe - stosowane na wodach niezamarzających. Zasada działania łat cyfrowych oparta jest o magnes, który umieszczony jest w pływaku Limnimetr - przyrząd do rejestracji zmian stanu wody w czasie Limnigraf - przyrząd rejestrujący w sposób graficzny zmiany stanu wody w czasie

(…)

… i przepływów:
Półrocze zimowe:
śryż,
kra,
lód brzegowy,
zator śryżowy,
pokrywa lodowa,
zator lodowy
Półrocze letnie: zarastanie koryta
Rok hydrologiczny: 1 XI - 31 X
Półrocze zimowe: 1 XI - 3 IV (182 lub 183 dni)
Okres wegetacyjny: 1 IV - 30 IX (214 dni)
Półrocze letnie: 1 V - 31 X (184 dni)
Hydrogramy stanów wody - graficzne przedstawienie przebiegu codziennych stanów wody (z zaznaczonymi stanami…
… w rozpatrywanym okresie; do stanów skrajnych zalicza się stan maksymalny (WW) oraz stan minimalny (NW). Stanami przeciętnymi są stan średni (SW) oraz stan zwyczajny środkowy (ZW).
Stany główne można wyznaczyć dla różnych okresów, np. półrocze letnie i zimowe, okres wegetacyjny, żeglugowy, itp.
Oznaczenia: Zi - zimowy, weg. - wegetacyjny, L - letni, żegl. - żeglugowy, np. LWW - najwyższy stan półrocza letniego…

Tabela: Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi (kolor ciemniejszy - duże prawdopodobieństwo)
Typ zasilania
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Opady: - nawalne
- frontalne
- rozlewne
Roztopowe
Sztormowe
Zator śryżowy
Zator lodowy
Niżówki - to okres niskich stanów wody w korycie rzeki, spowodowany ograniczonym zasilaniem wynikającym z wyczerpujących się zasobów wodnych dorzecza
Niżówki płytkie - stany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz