Minister pracy i polityki społecznej jako podmiot wykonawczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Minister pracy i polityki społecznej jako podmiot wykonawczy - strona 1 Minister pracy i polityki społecznej jako podmiot wykonawczy - strona 2

Fragment notatki:

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JAKO PODMIOT WYKONAWCZY Zadania Ministra
Określa ów tajemniczy próg interwencji na drodze rozporządzenia;
przedkłada corocznie do dnia 15 kwietnia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych informację o wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;
określa wszelkiego rodzaju wzory umów dla podmiotów współpracujących z ministerstwem;
określa standardy usług świadczonych przez jednostki pomocy społecznej;
określa rodzaje i ceny usług j.w.
określa sposób funkcjonowania tych jednostek;
określa tryb postępowania w sprawach dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających opiekę;
zatwierdza program szkoleń dla rodzin zastępczych;
określa standardy w domach dziecka: ilość dzieci na opiekuna, wysokość środków pieniężnych na dziecko, kwalifikacje osób tam zatrudnianych;
określa, która placówka posiada centralny rejestr dzieci oczekujących na adopcję;
określa standardy nadzoru nad jakością usług w placówkach;
określa warunki i tryb przyznawania pomocy;
określa ramowy program nauki j. polskiego dla uchodźców;
określa szczegóły pomocy uchodźcom;
powołuje członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która zajmuje się pracownikami pomocy społecznej;
może przyznawać nagrody specjalne za nowatorskie rozwiązania w niesieniu pomocy;
powołuje członków Rady Pomocy Społecznej, która jest jego organem opiniodawczo - doradczym.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - ministerstwo powołane 31 października 2005 przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza w wyniku reorganizacji dotychczasowych Ministerstw Gospodarki i Pracy oraz Polityki Społecznej . Ministerstwo Z dniem 31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”.
W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i "sprawy rodziny" Dział praca obejmuje sprawy : - zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; - stosunków pracy i warunków pracy; - wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych; - zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych; Dział sprawy rodziny obejmuje sprawy : - rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny; - rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych; - przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie; - uwarunkowań demograficznych w kraju; - koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia; - współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

(…)

… rodziny; - świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; - kombatantów i osób represjonowanych; - koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych; - działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz