Model Sharpa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model Sharpa- opracowanie - strona 1 Model Sharpa- opracowanie - strona 2 Model Sharpa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

MODELE INWESTYCYJNE 2 SHARP
2012
II. Model Sharpa – model jednowskaźnikowy.........................................................................1
1. Model jednowskaźnikowy Sharpa – linia charakterystyczna...................................1
a) Założenie ....................................................................................................................1
b) Linia charakterystyczna akcji (security characteristic line, SCL) ................................1
2. Zależność stóp zwrotu dwóch instrumentów ............................................................2
a) kowariancja ................................................................................................................2
b) współczynnik korelacji (ρAB).......................................................................................2
3. Obliczanie β .................................................................................................................4
4. Korekty parametru beta – korekta Blume’a oraz korekta Vasicka..........................5
a) korekta Blume’a .........................................................................................................5
a) korekta Vasicka ..........................................................................................................5
5. Obliczanie α .................................................................................................................7
6. Pomiar ryzyka całkowitego w modelu Sharpa ..........................................................7
7. Zadania.................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
II. Model Sharpa – model jednowskaźnikowy
1. Model jednowskaźnikowy Sharpa – linia charakterystyczna
a) Założenie
Kształtowanie się stóp zwrotu na rynku zależy od działania pewnego jednego
ogólnego czynnika, charakteryzującego sytuację rynkową (gospodarczą).
Efekt działania tego czynnika przejawia się zmianami wartości pewnego
wskaźnika rynku (indeksu giełdowego). Indeks giełdowy traktowany jest tu
jak przeciętna akcja, substytut portfela rynkowego.
Wzrostowi wartości indeksu giełdowego towarzyszy wzrost stóp zwrotu
większości akcji, a spadkowi – spadek stóp zwrotu.
b) Linia charakterystyczna akcji (security characteristic line, SCL)
przedstawia zależność między stopą zwrotu akcji a stopą zwrotu rynku
(równanie regresji).
r     rm  
r – stopa zwrotu akcji spółki,
rm – stopa zwrotu wskaźnika rynku, portfela rynkowego
α – wyraz wolny, współczynnik alfa linii charakterystycznej,
β – współczynnik beta
ε – składnik losowy
1
MODELE INWESTYCYJNE 2 SHARP
2012
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Security_characteristic_line
2. Zależność stóp zwrotu dwóch instrumentów
a) kowariancja
n
cov AB   pi riA  rA riB  rB 
i 1
cov AB   A B  AB
Warunek ograniczający wartość kowariancji
cov AB   A B
Jeśli
cov AB   A B , to zmienne są doskonale skorelowane dodatnio.
b) współczynnik korelacji (ρAB)
n

(…)

… beta i alfa.
β jest współczynnikiem kierunkowym, informuje o ile jednostek (punktów
procentowych) przeciętnie wzrośnie stopa zwrotu akcji, gdy stopa zwrotu
wskaźnika rynku wzrośnie o jednostkę (punkt procentowy).
Mierzy wrażliwość danej akcji na zmiany indeksu giełdowego.
Mierzy ryzyko systematyczne akcji.
β =1 – portfel rynkowy oraz akcja zmieniają się o tę samą wielkość.
β = (0;1) – akcja defensywna…
… współczynników beta walorów.
Podejście Vasicka do korekty współczynnika beta polega na korygowaniu w
większym stopniu obserwacji z dużym błędem standardowym a w mniejszym
stopniu obserwacji z mniejszym błędem standardowym.
5
MODELE INWESTYCYJNE 2 SHARP
2012
Alternatywny wzór korekty Vasicka:1
gdzie:
Vasicek – skorygowany współczynnik beta Vasicka,
OLS – współczynnik beta obliczony z wykorzystaniem metody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz